Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022.

 

 

10. Klíčové události 20.století

 
*   Ve chvíli, kdy Zetas spoluzaložili Drakoniánskou agendu Velký bratr, vznikl na straně Anunnaki iluminátů protitlak a to zejména v USA, kde měli od Občanské války a vítězství svých Yankee´s nad Drakoniánskými rebely, nejsilnější pozice v takových organizacích jako FED a nebo CIA. Za pomoci těchto organizací naplánovali převzít pod svoji kontrolu Zetas/Drakoniánskou agendu Velký bratr. Konflikt, který přerostl do Druhé celosvětové války byl zahájen Zetas/Drakoniánskou agendou v roce 1939 prostřednictvím jimi řízeného hybridního ilumináta - Adolfa Hitlera s cílem maximalizovat své pozemní teritoriální državy směrem k energeticky významným lokalitám Pozemských hvězdných portálů (a dalších míst). V podstatě šlo o totéž, o co šlo i v První světové válce, dostat pod vlastní kontrolu území, na kterých se nacházejí portály planetárního komplexu hvězdných bran, Agarty a Mostu/Archy úmluvy.

 
*   Situace se zamotala ve chvíli, kdy si jednotlivé frakce Soupeřů začaly v tomto úsilí konkurovat, což se projevilo v boji o Havajskou základnu v  Pearl Harbor, která byla v držení Nekromitonů - reptiloidní rasy z galaxie Androméda (na Havaji je situován, samozřejmě že Strážci kontrolovaný port č.12 do Agarty). Na druhou stranu fronty se tak dostali doposud v podzemním skrytu vyčkávající Nekromitoni, kontrolující Japonské území (ze svých základen v Nagassaki a Hirošimě), o které rovněž začali mít zájem Zetas. Ti  předem informovali své klíčové ilumináty v Americe, že proti Nekromitonům na Havaji podniknou útok a že si nepřejí, aby Američané prováděli nějaká preventivní opatření. S tímto cílem instruovali své ilumináty v Tokyu, aby spustili útok proti Pearl Harbor s tím, že Američané budou nepřipraveni. Smyslem této konspirace bylo pomoci svým americkým iluminátům, vtáhnout USA do války a jejich prostřednictvím později udeřit, ve veřejností akceptovatelné odvetě a s použitím atomové bomby zničit Nekromitonské základny v Japonsku v ten pravý čas.

 
*   12.8.1943 byl pod vedením Zetas, v rámci jejich nové agendy, proveden známý Filadelfský experiment, v rámci kterého se Zetas připravili k vytvoření červí díry ve Zdi v čase a dosažení dalšího částečného propojení Fantomového matrixu s našim matrixem v době 20-leté planetární magnetické špičce v srpnu roku 1945. To by jim umožnilo rozsáhlejší invazi sil Zetas do naší Sluneční soustavy. Situace se začala mezi jednotlivými frakcemi Soupeřů opět přiostřovat, když se některým skupinám přestával líbit narůstající vliv Zetas, zvlášť když tito byli ochotni (na rozdíl od např. Anunnaků) poskytnou Hitlerovu nacistickému hnutí některé klíčové zbraňové systémy. Opakované nabídky ze strany Strážců ohledně mírového řešení eskalujících konfliktů byly všemi agendami Soupeřů odmítnuty. V nastalé situaci Strážci vyhodnotili, že jejich vstup by byl kontraproduktivní a nepřinesl by ukončení eskalující válečné konfrontace mezi Zetas/Drakoniánskou, Anunnaki a Nekromitonskou agendou. Nekromitoni na vzniklou situaci zareagovali tím způsobem, že navázali tajné kontakty s Hitlerem a přesvědčili ho (darováním sofistikovaných zbraňových systémů) aby se přidal k jejich agendě. Jeho prostřednictvím tak zahájili genocidní útok proti iluminátským židovským rodinám Zetas/Drakoniánců. Ve chvíli, kdy tito zjistili, že Hitler svoji genocidu praktikuje i proti jejich chráněným iluminátským židovským rodinám, okamžitě stáhli svoji podporu nacistickému hnutí a přidali se na stranu jeho protivníků. A v tomto okamžiku již přišel i čas na protiútok proti Nekromitonům, který v podobě svržení atomových bomb na Nekromitonské základny v Hirošimě a Nagassaki ukončil celý tento konflikt s tím, že Zetas/Drakoniánci se spolu s Anunnaki agendou podělili o kořist získanou na lidstvu a Nekromitonech a japonské území si přiřadili pod svoji kontrolu. Že při tomto konfliktu přišly o život miliony nevinných lidí, jim jak vidět vůbec nedělalo starosti, ostatně jako nikdy v minulosti či budoucnosti. Úspěšně provedený Filadelfský experiment resp. realizace prostupu skrz Zeď v čase, oddělující náš svět a "Fantomové peklo" pak měl své věcné pokračování v projektu známém pod jménem Montauk a jeho kulminaci po 2 x 20 tedy 40 letech v roce 1983.

