Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022.

 

4. Lemurie

 

4.1 Infiltrace Drakoniánců, zkáza Lemurie, přestěhování Mostu úmluvy do Egypta

 
V období 52 000 př.n.l. se zformovala od Zákona Jednoty se odklonivší skupina hybridní rasy Annu-Melchizedeka a ta založila rebelující skupinu, tzv. Chrám Annu-Melchizedeka. Mezi Atlanťany postupně působili coby na vlivných místech infiltrovaní "potížisté", přičemž jejich stoupenci nakonec umožnili zakázaným Drakoniáncům a Drakosům vrátit se tajně na Zem. Následně jim dokonce pomáhali s infiltrací Lemurského kontinentu s názvem Muarivhi v Tichém oceáně a získat tak tam pro ně, v podzemních prostorách kontinentu, stálou domácí základnu na Zemi. Svojí činností začali posléze ohrožovat i přípravy na úspěšný průběh příštího SAC v období 48 882 př.n.l.. Lidé ve snaze zbavit se v podzemí zabydlených Drakosů zamýšleli využít krystalové generátory k vyslání směrovaných EM pulsů do jejich podzemních základen, které by je zlikvidovaly. Výše zmíněné křišťálové generátory nakonec byly skutečně použity s tímto účelem, ale plánovaný záměr bohužel selhal. Došlo k něčemu jako neplánovaná řetězová reakce, v jejímž důsledku došlo k obrovské katastrofě, která zničila celý Lemurský kontinent Muarivhi, včetně všech jeho spojení s Atlantidou. Masivní exploze vyvolala velké zemětřesení a další velkou potopu. Po této katastrofě se sice Drakosové museli evakuovat ze Země pryč, ale cena za to byla příliš vysoká. Po celé jedno dlouhé období se musely napravovat škody, které exploze způsobila a pozemské civilizace se již nikdy nedostaly na civilizační úroveň před zánikem Lemurie. Mnoho lidí odešlo do Vnitřní Země - Agarty, nicméně rebelující stoupenci Chrámu Annu-Melchizedeka si udrželi i nadále své elitní postavení a vliv v Atlantské a Egyptské kultuře. Samozřejmě že příležitost k využití SAC 48 882 př.n.l. se stala ztracenou a bezpředmětnou. A protože zánikem Lemurie došlo i k porušení stability ukotvení Mostu úmluvy Palaidor a nestabilitě pozemského elektromagnetického pole v oblasti Atlantidy, byl tento v období 51 750 př.n.l. Strážci přesunut do Egyptské kultury, kde nad ním tamější Serres-Egypťané převzali ochranářské pověření a kontrolu. Tím se změnilo a přestěhovalo i centrum pozemského života z Atlantidy do Egypta. Spolu s tímto přestěhováním do Egypta došlo k přestěhování do Egyptské kultury i mnoha (skrytě) rebelujících a zasvěcených příslušníků Chrámu Annu-Melchizedeka a i mnoha originálních Melchizedeků a Hebrejců. Stručně si tedy zrekapitulujme, co stálo za zničením tak vysoce rozvinuté kultury, jakou Lemurská zajisté byla:

 

 • Zpronevěra skupiny Annu-Melchizedeků svému bio-regeneračnímu Programu vykoupení.
 • Infiltrace mezi atlantskou elitu, sabotáže, záškodnictví, manipulace a nakonec zrada této vládnoucí skupiny společnosti.
 • Tajné vpuštění Drakoniánců a Drakosů na planetu Země.
 • Chybné lidské rozhodnutí, jak se s těmito Dakoniánskými Soupeři v dané chvíli vypořádat.

 

4.2 Budování Egyptské civilizace a pyramid, rozštěpení originální rasy Melchizedeka

 
Po těchto vynucených změnách a po nápravě zničením Lemurie napáchaných škod, opětovně začala prosperovat jak Egyptská kultura tak i kultura Atlantská, kde mezitím došlo k opravě krystalových generátorů a tyto se opět byly schopny nabíjet mutidimenzionálními frekvencemi skrze, nyní již v Egyptě umístěný, Most úmluvy Palaidor. Dá se říci, že provoz další, snad již 6.etapy Záchranné mise Amenti byl opětovně obnoven s tím, že místem vzestupu se nově stal Egypt. Nicméně příslušníci rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka (jejichž genom, jak víme, byl kontaminován a tím zabezpečen proti vzestupu skrze Most úmluvy 1.Templářskou-Axionovou pečetí "666" z doby po Tisíciletých válkách), pokračovali ve svých podvratných praktikách i nadále. V Egyptě, kde se tyto záškodnické praktiky objevily poprvé však byly tyto aktivity Serres-Egypťany včas rozpoznány a jejich protagonisté byli z Egypta brzy vypoklonkováni. A tak se rebelanti opětovně soustředili na Atlantskou kulturu, kde již měli delší tradici se svými manipulačními a infiltračními praktikami (dokonce již z dob kataklyzma Tary, kdy takto fungovali v roli "zrádcovské" skupiny tzv. Zasvěcenců chrámu slunce). Jejich cílem se stalo plně ovládnout Atlantskou kulturu, udělat si z ní silnou vlastní pozemskou základnu a odtud dobýt civilizaci ve Vnitřní Zemi - Agartu a posléze i Egypt. Měli v úmyslu využít/zneužít Atlantské krystalové generátory, které by jim umožnily odstranit elektromagnetické ochranné bariéry chránící portálové vstupy vedoucí do této Vnitřní Země.


Za účelem demonstrovat svoji sílu rebelující Anunnakové překvapili Strážce - Koncil ze Síria tím, že jako přehlídku své síly si obnovili své vojenské základny na Marsu, které tam existovaly ještě z dob Tisíciletých válek, s cílem využít je pro svůj další útok proti lidstvu. V období 48 500 př.n.l. s cílem zabránit tomuto stoupajícímu vlivu rebelujících Anunnaků, pověřil Koncil ze Síria své loajální Anunnaki členy, aby "osobní návštěvou" obnovili pořádek v lidských organizacích, které měli na starosti - tj. zejména u stoupenců rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka. Za tím účelem se tito pověřenci inkarnovali na Zem a v pozemských tělech navštívili Atlantskou i Egyptskou kulturu a z pozice zasvěcenců zde nově obnovovali učení Zákona Jednoty a odstraňovali vliv stoupenců Chrámu Annu-Melchizedeka. Koncil ze Síria jako odpověď na opravu základny na Marsu rebelujícími Anunnaky, postavil ochranné pyramidové struktury po celém povrchu Země a to zejména v těch místech, kde byly umístěny přístupy a vchody k časoprostorovým portálům Planetárních hvězdných bran a k portálům do Vnitřní Země Agarty (šlo o 2 x 12 hlavních pozemských lokalit a spoustu dalších sekundárních a terciálních míst, o čemž svědčí nebývalé rozšíření pyramidálních staveb po celém světě).

 

Pyramidální struktury jsou Síriánsko-Anunnacká "ochranná známka". Velká pyramida v Gize (postavená v období 48 459 př.n.l.) byla postavena nad pozemskou stranou tehdy nově ukotveného Mostu úmluvy Palaidor v Egyptě a měla jej chránit před případnými útoky rebelujících Anunnaků. Velká pyramida pak byla později (v důsledku následujících válečných událostí v Atlantidě) několikrát zrekonstruována (10 550 př.n.l. a 9 000 př.n.l.). Jako první však byla postavena Sfinga (s tělem lva a hlavou Anunnaki bojovníka) a to nad pozemským vstupem/portálem do Vnitřní Země - Agarty jako symbolický hold a vazba na Koncil ze Síria a "odstrašující" odkaz rebelujícím Anunnakům na monumentální, kristovské Síriánské dědictví a jeho originálního lvího (nepřemožitelného) charakteru, které za nimi - tedy Koncilem ze Síria v jejich střetu s nimi (rebelanty) stojí. Zároveň pyramidy i Sfinga sloužily jako ochrana a úkryt pro tzv. Knihovnu záznamů a pro antigravitační 5D UHF energetická zařízení známá jako "Ankh", která byla používaná při budování pyramid. Tyto Ankhy se staly známé jako symboly Mostu úmluvy - největšího antigravitačního zařízení, přičemž skutečná identita Mostu úmluvy coby časoprostorového, vzestup umožňujícího portálu byla časem ztracena. Přitom to byly klíčové nástroje pro takové účely jako antigravitační manipulace, ovlivňování počasí, léčení a interdimenzionální přenosové zařízení - teleporty. Velká pyramida tak sloužila primárně jako ochrana pozemské části portálu Mostu úmluvy Palaidor a tedy jako mezihvězdné teleportační centrum. Její účel coby pohřební hrobky tak samozřejmě neodpovídá skutečnosti a patří mezi mystifikační výmysly. Pyramida tak umožňovala Strážcům rychlou a bezpečnou reakci - dopravení se na Zemi ze Síria B (a dalších hvězdných systémů) a zabránění tomu, aby se Most úmluvy Palaidor případně dostal pod kontrolu rebelujících Anunnaků. Místo na kterém byla Velká pyramida v Gize postavená a tedy i místo pozemské strany Mostu smlouvy Palaidor je známé jako pozemská 4. srdeční čakra umístěná na čtvrté zemské energetické tzv. Ley linii.

 

Jako teleportační a vzestupné centrum skrze Most úmluvy sloužila Velká pyramida od doby svého zhotovení až do doby 28 000 př.n.l., kdy výbuch v Atlantidě (a teď trochu předbíháme) vychýlil pozemskou osu a tím pádem i seřazení Velké pyramidy na Sírius B, čímž došlo k jejími znefunkčnění. Muselo pak dojít k jejímu novému znovuseřazení/synchronizaci tak, aby byla v zákrytu a synchronní s hvězdou Alkyon v souhvězdí Plejád. Nicméně to již tehdy byla pro dohlížející návštěvníky ze Síria B - příslušníky Koncilu ze Síria "velká zajížďka" a tak propříště (tedy od doby po katastrofálním výbuchu v Atlantidě v období 28 000 př.n.l.) byly další návštěvy ze Síria B na Zemi obtížnější a méně časté. Po celou dobu provozu Velké pyramidy tato samozřejmě rovněž sloužila i jako místo pro vzestup na Taru skrze Most úmluvy, iniciační a zasvěcovací škola a prostředí pro zasvěcovací genové akcelerace a sebe-zdokonalování. Vše pod dohledem Strážců - Elohimů a Koncilu ze Síria, přičemž Zákonům Jednoty odporujícím knězům Chrámu Annu-Melchizedeka byl přístup do pyramidy zapovězen. Toto vytvořilo mnoho nového nepřátelství mezi chráněnými a Zákon Jednoty vyznávajícími Serres-Egypťany a originálními T-2 Melchizedeky versus stoupenci Zákona duality - pečetí 666 signovanými příslušníky hybridní rasy Chrámu Annu-Melchizedeka.

 

S blížícím se dalším obdobím SAC se na Zemi v období cca 33 000 př.n.l. se začala na Zemi inkarnovat první vlna inkarnátů originální T-2 rasy Melchizedeka (tzv. Muvariánci - zde je namístě upozornit na jmennou podobnost s rodokmenem Merovejců), kteří na rozdíl od ostatních, dosavadních ras T-2 měli svoji genetiku již bez starověkých bloků - tedy bez Pečetí Amenti a Pečeti Palaidor (zavedených po Elektrických válkách). Jejich úkolem bylo začít opětovně vyučovat čisté nauky Zákona Jednoty s cílem podpořit úspěšný průběh blížícího se období SAC a podpořit tak úspěch této etapy Záchranné mise Amenti a hromadného vzestupu. Takto to šlo po dobu cca 5 000 let, ve kteréžto době však postupně narůstalo již zmíněné nepřátelství mezi - pod ochranou Strážců - Koncilu ze Síria pracujících Egypťanů a těmito Muvariánci versus staršími příslušníky signovaného hybridního Chrámu Annu-Melchizedeka. V důsledku záškodnické činnosti v této době rovněž došlo k neblahé a dalekosáhlé události v podobě rozštěpení originálních Melchizedeků na dvě samostatně pracující skupiny - postupně infiltrované a Zákon Jednoty obcházející, patriarchálně, rasově a diskriminačně se profilující tzv. Kněžstvo Melchizedeka a Zákon Jednoty trvale respektující tzv. Izolované rodiny Melchizedeka. Evidentně se schylovalo se k dalšímu dramatu. Toto další veliké drama vešlo ve známost jako tzv. Atlantská konspirace a o ní si budeme povídat v následující části našeho příběhu.