 
10.2 Studená válka, invaze z Orionu a Hvězdné války

 
*   Celé cca 40-ti leté poválečné období se neslo v duchu před lidmi utajovaného pokračování válečného snažení o získání co nejlepšího postavení jednotlivých skupin Soupeřů, které se tak připravovaly na konečné vítězství v období SAC 2000-2022. V podstatě se tedy jednalo o pokračování ve strategii dané Atlantskou konspirací Anunnaků. Cílem těchto snah bylo maximalizovat svůj vliv zejména v energeticky významných pozemských lokalitách, které různě vzájemně pospojované vytvářely specifické energetické sítě - tzv. PINy (Port Interface Network). Tyto PINy jsou ve hře od samého počátku vleklých konfliktů, tedy od dob Elektrických válek, ale jsou postupně vytvářeny, reorganizovány a vzájemně propojovány či přerušovány, právě podle toho, kdy která skupina Soupeřů či Strážců, kontroluje dané území. Je namístě pracovat s představou, že každá významná skupina Soupeřů a i Strážci mají svoji vlastní (nejednu) takovouto energetickou síť. Prostřednictvím těchto PIN sítí, které obepínají celou planetu lze v lokalitách jejich dosahu vyvolávat velmi významné účinky typu místních hurikánů, tornád či zemětřesení, či destrukcí stavebních konstrukcí. No a samozřejmě že je zájmem všech hráčů, aby propojily tyto své PINy k přirozené Planetární mřížce planety a mohli tak dostat pod vlastní kontrolu "spirituálně-energetickou" situaci na planetě a zejména i provoz holografických technologií, o zbraňových systémech nemluvě. V roce 1951 dostali Nekromitoni od skupiny Jehoviánských Anunnaků nabídku na uzavření koalice, kterou akceptovali a začali propojovat své PINy s cílem nedopustit nadvládu sílící koalice Zetas a Drakoniánců. Výsledkem bylo, že v období od 2.světové války do roku řekněme 1983 se na světě "objevilo" přes 25 významných klimatických či zemětřesných událostí, mnohdy související s výstavbou, samozřejmě před lidstvem utajovaných, podzemních základem jednotlivých skupin Soupeřů (podrobný seznam je v Pramenech k dispozici).