 
5. Atlantská konspirace a zánik Atlantidy
 
5.1 Neplánovaná zkáza Atlantského kontinentu, zrada Thovta a masakr Eiyanů, Luciferiánské spiknutí, mírové období a útoky na Egypt

 
Jak jsme si již uvedli, v době blížícího se období SAC 28 000 př.n.l. rostlo nepřátelství mezi - pod ochranou Koncilu ze Síria pracujících Egypťanů a originálních T-2 Melchizedeků versus "signovaných" stoupenců rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka. Ti tuto situaci řešili tak, že po neúspěchu v Egyptě se opětovně zaměřili na Atlantidu, která se tak postupně stala jejich novou základnou a zde oprášili svůj starý plán - s pomocí krystalových generátorů se dostat do Vnitřní Země - Agarty a dostat ji pod svoji kontrolu. Nicméně přitom zjistili, že portálová vstupy do Agarty nelze jen tak jednoduše dobýt a tak nakonec přistoupili ke zvýšení výkonu hlavního atlantského generátoru s cílem kompletně demontovat elektromagnetické ochranné bariéry ochraňující portály do Vnitřní země. Bohužel hlavní generátor zvýšenou zátěž nevydržel a neplánovaně a neočekávaně explodoval. Spolu s ním explodovaly i další menší generátory, což mělo ten fatální následek, že v době 28 000 př.n.l. šla velká část kontinentu Atlantidy v mohutné explozi pod vodu. Z celého kontinentu tak zůstaly jen tři velké ostrovy (jedním z nich jsou dnešní Bermudy, druhým Anglie a Irsko) a velká většina obyvatel byla při tomto výbuchu fyzicky usmrcena. Dále tento výbuch způsobil vychýlení zemské osy a velkou celosvětovou potopu a zemětřesení, která "přeuspořádala" povrchové poměry na celé planetě včetně Egypta. Než však došlo ke konečnému výbuchu, zorganizoval Koncil ze Síria migrační vlny části Atlantského obyvatelstva do různých částí celé planety, včetně Egypta. Egypťané tak byli předem informováni o vývoji celé situace v Atlantidě a proto se stačili před neblahými následky Atlantského výbuchu skrýt zejména ve Vnitřní Zemi - Agartě a výbuch přežít v poměrně dobré kondici. Následkem tohoto výbuchu došlo k posunutí zemské osy rotace a tím i k neblahému přerušení a rozpojení energetických vazeb mezi Síriem B a Velkou pyramidou v Gíze, čímž došlo k rozpojení Mostu úmluvy Palaidor, což ukončilo jeho funkci i roli Velké pyramidy coby pečlivě chráněného mezihvězdného teleportačního a vzestupného centra. Po konsolidování povrchových podmínek pro další život byly zahájeny všeobecné rekonstrukční práce na poškozených civilizacích, zejména na zbylých třech Atlantských ostrovech. Na těchto rekonstrukcích se podíleli i do té doby rebelující stoupenci Chrámu Annu-Melchizedeka, kteří se v té době opětovně vrátili (pod vlivem tak rozsáhlé katastrofy) pod učení Zákonů Jednoty. Melchizedekové/Muvariánci v této době ze Země odešli do Agarty, neb další vzestup nebyl na pořadu dne.


V období 28 000 př.n.l. až 9 500 př.n.l. tak zdecimovaná Atlantida existovala již jen v podobě tří velkých ostrovů. Obnova povrchového života na planetě a další mírový život respektující Zákony jednoty (včetně provozu Záchranné mise Amenti) pokračovaly až do období 10 500 př.n.l., kdy se k dalšímu velkému slovu opět přihlásili rebelující Anunnakové, kteří se v tomto post-katastrofickém a všeobecně rekonstrukčním období rovněž snažili maximalizovat svůj vliv a nahradit si tak nečekanou ztrátu své operační základny v Atlantidě. Nicméně těmto událostem v období 10 500 př.n.l. ještě předcházely neblahé události související s dalším přirozeným pozemským cyklem SAC v období 22 326 př.n.l. a s ním související tzv. Luciferiánská rebélie. Tuto událost není možné ponechat stranou našeho výkladu a proto si k tomu něco podrobněji řekněme.

 

V této Atlantské době vešel ve známost zejména 3.mluvčí, který byl Strážci - Azurity pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o Nibiruánského Anunnakiho, Atlanťana (respektujícího Zákony Jednoty) později známého pod egyptským jménem Thovt. Ten mj. publikoval své překlady části 11-tého CDT disku v podobě tzv. Smaragdových desek. Klíčovým prvkem v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu Soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil a zradil Strážce - Kněžstvo Atlantidy, od kterých získal své pověření. Tato skutečnost vedla k odhalení tajných míst pozemských spolupracovníků Strážců - tzv. Eiyanů v Egyptě a jejich následný masakr  a nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlantidy v roce 9 558 př.n.l.. Šlo tehdy o to, že frustrované skupiny rebelujících Anunnaků, kteří výbuchem Atlantského kontinentu přišli o svoji pracně vydobytou kvalitní operační základnu - Atlantidu se účelově spojili a založili tzv. Atlantskou konspiraci, která je v běhu až do našeho současného SAC 2000-2022. V následném hněvu a touze po pomstě se spikli a spojili se (pod vedením skupiny Luciferiánských Anunnaků) jednotlivé, do té doby samostatně operující rebelující frakce s ostatními Soupeři a v rámci tzv. Luciferiánského spiknutí si naplánovali  na nejbližší možný termín SAC (který vycházel na období 22 326 př.n.l.) agresivní útok na základnu Koncilu ze Síria na Marsu. Tento překvapivý útok rovněž i zrealizovali a základnu na Marsu totálně zničili. Rovněž přitom napadli i Egypt, kde se na utajovaných místech připravovali lidé (pod vedením zmíněných Eiyanů) na průběh vzestupné vlny přicházejícího SAC 22 326 př.n.l.. Lidem na pomoc příchozí spojenci z Koncilu ze Síria sice zahnali flotilu rebelujících Anunnaků ze Země na jejich vzdálenou planetu Nibiru, ale bylo to již příliš pozdě na to, aby odvrátili první útoky a tak jak Velká pyramida tak i Sfinga a další pozemská kulturní centra byla rebely natolik poničena, že muselo být přistoupeno k jejich rekonstrukci. Jak Most úmluvy Palaidor tak i vstupní portály do Vnitřní Země - Agarty však tento zákeřný útok rebelujících Anunnaků přežily. V důsledku tohoto útoku však bylo nutno přesměrovat Most úmluvy ze Síria B na Alkyon v Plejádách, což mělo (spolu se zničením Síriánské základny Koncilu ze Síria na Marsu) důsledek ve snížení operačních možností Koncilu ze Síria v prostředí planety Země. Dříve zbudovaný umělý interdimenzionální portál - Síně Amore (Třetí Horovo Oko) vedoucí na Sírius B sice rovněž zůstal funkční, ale již jen pro omezený objem přepravy a nebylo jej možno využívat pro potřeby vzestupu - a tedy ani Záchranné mise Amenti. Lidstvu pomáhající Strážci po těchto událostech používali Egyptské pyramidy a v nich umístěný teleportační hvězdný portál Most úmluvy nově propojený k Alkyonu v Plejádách prakticky již jen pro omezený kontrolní přístup na Zemi. Rebelující Anunnaki ani Drakoniánci, od nynějška spojeni Luciferiánskou smlouvou, však stále neměli dovoleno a tedy ani nemohli používat tyto hvězdné portály, což jim samozřejmě stále vadilo, neboť svým zákeřným, masivním útokem v období 22 326 př.n.l. nedosáhli kýžené změny a situaci se tak snažili opět změnit. Zdecimovaných Atlantských ostrovů, se tento zákeřný útok proti Egyptu v podstatě nedotkl a proto tam rebelové, mohli pokračovat ve své podvratné činnosti i nadále, což zahájili v období 10 500 př.n.l. a činili po dobu dalšího tisíce let. V období 9 500 př.n.l. se tak signovaným stoupencům Chrámu Annu-Melchizedeka znovu podařilo zcela získat kontrolu nad Atlantidou (třemi ostrovy), zatímco Koncil ze Síria a originální Melchizedekové a Serres-Egypťané se v této době (10 500 př.n.l. - 9500 př.n.l.) stále ještě zabývali zejména výstavbou a rekonstrukcí Egypta a tamějších sakrálních staveb.  Současně došlo i k tomu, že Soupeři - rebelující Anunakové vytěžili z této situace implementaci vlastních energetických kanálů pracujících v D4 pásmu a to skrze propojení "jejich" planety Nibiru skrze Sluneční portály do pozemské planetární mřížky, přičemž on-line ukotvení této jejich (dodnes aktivní) sítě známé jako Nibiruánská Diodová Krystalová Síť (NDCG) bylo provedeno do pozemského místa známého jako Stonehenge. Činnost této sítě se od těch dob dodnes orientovala na vysílání "reverzních" energií do pozemské planetární mřížky, potažmo lidských energetických těl.

 
5.2 Útok proti Sféře Amenti a její neplánovaný sestup, finální zánik Atlantidy, civilizační pád lidstva

 
V roce 9 558 př.n.l. se rebelujícím Anunnakům podařilo nabourat do bezpečnostního systému Koncilu ze Síria s cílem získat kontrolu nad teleportační stanicí ve Velké pyramidě v Gíze a skrze Most úmluvy plánovali zničit Sféru Amenti, bez které by nebylo možné pokračovat v Záchranné misi Amenti. Připomeňme si, že Sféra Amenti byla v té době stále uschována kdesi v D4 galaxie Andromedy a přístup k ní byl možný pouze prostřednictvím geneticky zapečetěného (D5 Obloukovou pečetí) Mostu úmluvy Palaidor. S využitím ukradených UHF ovládacích nástrojů - tzv. Anků a s využitím Atlantského křišťálového elektromagnetického výkonového generátoru vyslali rebelující Anunnakové skrze Most úmluvy Palaidor proti Sféře Amenti silný zničující EM pulz - paprsek destruktivní energie. Sféra Amenti však odrazila tento útočný výkonový EM pulz zpět na střílející křišťálový generátor, což způsobilo řetězovou reakci ostatních, na Atlantských ostrovech se vyskytujících krystalových generátorů, ukončenou sérií jejich mohutných explozí, které zapříčinily potopení všech tří Atlantských ostrovů do vln oceánu. A tak Koncil ze Síria, s omezenými operačními možnostmi, opět přišel příliš pozdě a zabránit katastrofě se mu již nepodařilo, i když alespoň ještě stihli varovat pozemšťany, kteří se tak pokusili skrýt zejména ve Vnitřní Zemi - Agartě. Rovněž tak se podařilo zachránit a evakuovat několik loajálních Atlantských skupin ve vesmírných lodích Koncilu ze Síria. Tato katastrofa měla opět celoplanetární rozsah, došlo k dalšímu posunu zemské osy a mnoha zemětřesením a záplavám, které však již nebyly celoplanetárního rozsahu. Teleportační stanice ve Velké pyramidě byla opět vychýlena z pozemské 4.srdeční čakry a ztratila i své spojení na Alkyon, takže teleport byl opět vyřazen z provozu. Na základě doporučení Koncilu ze Síria byli po zkušenostech z této katastrofy Strážci - známí jako tzv. Modří ze Síria pověřeni odstraněním všech křišťálových generátorů ze Země (i těch potopených), což bylo něco jako kdyby se dnešní civilizaci sebrala elektřina. Z velké a sofistikované civilizace se tak rázem stala přežívající "středověká" kultura, takže fakticky nastal skutečný temný věk na primitivní úrovni své společenské organizace. Bez krystalové technologie nebylo možné obnovit původní sociální a technologickou úroveň Atlantidy. Přesto však bylo rozhodnuto, že tato krystalová technologie bude lidem navrácena ale až tehdy, kdy sami dosáhnou dospělejších evolučních stavů a nebudou tak zranitelní a náchylní k infiltracím ze strany Soupeřů. Nicméně ztráta krystalové technologie byla pouze začátkem nových problémů, do kterých se lidstvo po závěrečném potopení Atlantidy dostalo.

 

V důsledku těchto událostí byly při opravách na pozemskou stranu Mostu úmluvy Palaidor umístěny další bezpečnostní opatření a pečetě. K odpečetění se nově začalo používat (vysoce střežných) dvou válcových nástrojů (D2 hůl a D5 berle), které zaškolený personál musel příslušně nabít a teprve potom mohli kompetentní Egypťané a Strážcové přistupovat k portálům do Vnitřní Země - Agarty i k samotnému Mostu úmluvy Palaidor. To však nebylo to nejhorší.


Soupeři vyslaný, ničivý EM pulz totiž aktivoval Sféru Amenti a ta začala neplánovaně a neočekávaně sestupovat a přemisťovat se z galaxie Andromedy na Zemi. Země však v tuto dobu nebyla připravena přijmout energii Sféry Amenti, protože sestup se odehrával zcela mimo přirozené pozemské energetické cykly. Nekontrolovaný sestup by trval cca 2000 let a bylo možno očekávat, že ke střetnutí Sféry Amenti se Zemí by došlo někdy kolem roku 7 558 př.n.l.. Problém byl v tom, že pravidelné časové období pro přijetí Sféry Amenti bylo buď v roce 9 048 př.n.l. nebo 6 835 př.n.l., takže aktuálně zahájený, neočekávaný a násilně vynucený sestup Sféry Amenti byl zcela mimo přirozenou synchronizaci. To znamenalo, že by se sestupující Sféra Amenti v nesprávný čas setkala s uzavřenými časoprostorovými víry v D4, které tak představovaly přirozenou frekvenčně/dimenzionální bariéru. A ta by způsobila, že by sestupující Sféra Amenti, při střetu s touto pozemskou D4 bariérou explodovala a i Země by pravděpodobně byla zničena a rozprášena na kosmický prach. Aby se předešlo tomuto absolutně nepřijatelnému scénáři, tedy pravděpodobně definitivnímu konci planety Země a i vzestupu na ní žijících bytostí, bylo Konfederací RA, Elohimy, Koncilem ze Síria a některými dalšími národy Strážců vymyšleno a rozhodnuto, uskutečnit tzv. "náhradní smrt planety Země". Svůj plán uvedli do provozu v roce 9 540 př.n.l. O co šlo si řekneme v další kapitole.

 
5.3 Neplánovaný sestup Sféry Amenti a náhradní smrt planety, Země jde do kosmické karantény, pozastavení Záchranné mise Amenti

 
Zjednodušeně řečeno šlo o to, upravit morfogenetické pole planety Země tak (zneaktivněním a odpojením jistých frekvenčních pásem), aby se sestupující Sféra Amenti při střetu s tímto upraveným morfogenetickým polem planety o ně pouze zastavila, ale nereagovala - tedy zrealizovat něco jako pro Sféru Amenti neškodný, frekvenční plot. Ta by pak zůstala zastavená v astrální dimenzi D4 tak dlouho, dokud by tento frekvenční plot nebyl zase vědomě a v příhodný čas odstraněn, což by bylo provedeno až tehdy, až by k tomu nastal přirozený čas SAC planety Země. Tímto způsobem tedy bylo naplánováno, znovu sesynchronizovat oba dva klíčové děje - "rozladěný" cyklus Sféry Amenti a přirozený SAC cyklus planety Země a to v období výskytu příštího SAC - tedy v období 6 835 př.n.l. Samozřejmě, že tento plán měl i svá problematická úskalí a jedním z nich bylo to, že frekvenční plot znemožňoval i provoz umělých teleportačních časoprostorových portálů a to jak Mostu úmluvy, tak i Síní Amorea a i dost omezoval možnost přistávat na Zemi v kosmických lodích a tím ze strany Strážců napomáhat lidem v jejich střetech s jejich soupeřícími protivníky. Další problém pak spočíval v tom, že Sféra Amenti se v době čekání na synchronizaci (tedy 7 558 př.n.l. - 6 835 př.n.l.) dostala do daleko zranitelnější pozice než kdyby se začlenila do D2 jádra planety a proto bylo potřeba podstatně zvýšit její ostrahu a to po celou tuto dobu trvající cca 723 let. Tyto okolnosti v konečném důsledku znamenaly, že lidstvo bylo víceméně vynuceně ponecháno tomu, aby si spravovalo své záležitosti bez účinného vlivu ze strany Strážců, kteří se věnovali zejména ochraně Sféry Amenti a tomu, aby nemohlo být této situace zneužito ze strany Soupeřů. Tato situace tedy prakticky znamenala, že Země byla dána do tzv. Kosmické karantény (izolace), přičemž Strážcové-Elohimové bylo pověřeni k tomu, aby komplexně a neprodyšně strážili interdimenzionální průchod skrze tuto umělou Frekvenční ohradu/plot. Pro lidstvo to na jedné straně znamenalo šanci na přežití (odvrácením finální exploze), ale na druhou stranu to znamenalo přerušení spojení s jejich ET ochránci a pomocníky. Rovněž to znamenalo dočasné ukončení provádění vzestupu připravených lidských bytostí.

 

Těmto hrozící katastrofou vynuceným změnám v morfogenetickém poli planety však musely odpovídat i změny v morfogenetice pozemských ras, která tak korespondovala s nově zavedenou, D4 ochrannou frekvenční ohradou. Nově vytvořená frekvenční ohrada dovolovala pouze Elohimům interdimenzionální kontakt s jejich vlastním chráněným kmenem, což byly Hibiruánská rasa a rasa Serres-egyptská. Úprava morfogenetiky pozemských lidských ras resultovala i v genetickou mutaci pozemských lidských ras. Tato genetická mutace způsobila ztrátu spojení a tedy i dlouhodobé paměti mezi D3 vědomím Ega inkarnátů a vyššími/astrálními/duchovními Vědomími inkarnovaného člověka, což rovněž zapříčinilo zkreslení přenosu informací, které astrální vědomí D4 získává ve snech a přináší je do D3 vědomí (tzv. lucidní snění). Ego člověka (5 smyslů v nižším spektru D3) a jeho Vyšší Já (ve vyšším spektru D3) se v důsledku této mutace od sebe oddělily a ztratily mezi sebou komunikační kontakt. Inkarnovaný člověk tak přišel nejen o své spirituální schopnosti, ale i o možný kontakt se svojí Duchovní rodinou, potažmo svojí kosmickou inkarnační historií. Vzhledem k tomu, že tato mutace se zcela bezprostředně tyká i naší současnosti, uděláme si opět malou odbočku a podrobněji si tuto problematiku probereme v následující části našeho příběhu. Od této doby, tak jak tehdejší lidstvo, tak i dnešní inkarnované lidstvo ztratilo přímý kontakt a z něj rezultující podporu a pomoc od duchovně a evolučně vyšších bytostí z multidimenzionálních galaktických společností (Strážců). Vědomí totiž pro tento kontakt potřebuje, aby bylo obnoveno komunikační frekvenční spojení v rámci celého frekvenčního spektra D3 i D4. Tato opatření a mutace tak v podstatě znamenaly "novodobý" involuční pád lidstva, kdy po jejich implementaci se lidstvo na planetě Země opět ocitlo na nižší evoluční úrovni, než na které již bylo.

 

Jak vidíme, situace se po finálním potopení Atlantidy pro lidstvo vůbec nevyvinula dobře a jakoby toho nebylo málo, v průběhu této pro lidstvo velmi nešťastné ságy se kdesi na jiném místě odehrávaly další (paralelní) události, které rovněž velmi destruktivně a zásadním způsobem zkomplikovaly a ovlivnily naši dnešní současnost. Další lidstvu nepřející mimozemská skupina Soupeřů - tzv. Zefiliové - Zeta Reticuli z planety Rigel hvězdného systému Orionu, začali s genetickými experimenty s humanoidními příslušníky rebelujícího Chrámu Annu - Melchizedeka v naději, že odvrátí nežádoucí mutace své vlastních morfogenetiky a vytvoří novou zeta-lidskou-anunnackou hybridní rasu, která bude lépe přizpůsobená k životu jejich druhu na Zemi, o kterou projevovali živý zájem v důsledku vyhoštění ze svého domova. A jsou to právě tito Zeta Rigeliánci, o kterých si toho budeme muset ještě mnoho říct než si ujasníme, jak komplexně zasáhli do naší pozemské situace až do dnešních dnů. Ale vrátíme se k nim až ve chvíli, kdy se v našem výkladu dostaneme do 20.století, které tak neblaze ovlivnili.
Ještě si nyní uveďme časové výskyty přirozených pozemských SAC cyklů tohoto atlantského a post-atlantského časového období našeho 4.kruhu:

 
22326 př.n.l. - 20113 - 17900 - 15687 - 13474 - 11261 - 9048 - 6835 - 4622 - 2409 - 196 př.n.l. - 2017 n.l. - 4230 n.l.

 
Jak jsme si již naznačili, nyní si v našem výkladu uděláme opět malou odbočku od událostní linky příběhu a podrobněji se podíváme na to, jak to vypadá s lidskou interdimenzionální komunikací, která byla výše diskutovaným uměle vynuceným Frekvenčním plotem a Kosmickou karanténou planety prakticky úplně vyřazena z provozu. Jde o to, že tato blokační opatření se zcela týká i nás v naší dnešní komplikované situaci SAC 2000-2022.

 
6. Ego a Vyšší Já

 
 Udělejme si nyní malou odbočku od historické linky a podívejme se podrobněji na jeden z důsledků, který lidstvu finální zánik Atlantidy přinesl. Tématem této naší odbočky je mentální vědomí lidské bytosti a budeme se mu věnovat v návaznosti na neblahé události, které potkaly lidskou rasu během jejího pobytu na Zemi v posledním období finálního zániku Atlantidy, jak jsme si o něm povídali v předchozí části. Tedy v období 9 558 př. n.l.

 
6.1 Identifikace problematiky

 
Úvodem je potřeba si říci, že mentální vědomí lidské bytosti bylo navrženo tak, aby pracovalo v celé frekvenčním/dimenzionálním pásmu D3 a sloužilo tak ke komplexní  praktické orientaci inkarnáta/člověka v jeho situaci v pozemském D3 prostředí. V tomto smyslu je energo-informační činnost lidské mysli řízena stavem 3. světelného vlákna DNA a tento stav tak určuje i operační či smyslové možnosti lidské mysli. V přirozeném, neblokovaném stavu by měl být inkarnát schopen využívat svoji mysl zejména jako převodníku mezi všeobecnými idejemi - bytujícími ve vyšších dimenzionálních pásmech v podobě archetypálních možností/objektů/idejí a praktickou implementací těchto archetypálních konceptů či idejí do konkrétních věcí/uspořádání využitelných v okolním, reálném D3 světě. Lidská mysl je tedy část vědomí sebe sama, pragmaticky orientovaná na frekvenční sub-pásma/kanály dimenzionálního pásma D3. Tomu, jak je každé dimenzionální frekvenční pásmo rozděleno do 12-ti sub-pásem, odpovídá i rozdělení lidské mysli, přičemž je to tak, že spodních šest  sub-pásem D3 (1-6) korespondují s každodenním vědomím člověka - jedná se o tzv. osobnostní EGO, které tak představuje první samostatně fungující část lidské mysli orientovanou na součinnost s pěti fyzickými smysly. Horní sub-pásma (7-12) pak korespondují s tzv. Vyšším či Moudřejším JÁ, které tak představuje druhou, samostatně fungující část lidské mysli, orientovanou na přemýšlení a meditace. Samozřejmě, že s tímto členěním koresponduje i čakrový systém lidské bytosti, kdy běžné a všeobecně známé sebevědomé/pragmatické - Ego a 3.čakra pracují na "společné frekvenci/sub-pásmu D3/3". Pokud se pak týká emocionálního vědomí člověka - tedy prožívání emocí, jsou tyto efekty či energie realizovány prostřednictví sub-pásem dimenzionálního pásma D2 a ještě další komunikace pak probíhá s naším "tělesným" podvědomím a to na sub-pásmech dimenzionálního pásma D1. S těmito všemi komunikačními "partnery" trvale udržuje naše D3 mysl komunikační linky v provozu.