 
*   V kontextu již napsaného již asi není problém, správně si zařadit proč vznikl stát Izrael a celý "novodobý" konflikt na Blízkém východě (energetický portál v Jeruzalémě a snaha o kontrolu Kypru) ihned po 2.světové válce, či proč např. Karibská krize, reálně hrozící jadernou konfrontací a zajisté nejkritičtější období od Druhé světové války, proběhla ke konci roku 1962 (s potenciálem kulminace v roce 1943+20=1963). A v těchto pozičních tazích lze vysledovat i podstatu francouzské opoziční éry prezidenta de Gaulla v NATO a jeho snahy o spolupráci s NSR, kterou se snažil vyrovnat nastupující převahu spojenectví USA-V.Británie v NATO. Jak víme již možná i z vlastní zkušenosti, toto období skončilo patem a bylo ukončeno Moskevskou smlouvou o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, kosmickém prostoru i pod vodou v červenci 1963, i když ji odmítli podepsat někteří významní hráči (Francie, Čína,...). V průběhu tohoto období tak docházelo k různým přeskupováním sil mezi jednotlivými skupina a podskupina Soupeřů a krátkodobým koalicím vedoucím k záborů energeticky významných míst po celé planetě, které měly za následek ony různé lokální zemětřesení, hurikány, tsunami či jiné nestability v důsledku využívání skalárních zbraňových systémů (energetických pulsů "cestujících" skrze PINy), vždy lidem lživě zdůvodněné. Situace se však postupně vykrystalizovala do podoby bipolárního soupeření mezi koalicí většiny Anunnaků s Nekromitony proti koalici Zetas s Drakoniánci. Vidíme, že "moderní" lidstvo/občanstvo stálo a dodnes stojí zcela mimo mísu, v pozici nevědomých a postradatelných pěšáků. Strážci se rovněž věnovali zdokonalování svých PIN sítí a jejich propojení s Planetární mřížkou. Rovněž se snažili přimět Padlé andělské kolektivy zejména Anunnaků k odstoupení od snah o znemožnění zdárného průběhu SAC 2000-2022.

 
*   V roce 1972 vyvrcholilo soupeření mezi Soupeři v okamžiku, kdy se koalice Zetas/Drakoniánci pokusila převzít pod svoji kontrolu významné državy Anunnaků - egyptskou Gízu. To doposud rozpolcené skupiny Anunnaků spojilo a společně tento útok v podobě tzv. Frekvenční války odrazili. Není tedy žádnou náhodou, že SSSR a USA (R.Nixon) právě v tomto období podepsali v Moskvě v květnu 1972 mj. i Prozatímní dohodu o omezení strategických zbraní (SALT-I) a Dohodu o zákazu antibalistických systémů (ABM). Výsledky tohoto jednání se staly výrazným mezníkem zmírňování mezinárodního napětí v následujícím období, které však netrvalo dlouho. Dlužno podotknout, že v tomto období zahájili Nekromitoni další fázi své podvratné a infiltrační činnosti vůči lidstvu, kdy začali rozšiřovat skrze své ilumináty, svoji "privilegovanou" nabídku na exkluzivní zasvěcení - spolupráci s dalšími významnými lidmi (v rámci tzv. Chrámu Alfa-Omega řádu Melchizedeka), kterým však posléze udělili falešná vysvěcení, což pro tyto lidi znamenalo, připojení jejich aurických polí a DNA matric k Andromédskému matrixu Nekromitonů.

 
*   Takto nebezpečně se vývoj událostí posunoval k dalšímu období, kdy opět mohlo být využito výsledků Filadelfského experimentu, tj. otevření červí díry ve Zdi v čase, což nastalo v roce 1983. V tomto roce došlo k dalšímu posunu v rozložení sil. Nekromitoni, kteří v Druhé světové válce nejvíce tratili, se postupně, v předchozím poválečném období, dostali i do (utajovaného) spojenectví se  Zetas (v rámci své zákeřné, dvojité agendy) a tato koalice se nakonec stala vážnou hrozbou pro ostatní skupiny Soupeřů. Nicméně  v tomto okamžiku se musíme věnovat neskutečné události známé jako tzv. Rudý pulz, která zásadním způsobem ovlivnila veškeré poválečné období.