 

A na druhou stranu frekvenčního spektra jsme rovněž propojeni na vyšší dimenzionální pásma D4/D5/D6/D7 ..., kde bytují vyšší části naší Duchovní rodiny a naše identity. Většina z dnešních lidí však v současnosti není schopna ani akceptovat realitu tohoto textu a jsou daleko materialističtěji a egoističtěji/individualističtěji orientovaní, z čehož je zřejmé, že nemají ve funkčním stavu komunikační linky Ega ani vůči svému Vyššímu Já, natož pak na dimenzionálně/frekvenčně/časoprostorově posunuté další příslušníky své Duchovní rodiny či identity. V těchto lidech pak převládá izolované "sebevědomí" sebe sama coby v podstatě osamocené jednotky, bez širšího povědomí a reálných komunikačních kontaktů s ostatními, vyššími realitami či složkami našeho vědomí a tím i sounáležitosti k širšímu lidskému a duchovnímu společenství. Komunikace Ega s materialistickým D3 okolím se tak maximalizuje a to na úkor přirozené, prospěšné a harmonizující komunikace Ega s Vyšším Já a případně i s ostatními složkami inkarnáta - jako např. i s vlastními tělesnými buňkami.

 

Skutečný problém této situace pak spočívá v tom, že takovýchto lidí s poškozenou či nesprávnou vnitřní komunikací je většina. Pokud by totiž na materialistický egoismus "ujížděli" jen jednotlivci či malé skupinky, nic hrozného by se nedělo - "infekci nevelkého rozsahu" by bylo možno poměrně snadno zvládnout. Jenže ujíždí většina a infekce se tak zdá se nezvratitelně šíří. Onemocní celé lidstvo ? Kde je chyba či příčiny této situace, kde hledat lék, jakou zvolit terapii ? Mohou si za to lidé svoji ignorancí sami nebo je ve hře ještě něco jiného ? Ta část odpovědi, která říká, že ve hře je skutečně ještě něco jiného než pouhá lidská ignorance, leží ukryta v nešťastných Atlantských událostech k nimž došlo v průběhu pohnuté pozemské (stále nám dodnes utajované) historie. V průběhu těchto nešťastných událostí se totiž podařilo lidským evolučním Soupeřům dosáhnout takových válečných vítězství, kdy lidským ochráncům a Strážcům nezbylo než zprovoznit cosi, co můžeme nazvat jako tzv. Frekvenční zádrž, ohrada či plot. Konkrétně šlo o dříve zmíněnou implementaci Frekvenční ohrady do naší pozemské reality v roce 9 540 př.n.l. a s ní korespondující genetické mutace lidských ras, tedy v době poslední fáze zničení Atlantidy. Bohužel dodnes funkčním velmi negativním důsledkem těchto nezbytných, ochranných opatření bylo to, že lidstvo ztratilo možnost provozovat svoji přirozenou komunikaci mezi svým každodenním Ego-istickým sebevědomím a oním tzv. Vyšším Já, včetně znefunkčnění provozu na všech dalších frekvenčních pásmech/portech pracujících na ještě vyšších dimenzionálních frekvencích a sub-pásmech. V důsledku toho došlo k znemožnění práce s moudřejšími složkami své vlastní osobnosti/identity, ve kterých máme mj. uloženy i své dlouhodobější zkušenosti, vědomosti a poznatky včetně inkarnační paměti, což velmi omezilo rozsah a kapacitu lidského sebeuvědomění/mozku a paměti na "aktuální D3 starosti". A při všech těchto devastujících účincích to samozřejmě navíc i odvedlo pozornost lidí od nich samotných, od hledání jejich skutečných vědomostí, možností a schopností, čímž z nich postupně vznikly krátkodobě, nesystémově, individualisticky a ad-hoc impulsivně a omezeně uvažující a jednající "přitroublé" bytosti. A tak, v důsledku těchto neblahých Atlantských událostí došlo k vyřazení z provozu skutečných lidských komunikačních a tvůrčích možností, což degradovalo lidstvo na úroveň pouze "slepě a účelově" fungujících a snadno manipulovatelných bytostí ze strany Soupeřů. Po technické stránce si lze tuto mutaci představit tak, že tato nežádoucí, ale nezbytná ochranná Frekvenční ohrada zapříčinila jakoby vypnutí komunikačních portů, frekvenčně ležících uprostřed 3.vlákna DNA a tím došlo k tomuto rozpolcení plnohodnotného mentálního vědomí pozemského inkarnáta. Přesněji řečeno, došlo k "vypnutí" energo-informační komunikace na portech 7. až 9.tého pásma 3.vlákna DNA. Rovněž si ještě poznamenejme, že toto poškození a znefunkčnění 3.vlákna DNA je zodpovědné i za zkreslení, která následně na to vznikla a v oblasti přenosu informací z astrální D4 dimenze do D3 dimenze, tedy např. i za přenos koherentních informací ze snových stavů do běžného denního vědomí inkarnátů. Touto mutací tak lidstvo přišlo i schopnosti, prožitky a přenos zkušeností z takových jevů jako jsou lucidní a paralelní snění, astrální mobilita či mentální bilokace. Pokud si uvědomíme, že tato zkreslení šla ruku v ruce s ohromnou sociální devastací společenského života a celosvětové civilizační úrovně post-kataklyzmatického období, kdy do popředí se dostaly pragmatické otázky holého přežití, není divu, že se tak rychle rozvinulo egoistické a individualistické vidění světa a vlastní situace člověka v něm. Atlantská spiritualita (po odstranění energetické krystalové technologie) byla rychle nahrazena fyzickým právem silnějšího.

 
6.2 Co s tím dělat ?

 
 Tak už z kontextu je jasné, že prvním krokem je, tuto nezáviděníhodnou situaci si vůbec uvědomit, připustit ji jako pracovní hypotézu a za sebe si ověřit její reálnost. Tímto se tak teprve dostaneme na startovní pozici kde můžeme řešit co s tím dál. Kdo si tuto etapu neprojde, tedy dokud se každý za sebe nedostane do stavu, kdy tuto situaci nevnímá jako svoji každodenní realitu (se kterou by bylo záhodno něco udělat), nemůže s tím nic dělat a tak nezbývá ostatním, než těmto lidem (často i rodinným příslušníkům), v rámci svých vlastní vědomostí, možností a schopností, nějak pomáhat v tom, aby si realitu kolem sebe předefinovali a to pokud možno tím správným směrem. Jaký druhý krok k nápravě je tedy na místě udělat? Budiž hned řečeno že beznadějné to zatím samozřejmě stále není. Lidské Vyšší Já (které z principu není žádný přitroublý pitomec) si totiž samo našlo individuální, "náhradní" komunikační prostředek a to v podobě jakéhosi přemostění či bypasu této objektivně existující, globální frekvenční ohrady v podobě komunikace na jiných frekvencích, tedy na takových, které projdou zmíněnou ohradou a přitom to nejsou frekvence na kterých operuje Ego, které kdyby ji zachytilo, tak by ji opět zkreslilo ne-li rovnou vytěsnilo. O jaké frekvence jde a jak tato náhradní komunikace probíhá ? Pozorný čtenář (jehož Ego již umí komunikovat ve vyšších frekvenčních sub-pásmech D3 a již bylo schopno v časovém předstihu další věty dodat nápad - odpověď) si již asi odpověděl sám. Ano, k této náhradní komunikaci s našimi vyššími vědomími, kterou běžně známe pod pojmem intuice nebo předtucha dochází prostřednictvím  neblokovaných linek (frekvenční ohradu a DNA mutace obcházejících), na frekvencích dimenzionálních pásem D1 a D2, tedy skrze naše tělesné a emocionální pocity.

 

Mentální či myšlenková intuice či předtucha tak je sekundární, z D1 či D2 do D3 provedený překlad těchto primárních/původních/originálních informací vysílaných ze strany našeho Vyššího Já směrem k Egu. A poznamenejme si, že se většinou jedná o hodně naléhavé a důležité informace, u kterých naše vyšší Já stojí o to, aby "prosákly" do naší každodenní, ego-istické pozornosti a tím se pokusilo nějak nás v každodenní realitě nasměrovat či přesměrovat. V těchto pocitově-intuitivních případech se tak skutečně jedná o jakési náhradní, umělou Frekvenční ohradu a zablokované 3. vlákno DNA přemosťující, komunikační spojení mezi našim Vyšším Já a našim Ego-istickým, každodenním vědomím. K této náhradní komunikaci tedy dochází mezi našim Vyšším Já a mezi našim fyzickým a emocionálním tělem (sebevnímáním), která umí autonomně transformovat/překládat tuto komunikaci do frekvenčních sub-pásem, kde operuje/přijímá/je naladěno naše D3 Ego - tedy do zdánlivě bezdůvodných (to si aspoň nezkušené myslí Ego) bolestí, nemocí, pocitů a předtuch, odkud si je, tyto informace/vzkazy, může naše Ego/osobnost/sebevědomí převzít, vyhodnotit a případně na základě nich modifikovat svoji každodenní pragmatickou strategii. Avšak operuje-li toto naše Ego na hodně nízkých (materialistických) sub-pásmech dimenzionálního pásma D3, pak jednotlivec není schopen ani této náhradní komunikace a většinou pak i popírá její reálnost a jeho intuice je tak prakticky zcela mimo provoz, pocity jsou pro něj babskou slabostí a od nemocí tu podle něho jsou výhradně atestovaní doktoři jednající výhradně lege artis.

Terapie se tedy zdá být jasná. Maximalizací věnování pozornosti těmto iracionálním, nestandardním a mnohdy (zvlášť v počátcích) nejednoznačným podnětům, můžeme začít získávat natolik užitečné informace (od našeho Vyššího Já), že se doposud většinou v racionálně-pragmatickém režimu fungujícímu Egu vyplatí, prakticky s těmito informacemi pracovat, dát na ně, postupně se naučí je využívat, až je posléze začne ke svým každodenním přemýšlením a rozhodováním potřebovat a vyžadovat.  To je osobnostní skok a změna, viďte - jen si to uvědomme: racionální Ego nyní vyžaduje k jistotě a klidu svého úsudku a rozhodovacích procesů - iracionální premisy ! Tuto terapie si tak můžeme nazvat jako "Channeling s Vnitřním Já". Co to, není to logicky nepřijatelné ? No zajisté nikoliv, protože v této úvaze ještě pracujeme se zastaralou a nesprávnou představou toho, co to je iracionální. Iracionální pro neprobuzenou mysl je všechno to - nematerialistické, které tak chápe jako pomýlené. Kdežto pro probuzenou mysl je iracionální všechno to - transcendentální, které chápe jako to pravé ořechové a tedy samozřejmě že tím je i navázání komunikace s vlastními vyššími složkami vědomí, která se projeví onou zdánlivě nelogickou progresivní proměnou osobnosti člověka, kterou lze monitorováním vnějšího chování takového člověka snadno identifikovat. A proto, s touto vlastní osobnostní proměnou počítejme (ať nás to nezaskočí), ale nijak si ji neklaďme jako cíl, ona je spíše symptomem toho, že se nám daří komunikovat s naším Vyšším Já než indicií ztráty racionální soudnosti. A rovněž si buďme vědomi toho (zatím alespoň v podobě pracovní hypotézy), že pokud budeme v této praxi pokračovat, můžeme očekávat další změny, nejen onu výše zmíněnou změnu ve své psychologii. Můžeme očekávat zlepšení zdravotního stavu (již nebude nutné, aby naše Vyšší Já tak dramatickými formami jako např. zdravotními potížemi usilovalo o naši ego-istickou pozornost), můžeme očekávat nárůst empatie a vciťování se do druhých a vyciťování "atmosfér" různých dějů či energií v našem okolí jakožto i různou "kvalitu" tohoto okolí - viz. známý fenomén tzv. genius loci apod.. To bude doprovázeno s těmito situacemi korelujícími a objasňujícími nápady/myšlenkami/synchronicitami/dejavu typu "o co zde vlastně ve skutečnosti jde". A pokud budeme (což bychom teda vážně měli) pokračovat ve studiu a tréninku těchto komunikací s naším Vyšším Já směrem od statického uklidnění, zastavení a vyprázdění mysli k obsahově dynamickým vizualizacím a meditacím bio-regeneračních technik, můžeme postupně dosáhnout na "smysluplné" rozhovory, komunikaci a obrazové vize mezi naším každodenním ego-istickým sebevědomím (které si již ale dávno neprosazuje egoistické životní strategie) a naším Vyšším Já (účinkujícím v horních sub-pásmech dimenzionálního pásma D3) či dokonce i ještě vyššími složkami své Duchovní identity/rodiny (bytujícími od D4/astrálu výš), ke kteréžto komunikaci je naše Vyšší Já tím ideálním prostředníkem. Probudili by jsme se tak do zcela nového interpretačního rámce naší D3 reality a vstoupili či spíše navrátili se na původní, staro-novou dráhu své skutečné cesty životem/evolucí/matrixem, vybaveni zcela novými schopnosti a možnostmi, ale i výzvami a úkoly. Vlastním úsilím (a to se počítá:) by jsme tak obešli umělou Frekvenční ohradu a limity vlastního, aktuálního stavu DNA, vzpomněli by jsme si kdo skutečně jsme a vydali by jsme se tak konečně a vědomě po správné cestě k Seberealizaci a následně i dimenzionálnímu vzestupu a reintegraci se svojí Duchovní rodinou. Rovněž tak se nám postupně mohou vrátit výše zmíněné spirituální schopnosti jako jsou lucidní sny, astrální mobilita a mentální bilokace, jakož i další multidimenzionální efekty, ale zejména spontánní návrat individuální i rasové inkarnační paměti a vnitřní komunikace s ostatními příslušníky své Duchovní rodiny. A právě o tomto probuzení se ze zlého snu to dnes je, ale to již víme.

 

Na závěr tohoto odbočení bych rád zmínil ještě jednu myšlenku, kterou je fakt, že zmiňovaná Frekvenční ohrada se v právě v naší době stává minulostí, čímž získáváme podstatně jednodušší možnost navázat výše zmíněné spirituální komunikace, avšak pozor, bude platit i druhá strana mince. Kdo nebude připraven, bude či může být nemile překvapen a zaskočen s nepředvídatelnými následky. Zkusme si za domácí úkol popřemýšlet nad situací, jak bychom asi sami reagovali, kdyby jsme z ničeho nic, prakticky přes noc začali mít v hlavě data/zkušenosti/hlasy/vize/vzpomínky z vícero svých (nejen příjemných) inkarnací a přitom třeba koncept reinkarnace neakceptovali ? Jakpak by se k nám asi zachovala "lege artis" medicína - bylo by v psychiatrických ústavech dost místa ?


A nyní se již opět můžeme vrátit k událostní dějové lince našeho příběhu a stručně se podívat, co dalšího se dělo při tak ztížených a komplikovaných podmínkách, které na Zemi po finálním potopení Atlantidy a uvedením planety do Kosmické karantény nastaly.

 
7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona

 
7.1 Rekapitulace Atlantské konspirace

 

 • 50000 př.n.l. - Zánik celého kontinentu Lemurie, z nějž zbyly jen Havajské ostrovy.
 • 28000 př.n.l. - Zánik Atlantidy - z velkého kontinentu se stávají pouze tři ostrovy.
 • 25500 př.n.l. - Odstartovaly Luciferské rebélie, v rámci nichž Nibiruánští Anunnaki dostali pod svoji kontrolu Sluneční hvězdnou bránu a uvedli do provozu svoji celoplanetární energetickou síť  známou jako tzv. Nibiruánská diodová krystalová síť (NDCG) s hlavním centrem ve Stonehenge.
 • 22500 př.n.l. - Startuje rodokmen Eieyani Grail linie - humanoidní indigo linie Grálu, hlavního pozemského pomocníka lidstvu v našem evolučním cyklu.
 • 22326 př.n.l. - SAC, Země vstoupila do nového, 26556 let trvajícího, EUIAGO cyklu, zrada Thovta a Masakr Eieyanů.
 • 21900 př.n.l. - Zamrznutí atlantského ostrova Lohas, domova Keltů a Druidů, jejich migrace na Kavkaz do Ruska, později se vrátili na zbytky ostrova Lohas.
 • 21900 př.n.l. - 14000 př.n.l. probíhá Velká doba ledová.
 • 20113 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
 • 20000 př.n.l. - Invaze Soupeřů - Vicherus-Sacheonů (Vikingů a Saxů) na Kavkaz do Ruska, proti Keltům a Druidům.
 • 17900 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
 • 15687 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující  doby ledové.
 • 13474 př.n.l. - SAC - Soupeřům se podařilo zrealizovat vlastní destruktivní opatření v podobě Metatronické inverze pozemského Merkaba pole a Monády (reverzní kódování) a jejich převedení pod Nibiruánské řízení.
 • 11261 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku zavedení reverzního kódování pozemského Merkaba pole a Monády. 
 • 10500 př.n.l. - Luciferiánské vítězství, atlantské ostrovy Nohasa a Bruah padly do rukou rebelujících Anunnaků. Atlantská konspirace po té pokročila na vyšší úroveň organizace.
 • 9560 př.n.l. - Luciferiánská úmluva - sjednána na atlantském ostrově Bruah, do společné, anti-kristovské koalice vstoupilo celkem sedm kolektivů Soupeřů a Annu-Melchizedekové, pozemská hybridní rasa iluminátských loutek Soupeřů.
 • 9558 př.n.l. - Závěrečný pád Atlantidy - potopa tří Atlantských ostrovů.
 • 9540 př.n.l. - Strážci instalují ochrannou Frekvenční ohradu a Země vstupuje do interdimenzionální, kosmické karantény/izolace.
 • 9048 př.n.l. - SAC - evidentně v důsledku kosmické karantény Země zcela nevyužitelná příležitost.

 

Pozn. Pro lepší srozumitelnost jsou kurzivou v tomto textu označeny aktivity Strážců.

 
Po finálním pádu Atlantidy přeživší obyvatelstvo migrovalo do celého světa, kde postupně začalo budovat nové civilizace. Bohužel i Soupeři v rámci Luciferiánské úmluvy, pokračovali v pronásledování těchto po celém světě se nově tvořících kristovských civilizací a samozřejmě že velkou pozornost věnovali Egyptu, kde zůstala pod přísným utajením ukryta všechna tajemství Sfingy, Velké pyramidy, Schránky úmluvy, Mostu (Archy) úmluvy, Agarty a Učení o vzestupu atd. a které Soupeři, od tehdy spojeni Luciferiánskou smlouvou, v rámci Atlantské konspirace, hodlali dobýt a dostat pod svoji celosvětovou kontrolu.


V této době dle klasické historie údajně probíhala na planetě doba kamenná a lidé se teprve učili používat pazourky - k smíchu nebo pláči? Pojďme se tedy podívat, co se v tomto období skutečně dělo - a že toho zajímavého bylo skutečně hodně. V každém případě mějme na paměti správné chápání představy o době kamenné v tom smyslu, že po pádu Atlantidy a odvezení krystalové technologie ze Země se lidské civilizace skutečně kulturně i technologicky posunuly zpět natolik, jako kdyby se naší dnešní civilizaci sebrala elektřina a ta by tak metaforicky řečeno - klesla na úroveň doby kamenné.

 
7.2 Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon

 
 Po genetických mutacích realizovaných v důsledku implementace ochranné Frekvenční ohrady, byl život na planetě opět velmi zakrnělý a těžký. Bez krystalové technologie a antigravitačních přístrojů muselo být vše uděláno ručně. Většina těchto rekonstrukčních prací byla dělána pod vedením Serres-Egypťanů, Annu-Melchizedeků a Hebrejců, tedy těch, kteří byli pověřeni (po omezení interdimenzionální komunikace v období pozemské karantény) ochranou výše uvedených tajemství (Melchizedekové/Muvariánci nebyli v této době již ve větším počtu na Zemi, ale stáhli se do Agarthy). Postupně se ale ukázalo, že genetické zkreslení genomu ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců bylo příliš závažného rozsahu a proto bylo Palaidoriánci rozhodnuto o nápravě těchto zkreslení prostřednictvím vynucené evoluce těchto ras prostřednictvím inkarnací v Hvězdném systému Alkyonu. Za tím účelem bylo morfogenetické pole těchto ras vyňato ze Sféry Amenti a bylo přemístěno do morfogenetického pole Alkyonu. Toto bylo realizováno úpravami v kvantových vláknech DNA a to tak, že bylo vyňato 6. frekvenční pásmo 2.vlákna, 6.pásmo 4.vlákna a 12.pásmo 5.vlákna. Toto vyčlenění ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců ze Sféry Amenti a s tím korespondující genetická mutace je známa jako tzv. Templářská pečeť a byla realizována v období 8000 př.n.l..

 

Představitelé vedoucí společenské vrstvy těchto kultur byli Palaidoriánci z Agarty instruováni o tom, aby se, z důvodů nešíření této limitující genetické mutace do ostatních T-2 ras, jejich příslušníci nekřížili s ostatními T-2 rasami. Bohužel v následujících generacích si zejména Hebrejci začali tuto instrukci vykládat zcela obráceně, když ji považovali za důkaz své rasové nadřazenosti. Co všechno to dodnes způsobilo, asi nemusím explicitně rozvádět. Roli Strážců Mostu úmluvy pak postupně převzali Serres-Egypťané a originální Melchizedekové.


Po implementaci Templářské pečetě a odchodu Hebrejců a Annu-Melchizedeků ze Země se Egyptská civilizace více diverzifikovala a postupně expandovala do dalších regionů, jak podél Nilu směrem k Thébám a do Nubie, tak i mimo Egypt, zejména do Mezopotámie, Sumeru a Israele/Palestiny, kde postupně splynuli a promíchali se s dalšími lidskými kmeny a rasami. Serres-Egypťané a originální Melchizedekové zůstali v oblasti Gizy, kde pokračovali v opravách a další výstavbě své kultury a i ochraně Mostu úmluvy. Pod vedením Palaidoriánců z Agarty se rovněž věnovali opravě Atlantskou katastrofou poničené Velké pyramidě a Sfinze, kteréžto práce musely být prováděny zdlouhavě a ručně. Oprava Velké pyramidy byla dokončena v roce 5566 př.n.l. a stala se opět centrem náboženského života, i když jako teleportační stanice, v důsledku ochranné Frekvenční ohrady a z ní plynoucí pozemské karantény již nemohla sloužit. Oprava Sfingy byla dokončena o 100 let později v roce 5466 př.n.l., ale nesla v obličeji již víc podobností s pozemskými Serres-Egypťany, než se svými původními staviteli - Síriánskými Anunnaki. Přesto zůstalo zachováno původní lví tělo, jako památka na starobylou předlohu - Síriánskou Lví rasu.

 

V období kolem 3500 př.n.l. se situace opět začíná komplikovat a vzniká zde nejstarší Egyptská faraonská kultura kontrolovaná Soupeři, jako důsledek působení dalších lidských kultur a postupných infiltračních vlivů Soupeřů. Vědomosti o Mostu úmluvy, Sféře Amenti a Schránce úmluvy s UHF energetickými nástroji žezlem a berlí (používanými v křížové konfiguraci) se z bezpečnostních důvodů staly utajovanými skutečnostmi v uzavřeném okruhu Serres-Egyptských knězů a originálních Melchizedeků, pracujících pod vedením Palaidoriánců z Vnitřní země - Agarty. 


Mimo toto úsilí lidských kristovských kultur o zakládání svých nových civilizací, probíhala paralelní činnost Soupeřů směřující k ovládnutí celosvětově se nově tvořících civilizačních center. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tuto činnost, která byla pro formování naší dnešní reality určující a rovněž tak určovala hlavní událostní linku a možnosti jak pokračovat a případně i úspěšně dokončit Záchrannou misi Amenti.