 
10.3 Rudý pulz, projekt Montauk (1972 - 1992)

 
*   Jak jsme si již řekli, Zetas svým Filadelfským experimentem otevřeli trhlinu v časoprostoru a umožnili tak mezidimenzionální prostup svých sil do našeho D3 prostředí. Tento cíl však nebyl jediný, který tímto experimentem zamýšleli dosáhnout. Již jsme si naznačili, že na Zemi se ve 20. století vrátili a zahájili zde realizaci nejen své Staré agendy (únosy lidí a genetické manipulace), ale i Nové agendy Zetas. O co v ní jde ? Tato agenda přímo souvisí s koncovkou naší šachové partie, respektive s aktivitami, které mají způsobit, aby tato koncovka nedopadla pro lidstvo dobře. Jde o to, že v průběhu SAC 2000-2022 by mělo dojít k propojení morfogenetických mřížek planet Země a Tara a tento průnik je jednou z podmínek k úspěšné realizaci vzestupných/přestupných procesů mezi těmito planetami/dimenzionálními sférami. Tento proces je vnitřně, fyzikálně propojen s naším Sluncem a jeho "elektromagnetickým stavem" a proto se rozhození tohoto stavu, který by znemožnil planetární průnik Země s Tarou stalo cílem snah a obsah jejich Nové agendy. Za tím účelem využili svých invazních sil z Filadelfského experimentu a zahájili ostřelování Slunce EM pulzy. V  letech 1952 - 1968 - pozemští vědci pozorovali sluneční nestabilitu a začali mít starosti ohledně posunu zemských magnetických pólů (lze vygooglit).

 
*   7.8.1972 - nakonec přece jen došlo k ohromnému výbuchu na Slunci přičemž došlo k vygenerování Rudého pulzu, který dokonce měl ambice zničit v září roku 1972 veškerý pozemský život ! Bezpodmínečně muselo dojít k intervenci ze strany Strážců. Tito na ochranu Země před tímto pulzem instalovali a uvedli do provozu vlastní ochrannou Frekvenční ohradu - známou jako 11:11/12:12 a rovněž zahájili genetickou opravu unesených lidí ze strany Zetas. V roce 1973 Strážci začali s energetickými regeneračními infuzemi do Slunce s cílem opravy jejího pole, které Zetas poničili svými EM pulzy a následným výbuchem a postupnou likvidací neblahého, "elektromagnetického" vlivu Zetas na lidstvo. V důsledku toho se však elektromagnetická situace na Zemi stala značně nestabilní a tak byli Strážci nuceni přistoupit k velmi sofistikovanému opatření. Spočívalo v tom, že po celé období 1973 - 11.1.1992 Strážci využili technologii Holografických virtuálních implantátů s cílem zachovat na Zemi iluzi, že se Sluncem a pozemskou elektromagnetickou situací  je vše v pořádku a je stabilní, zatímco sami prováděli své sluneční opravy a likvidaci Zetas vlivu (frekvenční ohrady z 18.století).

 
*   V roce 1982 Zetas, frustrovaní z jejich klesajícího vlivu na lidstvo, přistoupili na jednání se Strážci, přičemž výsledkem těchto jednání byl příslib Strážců, umožnit Zetas rasám, další existenci v rámci bio-regeneračního programu Zákonů Jednoty a to v jiném planetárním systému D4 pásma výměnou za to, že se vzdají svých záměrů s planetou Země a Tara a do SAC 2000-2022 již nebudou zasahovat. Na tuto dohodu přistoupila v letech 1982-1984 většina ras Zetas s výjimkou jediné - Zetas z Rigelu v hvězdném systému Orionu, tzv. Rigeliánci alias Šediváci. Tito spolu s Nekromitony, kteří se rovněž svých invazních plánů se Zemí nehodlali vzdát vytvořili koalici rebelů, která pokračovala v dosavadních snahách a v roce 1983 (po čtyřiceti letech) rozjela nový protilidský projekt, podobný tomu Filadelfskému z roku 1943 pod názvem Montauk. O co v něm šlo tentokrát ?