 
7.3 Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona

 

 • 9048 př.n.l. - SAC - evidentně v důsledku potopy Atlantidy a pozemské interdimenzionální izolace zcela nevyužitelná příležitost.
 • 8900 př.n.l. - Invaze Soupeřů do Sumeru - jejich královská Larsa linie infiltrovala do Sumerské kultury.
 • 8000 př.n.l. - Strážci implementují Templářskou pečeť do morfogenetiky ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců a jejich další evoluci tak směrují na Alkyon.
 • 8400 př.n.l. - Egyptská invaze Soupeřů navazuje na sumerskou invazi - infiltrace do Egypta byly namířeny proti Serres-Egypťanům a nakonec došlo k ovládnutí čisté kristovské královské linie Osirise a její nahrazení vlastní, hybridní vládnoucí linií Osiris-Isis-Horus, která byla postupně zcela nahrazena novou dominantní faraónskou linií Scarabů, která ale po velmi dlouhou dobu Egyptské historie bojovala s další pozemskou linií konkurující skupiny Soupeřů - Setovou královskou linií.
 • 7500 př.n.l. - Invaze Luciferiánských Templářů proti Keltům a Druidům na ostrov Lohas, kam se tito v období 13000 př.n.l. vrátili z Kavkazského exilu. Tito Templáři v této době spatřili světlo světa coby nově vytvořená hybridní super - rasa Soupeřů a to prostřednictvím genetického inženýrství několika skupin Soupeřů. Právě tito Luciferiánští Templáři jsou starověkými předky dodnes známých Svobodných zednářů. Připomeňme si, že padlí Annu-Melchizedekové (dosavadní iluminátská "vlajková loď" Soupeřů) nebyli v tomto období na Zemi k dispozici a byli na bio-regeneračním "ozdravném" procesu v hvězdném systému Alkyonu.
 • 6835 př.n.l. - SAC - Země stále nebyla dostatečně energeticky připravena přijmout Sféru Amenti, Frekvenční ohrada a karanténa planety musela pokračovat.
 • 5900 př.n.l. - Kentaurské války popisované v hinduistickém eposu Mahabharata. Luciferiánům se v této době podařilo ukrást Schránku úmluvy a s jejím využitím se pokusili dosáhnout svých cílů, kdy se pokusili o odstartování pozemského kataklyzma prostřednictvím posunu elektromagnetických planetárních pólů ze své základny v Stonehenge. Rovněž zahájili prakticky celosvětový útok proti lidským kristovským kulturám. Lidstvu proti expandujícím Drakoniáncům a Luciferiánským Anunnakům fyzicky přispěchali na pomoc Strážci - konkrétně Modří ze Síria a dosáhli konečného vítězství a i zpětné získání Schránky úmluvy s energetickými nástroji. Posunu pólů se rovněž podařilo zabránit.
 • 4622 př.n.l. - SAC - Země po Kentaurských válkách stále nebyla připravena přijmout Sféru Amenti.
  3650 př.n.l. - Mayská invaze ze strany Nibiruánských Luciferiánů proti kristovské lidské civilizaci (andělskému kmeni) na Yucatánu v Americe. Současně došlo k zahájení infiltrace Luciferiánů do prostředí Severní a Střední Ameriky.
 • 3470 př.n.l. - Babylónský masakr (biblické zničení Babylónské věže), Galaktická federace a Plejádští a Nibiruánští Luciferiáni tehdy na určitou dobu opět získali pod svoji kontrolu Schránku úmluvy s energetickými nástroji - žezlem a berlí. Následně použili tyto nástroje v Babylonu (opět v součinnosti se svým energetickým centrem celoplanetární sítě NDCG ve Stonehengi), což tentokrát již přineslo ohromné, neblahé důsledky v podobě dočasného zhroucení elektromagnetického pole planety Země s devastujícím průběhem. Mj. přitom došlo k další mutaci lidské genetiky, která přinesla další zkrácení délky lidského života, potlačení a zkreslení spirituálních schopností a prohloubení rasové a inkarnační amnézie. A oním biblickým zmatením lidského jazyka pak byla později manipulativně interpretována skutečnost tohoto faktického zpřeházení lidské genetické abecedy. Po této události zesílili Luciferiáni svoji celosvětovou infiltraci do lidských kristovských kultur (celkem 12-ti andělských kmenů), zejména prostřednictvím své nové rasy Templářů. Využívali přitom svého channelingového propojení s touto rasou, kdy postupně takto do lidských kultur celosvětově implementovali pojetí jediného Boha (čímž samozřejmě mysleli sami sebe) coby externího, trestajícího a dobyvačného, autoritářského panovníka, kterého je třeba uctívat, poslouchat a bát se. A samozřejmě, že vládnoucí představitele a elitu své rasy Templářů ale i jednotlivých padlých Annu-Melchizedeků (svých elitních loutek) prezentovali coby boží zástupce na Zemi. Tato jejich strategie je v provozu do dnešních dnů, kdy takto skrytě ovládají např. skupiny lidí kolem tzv. hnutí New Age či hnutí UFO. Později se však přece jen podařilo lidským kristovským kulturám získat ukradenou Schránku úmluvy opět pod svoji kontrolu a tak zabránit ustanovení celosvětové dominance Soupeřů.
 • 2668 př.n.l. - Djoserova invaze Templářů pod vedením faraona Djosera a pod správou Galaktické federace (další účelové koalice Soupeřů) do Egyptské Sakkary, Israele a Sumeru s cílem opětovně se zmocnit Schránky úmluvy a UHF energetických nástrojů - žezla a berle, které obsahuje. Vládnoucí faraon Imhotep se Djoserovi dobrovolně vzdal, když toto řešení vyhodnotil jako menší zlo než podrobit se Drakoniáncům, kteří si mezitím podmanili Babylónii.
 • 2409 př.n.l. - první SAC od zavedení Frekvenční ohrady, kdy bylo možno sloučit Sféru Amenti se Zemí. Jak vidíme, přišel tento SAC do velmi pohnutého období dobývání Egypta, Sumeru i Israele. Pojďme si nyní říci něco víc, co se dělo v tomto období, tedy po více než sedmi tisíci letech trvání pozemské karantény a Frekvenční ohrady, kdy se opět a to prvně naskytla další příležitost k sloučení Sféry Amenti se Zemí a pokračování tak ve vzestupu skrze Záchrannou misi Amenti. Především je potřeba si říci, že biblické příběhy této doby - Noeho, Abrahama, Mojžíše, Achnatona, Šalamouna i Kristovská mise jsou dílčí kousky jedné a téže kapitoly lidských dějin - Atlantské konspirace a v rámci ní se dění soustředilo na získání zlaté Schránky úmluvy a v ní uschovaných UHF energetických nástrojů žezla a berle, ovládajících teleportační hvězdné brány Mostu úmluvy. V tomto kontextu je namístě rozumět "modernímu" pojmu Dobytí svatého Grálu, coby snaze o získání těchto nástrojů a jejich využití při získání nadvlády nad systémem pozemských portálů či hvězdných bran a tím i získání možnosti zablokovat vliv z nejvyšších evolučních pater HU-5 na dění v našem HU-1 patře vesmíru. Kromě těchto hvězdných nástrojů potřebují Soupeři k dosažení tohoto svého cíle i kritické množství svých inkarnátů do hybridních ras (zejména Annu-Melchizedeka) v pozemské populaci, které jsou schopny nést jejich reverzní genetické mutace a kódy. Pokud by se jim to podařilo, mají v úmyslu v nejbližším vhodném SAC spustit finální etapu v podrobení si všech 12-ti kristovských lidských kultur. A tento nejbližší vhodný SAC je naše současné období v letech 2000-2022 !
 • V období 2409 př.n.l. přes neutěšenou situaci v pozemských poměrech však došlo k rozhodnutí o uvolnění Sféry Amenti z jejího zabezpečeného místa v D4 a sloučení s pozemským jádrem s cílem pozdvihnout jejím prostřednictvím spirituální úroveň lidstva a využít ji k vzestupu v do té doby na Alcyonu působící rasy Annu-Melchizedeka. Zároveň tedy bylo rozhodnuto o ukončení evoluční "objížďky" rasy Annu-Melchizedeka přes Alkyon a postupné uvolnění Templářské pečetě v jejich morfogenetice a opětovné přiřazení jejich morfogenetického pole do Sféry Amenti a spuštění vzestupné vlny této hybridní rasy. Rovněž byl naplánován i postup na realizaci druhé inkarnační vlny "pročištěných" Annu-Melchizedeků z Alkyonu na pozdější období kolem 1500 př.n.l., přičemž organizací celého procesu vzestupu těchto duší byl pověřen faraon Achnaton. Ale o této kapitole lidských dějin si budeme povídat až za chvíli. V tomto okamžiku se ještě vrátíme k přehledu následujících hlavních událostí v jak v pokračující agendě Atlantské konspirace Soupeřů, tak Strážců.
 • 2040 př.n.l. - došlo k dalšímu pokusu Strážců o povznesení lidstva a zpřístupnění a nápravu již velmi zmanipulovaných spirituálních vědomostí a to prostřednictvím hebrejského zasvěcence jménem Enoch.  Ten své informace a znalosti zpracoval ve třech velkých svazcích o skutečné a pravdivé historii lidstva, zpracovaných na základě informací získaných z CD-T disků. V knize Book of Amenti detailně popsal původ andělského lidstva na Zemi a pozemské Síně Amenti, ve svazku The Angelic Rosters pak podrobně popsal historii Anunnaki infiltrací do lidské kultury a vznik hybridní (lidsko-anunnaki) nibiruánské Nefilim rasy v průběhu 2.osídlení a jejich snahu o ovládnutí Země, vedoucí až k ukončení tohoto lidského osídlení v Tisíciletých válkách. V knize Book of the Dragon pak popsal situaci kolem padlých Drakoniánců - Serafimů z HU4/D10 a jejich trvalou snahu o infiltrace a ovládnutí lidských kultur. Odpověď Soupeřů na sebe nenechala dlouho čekat a Enoch byl v Egyptě Necromitony uvězněn a jeho spisy zkonfiskovány a znepřístupněny. V pozdějších římských a muslimských dobách byly jeho texty účelově zfalšovány. Toto falšování jeho díla trvá až do současnosti, kdy se této úlohy ujal v rámci tzv. Společenství Thule iluminát Allister Crowley. Sám Enoch však byl později Strážci zachráněn a v bezpečí zpracoval ještě další tři své knihy - 3 books of Enoch, které byly distribuovány mezi Hebrejské rodové linie patřící pod Smaragdovou úmluvu, které se tak staly tzv. "Svatým Grálem" neboli kristovskými rodovými linie, ze kterých později vzniklo tzv. Essenské bratrstvo, rodová linie Jeshevua Melchizedeka (u nás známého jako Ježíš Kristus), o čemž si budeme povídat později.
  2024 př.n.l. - Soupeři (Galaktická federace a Jehoviánští a Luciferiánští Anunnaki) provedli útok a zničení lidských měst Sodomy a Gomory, čímž se jim v tomto roce podařilo spustit další pokus o dosažení celosvětové dominance. Tento útok spojených sil Soupeřů byl zahájen proti babylónskému a sumerskému městu Sodoma a Gomora, které byly situovány v oblasti Mrtvého moře. Na rozdíl od biblické manipulativní interpretace, nebyl to bůh kdo zničil tyto města pro jejich prostopášnost, stejně jako to nebyl bůh, kdo zničil babylónskou věž, ale byli to rebelující Jehoviánští a Luciferiánští Anunnakové a jejich spojenci, kdo takto pokračoval ve své dlouhodobé snaze o dobytí celosvětové nadvlády a kdo zahájil další kolo v této snaze o získání celosvětové dominance nad kristovskými lidskými kulturami.
 • 1670 př.n.l. - Invaze Hyksosů do Egypta, byla vyvrcholením převzetí kontroly nad Egyptem, zahájeným invazí faraona Djosera. Rokem 1670 př.n.l se tak datuje plné převzetí kontroly nad Egyptem Hyksosskou královskou linií - Luciferiánských templářů. Jak již víme či alespoň tušíme, jednotlivé frakce Soupeřů však nebojovaly pouze proti kristovským lidským kulturám, ale i mezi sebou, což se záhy projevilo v dalších událostech. Schylovalo se k dramatům mezi jednotlivými skupina Soupeřů, neboť všichni věděli, že se blíží období 2.vzestupné vlny z Alcyonu vrátivších se příslušníků rasy Annu-Melchizedeka a s tím související otevření Síní Amenti, což byla ideální doba k převzetí kontroly nad jejich provozem.
 • 1550 př.n.l. - Drakoniánské dobytí Egypta, v rámci kterého se čelnímu prominentovi této soupeřící agendy, faraonu Ahmoseovi, podařilo porazit Hyksosskou královskou linii Luciferiánských Anunnaků v čele s faraonem Kamosem a převzít tak kontrolu na Egyptem. V důsledku toho byla Hyksosská královská linie Anunnaků nucena opustit Egypt a přenechat vládu nad Egyptem Drakoniánské agendě a jejich pozemským loutkám, což samozřejmě velmi zkomplikovalo nerušený průběh plánované vzestupné vlny anunnacké hybridní rasy Annu-Melchizedeka.
 • 1476 př.n.l. - Vynucený Exodus Hyksosů z Egypta - za vlády Drakoniánského faraona Tutmosise 3. Tato událost je notoricky známa v podobě biblického exodu Hebrejců z Egypta pod vedením Mojžíše, i když je v Bibli zcela pokroucen celý kontext a logika této velké události, zásadně měnící mocenské poměry v Egyptu.
  1459 př.n.l. - Křížová výprava Hyksosů do Israele - po vynuceném opuštění Egypta se Hyksosské královské linie Luciferiánských templářů, pod vedením Galaktické federace vydaly směrem proti hebrejské kristovské lidské kultuře žijící v Israeli. Ke svému útoku využili možností získaných z ukradené Schránky úmluvy a prohlásili tuto oblast za "zemi bohem jim zaslíbenou", coby "první vlaštovku" na této budoucí frontě války o celosvětovou dominanci.
 • 1458 př.n.l. - Hatšepsutina invaze -  Serres-Egypťané pod vedením své faraonské královny Hatšepsut, rovněž museli před expanzí Drakoniánské agendy v Egyptě ukrýt do pouště, ale zde se zkonsolidovali a opětovně se pokusili získat zpět Luciferiánskými Hyksosy ukradenou Schránku úmluvy. To se jim nakonec podařilo a tím se jim i podařilo zabránit dokončení zničení Hebrejského kristovského kmene (z Egypta Drakoniánci vypuděnými Luciferiánskými Hyksosskými templáři) a v konečném ovládnutí  tohoto důležitého území. Nicméně nevlastní bratr královny Hatšepsut, v dobytém Egyptě vládnoucí Drakoniánský faraon Tutmosis 3, posléze úspěšně zaútočil na chrám královny Hatšepsut a Schránku úmluvy jí opětovně ukradl, tentokrát pro sebe a své Drakoniánské pány.


A v tomto okamžiku našeho výkladu přichází na řadu objasnění mise faraona Achnatona, která poměrně zásadním způsobem ovlivnila další vývoj událostí. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně tehdy, v nastávající době 2.vzestupné vlny z Alkyonu se vrátivší rasy Annu-Melchizedeka událo, když víme, že Egypt byl v této době pod kontrolou s Anunnaki soupeřících Drakoniánců.

 
7.4 Atlantské konspirace - mise faraona Achnatona

 
1353 př.n.l. - Mise faraona Achnatona - smyslem událostí kolem mise faraona Achnatona byl organizovaný pokus o návrat celé pozemské Hyksosské královské linie Luciferiánských Anunnaků a jejich spojenců z Galaktické federace pod mírovou Smaragdovou úmluvu Strážců a to prostřednictvím bio-regeneračního programu, kdy k nápravě Hyksosského rodokmenu byl využit genom Serres-Egypťanů. Šlo vlastně o komplexní plán na zužitkování 2.vlny návratu rasy Annu-Melchizedeka z jejich "evoluční, bio-regenerační objížďky" na Alkyonu poté, co byla z jejich morfogenetiky vyjmuta Templářská pečeť, implementovaná jim v období 8000 př.n.l., kdyby tato (nyní Zákon Jednoty opětovně respektující) hybridní rasa Anunnaků v podstatě na Zemi nahradila "již nežádoucí" rasu "signovaných" Templářů, kteří by posléze přešli do vlastního bio-regeneračního programu. Provedením tohoto úkolu byl Strážci pověřen faraon Achnaton (čistokrevný Anunnaki z Koncilu ze Síria, inkarnován v roce 1398 př.n.l. v Thébách, po otci Serres-Egypťan, po matce Annu-Melchizedek), který po pohnutém průběhu svého života  (kdy byl mimo jiné k provádění vzestupů školen v Agartě) ovšem ve finále selhal, opustil zájmy prosazované Strážci a Serres-Egypťany a misi do úspěšného konce nedotáhl. V tehdy vrcholících bojích mezi Luciferiánskými Anunnaki a Drakoniánci se odklonil od záměru Strážců a Serres-Egypťanů a přidal se na stranu Luciferiánských Anunnaki. Při organizování vzestupů,  které prováděl po dobu 5 let, začal výrazně preferovat svou mateřskou rodovou linii - Anunnacké Hyksosské příslušníky rasy Annu-Melchizedeka, což zapříčinilo velké spory jak se Serres-Egypťany, kteří měli samozřejmě zájem i o vzestup příslušníků připravených lidských kristovských ras T-2, tak i s v Egyptu vládnoucími Drakoniánci, kteří naopak usilovali o ovládnutí provozu nad Síněmi Amenti a zastavením provádění vzestupů pro kohokoliv. Tento spor skončil jeho usmrcením, organizovaným jeho strýcem Haremhabem, který byl jeho hlavním soupeřem, aniž by tak svoji misi dovedl do úspěšného konce.

 

V průběhu působení faraona Achnatona došlo ke Strážci kontrolovanému sloučení Sféry Amenti se Zemí a tak mohl být opět organizován vzestup a to pro všechny lidské kristovské rasy a nejen pro z Alkyonu vrátivší se Annu-Melchizedeky a to prostřednictvím portálů Síní Amenti, které byly za tím účelem otevřeny v roce 1374 př.n.l.. Nicméně Achnaton odmítl asistovat při vzestupu jiným rasám, což zapříčinilo vznik rozporů. A když posléze zjistil, že vzestup začínají organizovat i samotní Serres-Egypťané bez něho, došlo mezi nimi k potyčce, v průběhu které došlo k poškození energetických nástrojů Schránky úmluvy a rozštěpení samotné Sféry Amenti.

 

V důsledku tohoto poškození Sféry Amenti došlo k nepatřičnému a nežádoucímu otevření dimenzionálních průchodů do nižších podsvětí dimenzí D1 a D2, odkud došlo ke kontaminování Sféry Amenti temnými silami a tedy i těch Duší, které takto poškozenou Sférou Amenti chaoticky prošly. Tomuto nežádoucímu provozu ve Sféře Amenti sice Strážci-Elohimové bez prodlení učinili přítrž, ale přesto bylo nutno tuto situaci napravit. Tato náprava byla realizována v podobě druhé morfogenetické pečeti, která je známá jako tzv. 2.Templářská-Axionová pečeť, kterou byla na úrovni individuálního morfogenetického pole zablokována možnost vzestupu na Taru všem Duším, které přišly do kontaktu s kontaminovanou Sférou Amenti. Toto vzestup znemožňující opatření se týkalo nejen příslušníků hybridní rasy Annu-Melchizedeka, ale i kristovských Serres-Egypťanů a postupně se bohužel, skrze další generace a křížení inkarnátů rozšířilo po celém světě, nicméně dnes výrazně převažuje u ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců. Konkrétně tato pečeť vypadala tak, že v kvantové DNA byla zablokována - 6.pásmo 1.vlákna (D1), 6.pásmo 5.vlákna (D5) a 6.pásmo 6.vlákna (D6). Byla to tedy právě tato numerická kombinace zablokovaného šestého frekvenčního pásma tří vláken DNA (zablokovaných dimenzí), která dala vzniknout symbolismu čísla 666, které tak označilo a dodnes značí odkaz na podíl temných sil v morfogenetice některých lidských jedinců a skupin (nepřesně označované jako signum Bestie), i když, jak víme, jeho originální původ sahá mnohem dál do hlubší minulosti, do období vzniku Anunnaki rasy Nefilimů a jejich blokačního signování po Tisíciletých válkách, o čemž jsme si  již ale vyprávěli. Administrací této 2.Templářské-Axionové pečetě byli ustanoveni Strážci - konkrétně Arkturiánci, kteří rozhodli, že takto signovaná Duše musela (s cílem očisty a průkazu, že se navrátila pod Zákon Jednoty) postupně projít skrze hvězdné systémy:

 

 • Plejád
 • Arkturu
 • Andromedy


Země a zde absolvovat standardní reinkarnační cyklus, dokud neproběhne SAC a možné cílové vzestoupení na Taru skrze portály (hvězdné brány) Síní Amenti.


Teprve průchodem těmito sférami a učením se Zákona Jediného, se mohla 2.Templářskou-Axionovou pečetí označená Duše "poléčit" a opět uvažovat o své další evoluci - vzestupu. Mnoho lidí v současnosti tak nese část nebo i celou tuto pečeť ve svém "dědictví" a je jen na nich, zda s tím chtějí něco dělat. Nemusí ale čekat, až si jejich Duše po smrti svého inkarnáta bude moci svoji situaci prohlédnout, ale mohou se ještě za svého současného života orientovat na spirituální nauky a učit se Zákonům Jednoty a tak pracovat na tom, aby se vlivu této blokační pečetě definitivně zbavili a tak připravili své tělo a kvalifikovali se k zpětnému návratu a vzestupu na Taru, křesťansky řečeno - spasili svoji Duši a vstoupili do Království nebeského a to zejména v situaci, kdy k tomu opět zrají vhodné podmínky v současném  SAC 2000-2022.

 

Jak vidíme, situace se v průběhu mise faraona Achnatona velmi zkomplikovala a proto není ani divu, že Galaktická federace v důsledku výše popsaného vývoje událostí odstoupila od Smaragdové úmluvy a i Strážci (konkrétně organizátoři Achnatonovy mise - Elohimové z HU-3) byli velmi roztrpčeni tímto vývojem událostí. Důležitými nežádoucími výsledky těchto neblahých událostí pak bylo mj. i to, že bylo ze strany Strážců přistoupeno k deaktivaci energetických nástrojů Schránky úmluvy a tím i zastavení možnosti využívat teleportační zařízení - Most/Archu úmluvy v Egyptě k interdimenzionálnímu cestování, vzestupům a dalším aplikacím (terapeutickým,...) interdimenzionální fyziky. Na místo Strážců Mostu/Archy úmluvy nastoupili po zkompromitovaných Annu-Melchizedecích a Hebrejcích příslušníci další originální lidské kristovské rasy - Hibiruánci/Aryánci. Rozštěpená a neprovozuschopná Sféra Amenti byla přemístěna do ochranné karantény a vstupní portály do Agarty byly uzavřeny pro všechny kultury a rasy z povrchu planety. Další vývoj v této situaci musel čekat až na další období SAC 196 př.n.l., kdy pomyslný štafetový kolík spolupráce se Strážci a tedy i přípravu na úspěšný průběh tohoto budoucího období převzala skupina známá jako tzv. Bratrstvo Essenských.

 

Nyní se však ještě na chvíli vraťme a dokončeme si stručně další klíčové události v průběhu Atlantské konspirace v období po odeznění neúspěšné mise faraona Achnatona.

 

 • 906 př.n.l. - Pád Šalamounova chrámu - Král Šalamoun, po svém otci Hyksosském králi Davidovi, ale po matce Serres-Egypťan byl pod vedením Galaktické federace veden k tomu, aby se opětovně pokusil ukrást Schránku úmluvy (z držení Drakoniánců) a navázal na záměr ohledně dobytí Hebrejského kristovského lidské kmene v Israeli, této "země zaslíbené" a pokročil tak ve snahách o dosažení celosvětové dominance v rámci Luciferiánské úmluvy. Když se mu pak i skutečně podařilo Schránku úmluvy ukrást a ukrýt ji ve svém chrámu, vstoupili do situace Strážci (konkrétně v tomto případě Serres-Plejáďané) s cílem nedopustit, aby bylo možno využít tyto nástroje k útoku proti "zaslíbené zemi" Israeli, obydleném Hebrejským kristovským kmenem. Zahájili proto organizaci své mise s cílem, získat Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu zpět. Na tuto aktivitu zareagovala Galaktická federace, která chtěla Strážce předejít a prostřednictvím teleportačního paprsku se pokusili Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu vyzvednout předtím, než by se to případně podařilo Strážcům. Tento pokus jim však nevyšel a namísto toho došlo ke kompletnímu zničení celého Šalamounova chrámu. Strážci pak měli situaci zjednodušenou a tak se jim podařilo Schránku úmluvy získat do svých rukou a zabránit tak i tomuto pokusu o progresi v Luciferiánské či Drakoniánské, světovládné agendě.

 

 • 26 př.n.l. - Římská invaze - Drakoniánská agenda již po staletí vládnoucí v Egyptě zareagovala na postupný civilizační pohyb a zahájila svoji expanzi proti dalšímu kristovskému centru na Apeninském poloostrově - Iónskému císařství. Nakonec se jim podařilo porazit i tuto lidskou kulturu/andělský kmen a převrátit ji ve svoji vlastní silnou základnu známou jako Římské císařství. Postupně infiltrovali celou tuto oblast, zmanipulovali zdejší spirituální učení a nakonec položili základy toho, co dodnes známe jako velmi účinný, komplexní a dogmatický nástroj nadvlády - tedy Římsko-katolickou církev a její kruté, genocidními křižáckými výpravami správně charakterizovatelné, náboženství. 1.(drakoniánská) Říše římská byla na světě.

 

 • 23 n.l. - Mise Essenských - Byla vyprojektována Strážci s cílem dosáhnout nápravy v klíčových záležitostech Záchranné mise Amenti, kterými byly zejména - znovu získání, znovu ukradené Schránky úmluvy a jejich energetických nástrojů - žezla a berle a dále realizací některých nápravných opatření (problémů vzniklých v době faraona Achnatona), umožňujících žádoucí průběh dalšího období možného hromadného vzestupu - SAC 2000-2022. Za tím účelem byla vyslána v rámci Essenského bratrstva na misi (inkarnaci) skupina zasvěcenců, kteří byli pověřeni realizací těchto záměrů. Tito zasvěcenci se soustředili kolem tří klíčových osob - Jana Křtitele, Ježíše a Marie, vůči kterým bylo následně organizováno ohromné pronásledování ze strany Soupeřů, zejména Galaktickou federací a Luciferiánskými a Jehoviánskými Anunnaky a jejich Hyksosských Templářských a Annu-Melchizedek pozemských iluminátských loutek. Bez dalších podrobností, které si řekneme později je potřeba vědět alespoň tolik, že tato Mise  Essenských skončila pouze částečným úspěchem. Podařilo se dosáhnout navrácení Schránky úmluvy do rukou Strážců, ale z jejich energetických nástrojů se podařilo zpět získat pouze žezlo, přičemž berli nikoliv, ta zůstala i nadále v rukou Galaktické federace a Hyksosské templářské iluminátské linie. Rovněž z dalších nápravných opatření se jim podařilo dosáhnout pouze některých a tak lze říct, že tato mise nastolila v situaci, z hlediska alternativ průběhu SAC 2000-2022, jakoby patovou či vyrovnanou situaci. Jednou z věcí, kterou se jim nepodařilo úspěšně dotáhnout do konce bylo přetrvávající nežádoucí reverzní energetické propojení pozemského tzv. Merkaba pole na planetu Nibiru a i Nibiruánská diodová krystalová síť NDCG zůstala v provozu. Na tuto jejich misi, s cílem ji dokončit, později navázala mise krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, ale o tom všem si něco víc řekneme až později. Naopak jednou z věcí, kterou se napravit podařilo byla oprava rozdělené Sféry Amenti a opětovné začlenění morfogenetického pole Hebrejské rasy (vrátivší se z "bio-regenerace" v Alkyonu) do ní. Touto opravou Sféry Amenti bylo dosaženo opětovné možnosti vzestupu pro všechny pozemské kristovské lidské rasy/kmeny T-2 v tehdy budoucím SAC 2000-2022, což je skutečnou podstatou Evangelia čili tzv. Dobré zprávy či Radostné zvěsti. No a samozřejmě, že s tímto SAC 2000-2022 souvisí i prorokovaný tzv. Druhý příchod Krista a jeho účinkování v dnešních dnech SAC 2000-2022.

 
Pojďme se nyní poněkud podrobněji podívat na období mise Essenských, která byla pro naši dnešní situaci tak klíčová. Na tomto notoricky známém příběhu si rovněž budeme moci ukázat míru manipulace a falzifikace, s jakou jsou dnešnímu lidstvu prezentovány všechny historické události, jakož i celý kontext lidské planetární situace.

 
7.5 Essenské bratrstvo a jejich dvě skupiny (1240 př.n.l. - 12 př.n.l.)

 
Velmi neblahým důsledkem Achnatonova velkého fiaska a selhání se stalo to, že došlo k významnějším rozporům a rozdělením mezi Strážci - konkrétně Elohimy z HU-3, koncilem ze Síria z HU-2 a Konfederací Ra, tedy mezi dosavadními klíčovými zastánci a pomocníky lidských kristovských ras. Elohimové v podstatě rezignovali na svůj zájem na zabezpečení vzestupu lidských ras T-2 a ochraně Annu-Melchizedeků a Hebrejců, kteří byli v bio-regeneračním programu, v důsledku čehož se věci postupně dostávaly do většího a většího nepořádku a chaosu. Elohimové nakonec začali preferovat pouze jediný způsob jak zabezpečit genetickou čistotu lidstva a to přísnou nadvládou mužů nad ženami a jejich možnostmi kontrolovat s kým budou mít potomky a proto požadovali zavedení diskriminace pohlaví. Tím chtěli zabezpečit genetickou kontrolu toho, kdo bude moci napříště přistoupit k vzestupu a kdo nikoliv. Přiklonili se tak k dřívějšímu, patriarchálnímu učení Kněžstva Melchizedeka z dob Atlantidy, dávno před misí faraóna Achnatona v Egyptě. Toto řešení se však nelíbilo ostatním Strážcům a tak nakonec byla v tomto kontroverzním duchu provedena výzva Konfederaci RA, aby rozhodla a o dalším postupu. Ti se přiklonili k názoru, že Elohimy navrhovaná diskriminační strategie (patriarchální židovské náboženství) by nebyla prospěšná pro další lidskou evoluci a neschválili ji a naopak stanovili, že pro další lidskou evoluci bude zapotřebí zrenovovat poškozenou Sféru Amenti tak, aby skrze ní v nejbližším dalším možném období SAC - tedy v období 2000-2022 n.l. opět mohly masově vzestoupit všechny pozemské kristovské rasy T-2 a tyto za tím účelem k tomu připravovat - tedy rozhodli o nediskriminační cestě k vzestupu a další etapě Záchranné mise Amenti.

 
A tak kolem roku 1240 př.n.l. - Azurité a Elohimové (pracující společně prostřednictvím originální rasy Melchizedeka) založili tzv. Essenské bratrstvo, vyznávající tuto nediskriminační bezpečnostní evoluční filosofii. V době svého příchodu na Zem bylo toto bratrstvo složeno z 25 rodin originální rasy Melchizedeka. Jejich úkolem bylo přinášet nezkreslené učení Zákona Jednoty ostatním pozemským rasám a skrze ně tak veškeré lidstvo připravovat na další masovou vzestupnou vlnu, o které se samozřejmě vědělo, že se odehraje v období SAC 2000-2022 n.l.. Jak již víme, příslušníci originální rasy Melchizedeka, kteří se již dříve začali křížit s příslušníky originální rasy Hibiru tak přivedli na svět křížence známé jako Hebrejci. A právě v jejich prostředí postupně vznikaly dvě širší, samostatné větve Essenských, na což zareagovali Elohimové, kteří Hebrejce podporovali ale opětovně začali projekt tlačit vlastním diskriminačně - patriarchálním směrem. Z důvodu nesouhlasu s obnovováním původně odmítnutého patriarchálního náboženství se kolem roku 1150 př.n.l. Kněžstvo Ur rozhodlo odloučit se od tohoto většinového proudu Essenského bratrstva (narůstajícího diskriminačního, židovského patriarchátu) a věnovat se ochraně několika vybraných, geneticky čistých essenských rodin ras Melchizedeka a Hibiru, věrných schválené nediskriminační evoluční cestě a masovému vzestupu v období SAC 2000-2022 pro všechny pozemské lidské rasy. Snahou této vyčleněné skupiny bylo vyčistit znečištěné patriarchální učení a obnovit evoluční cestu pro všechny rasy v období příštího SAC 2000-2022. V roce 700 př.n.l. Konfederace RA výslovně pověřila Azurity dohledem nad tímto schváleným evolučním vývojem lidstva pro všechny rasy a opětovně je zařadila mezi Palaidoriánce, žijící v Agartě. Tito se pak přímo spojili se zástupci Kněžstva UR a jejich chráněnými pozemskými Essejskými rodinami a společně vešli ve známost jako tzv. Modrý plamen Melchizedeka.

 
Původní, patriarchálně orientované Kněžstvo Melchizedeka (podporované Elohimy) bylo v té době aktivní již od roku cca 1982 př.n.l., tj.v dobách před činností faraona Achnatona v Egyptě. Tehdy, v roce 1979 př.n.l., se jeden nesmrtelný Nefilim, siriánsko-humanoidní hybrid z dob 2.osídlení dostal na Zemi a přinesl s sebou patriarchální verzi chrámového náboženství, které obnášelo poznatky o vzestupu a tom, jak geneticky ochránit jím vybrané - vyvolené - rasy Hibiru a Aryan před tím, aby jim nebyl vzestup znemožněn. Vešel ve známost pod jménem Melchizedek, král Salemu (později se ze Salem stal JeruSalem), ale známějším se stal pod jménem Jehovah. A tak se toto chrámové učení tohoto rasově diskriminujícího Nefilim-Anunnakiho následně stalo výchozím aspektem patriarchálního Judaismu, který tak má dodnes ve svých kabalistických kořenech tuto výjimečnost a vyvolenost ras Hibiru, Aryan a Hebrejců zakotvenu. Tento patriarchálně orientovaný Nefilim Jehovah a jemu sloužící Hebrejští Essenští vešli ve známost jako tzv. Chrám Melchizedeka a byli to oni, kdo byli přímými potomky těch Hebrejských Melchizedeků, kteří v období 8000 př.n.l. obdrželi blokační Templářskou pečeť a jejíchž morfogenetické pole zůstalo na Alkyonu, nebylo do Sféry Amenti integrováno a jejich vzestup tak do té doby nebylo možné uskutečnit. A byla to právě tato Hebrejská skupina Chrámu Melchizedeka, kterou tehdy již nikoliv nestranní Elohimové učili, že právě je si bůh - tedy oni vyvolili k tomu, aby drželi klíče k vzestupu a že oni jsou vyvoleným božím národem, kterážto víra a přesvědčení u nich trvá dodnes. Tato jejich linie je tedy tou osou příběhů Staré zákona a jeho elitních postav jako byli Noe, Abraham, Mojžíš, David, Šalamoun a jejich bůh Izraele - Jehova.

 
V roce 196 př.n.l. zahájili svoji práci na Zemi Azurité spolu s Koncilem ze Síria tím, že se pokusili o nápravu narůstajících rozporů uvnitř rodin Essenských a to tak, že zkombinovali obě dvě hlavní věroučné větve essenských -  židovstva (novější učení Strážci podporovaných stoupenců Modrého plamene Melchizedeka a staršího učení Nefilimem Jehovou protěžovaného Chrámu Melchizedeka - tedy vzestup pro všechny versus diskriminačně-patriarchální učení a vzestup jen pro někoho). Navzdory poměrné úspěšnosti snahy Azuritů o překonání těchto věroučných rozporů a sjednocení, přece jen zůstalo toto židovské náboženství rozpolceno na dvě výše uvedené a stále stejně nesmiřitelné skupiny. Patriarchálně a diskriminačně orientovaná Jehovova skupina Chrámu Melchizedeka pak později těžce destruktivně ovlivnila i celé křesťanské hnutí (vycházející z novějšího učení stoupenců Modrého plamene Melchizedeka) a další evoluční vývoj. Na rozdíl od této patriarchální židovské skupiny Chrámu Melchizedeka, druhá skupina Modrého plamene Melchizedeka neobsahovala ve své genetice blokující Templářskou pečeť a tak jejich morfogenetické pole bylo obsaženo ve Sféře Amenti a byli tudíž k vzestupu skrze ni kvalifikováni. A právě tato skupina Modrého plamene Melchizedeka byla tou, uvnitř které účinkovala tajná zasvěcenecká skupinka, která byla ze strany Azuritů zasvěcena do všech tajemství Sféry Amenti, Síní Amenti, Mostu/Archy úmluvy a nauk o účelu reinkarnace ras, vzestoupení, mimozemské realitě i skutečné historii lidstva. Byli vyučováni v původních naukách Zákona Jednoty a nepatriarchálního (ženy nediskriminujícího) všelidového, humanistického bratrského náboženství, ze kterého vyrůstalo první křesťanství. A tak sice nesmiřitelně, ale bez větších třenic vedle sebe koexistovaly dvě skupiny židovstva/essenských a to až do období 12 př.n.l., kdy Azurité spustili další etapu událostí, nezbytných k umožnění masového vzestupu v období SAC 2000-2022. Na scénu dějin přichází mise Jana Křtitele, Ježíše a Marie.

 

 

Výtahy z knihy "Tajemstvi Amenti 1 a 2" ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1