 
*   V rámci projektu Montauk se Nekromitonům a Zeta Rigeliáncům podařilo 14.8.1983 rozdvojit prostup ve Zdi v čase i směrem do Andromédského matrixu, což Nekromitonům umožnilo navýšit stav svých invazních sil na Zemi. Zeta Rigeliánci rovněž posílili stav svých sil a z prostředí D2 planety Země, ze svých invazních kosmických lodí zahájili ostřelování EM pulzy planetární mřížku Země s cílem obnovit funkčnost své blokační Frekvenční ohrady a dosáhnout cílového efektu v příštím období zemského magnetického vrcholu v srpnu roku 2003. Od této chvíle rovněž Zeta Rigeliánci opětovně zahájili únosy lidí za účelem provádění hybridizačních, genetických experimentů. Na tento vývoj zareagovali zejména Drakoniánci, kteří sáhli k fyzické invazi svých domovských sil ze systému Orion jak do D3 prostředí naší planety, tak i do prostředí D5 planety Tara a D7 planety Gaia. Situace se opět silně přiostřila a vyústila v horkou kosmickou válku, kdy i ostatní skupiny Soupeřů zejména Anunnakové, přispěchali do prostředí naší planety se svými kosmickými posilami. Rovněž tak přispěchali se svými silami i Strážcové. Každý čtenář si v tomto okamžiku již může dělat vlastní korelaci s tím, co politického se dělo na planetě Země. Asi nikoho z čtenářů tak již nepřekvapí, proč Ronald Reagan, americký prezident v březnu roku 1983 pro všechny tehdy překvapivě vyhlásil vojenský program známý jako "Strategická obranná iniciativa" - SDI - čili tzv. Hvězdné války. A tento název - Hvězdné války - byl i názvem přesně popisujícím to, co se tehdy skutečně odehrálo. Názvem popisujícím skutečné "válčení v nebi" v HU-2 a HU-3, mezi vzájemně soupeřícími frakcemi Soupeřů, válčení které se dostalo i do poměrně velké blízkosti k pozemským přístupovým místům. Výsledkem těchto válek bylo dosažení nového status quo v pozemských poměrech, ve kterých získali vedoucí pozici Drakoniánci a odstavili tak Zetas-Nekromitonskou koalici z vedoucí pozice. V této souvislosti může být zajímavé, že v listopadu 1983 papež Jan Pavel II. odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace a následně, na začátku roku 1984 USA a Sovětský svaz vyhlásili společný kosmický program orientovaný na dosažení planety Mars.

 
*   V září roku 1989 Strážci dokončili opravu poškozeného slunečního pole a zahájili infuze sluneční D4 energie do Země s cílem zvýšit frekvenci jejího jádra a pokračovat tak v přípravách na dimenzionální průnik planet Země a Tara v SAC 2000-2022. 11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili odstraňování ochranné a dočasné Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4 frekvence a znemožňovala tak seřazení třetího a čtvrtého kvantového vlákna lidské DNA. SAC 2000-2022 mohl pokračovat dál a stejně tak i my v našem příběhu. Pojďme se nyní podívat na to, jak na celou tuto válečnou situaci reagovali Strážci.

 
10.4 Intervence Strážců a jejich přístup k řešení vzniklé situace (1983 - 1992)

 
*   Jsme v roce 1983, ve vesmíru zuří Hvězdné války v důsledku invaze Drakoniánců z Orionu, koalice Zetas/Draco organizuje projekt Montauk a na Zemi se adekvátně tomu přeskupují vojensko-politické síly, Strážci stále mají plné ruce práce s opravu Slunečního pole, situace vůbec nevypadá dobře. Pojďme si říct, co následovalo, zejména když mnoho z čtenářů jsou žijícími pamětníky těchto nedávných dnů. V této chvíli našeho výkladu budu nucen opět o něco více napnout trpělivost laskavých čtenářů s koncepty, které se doposud vzpírají  "zdravému lidskému rozumu". Jde o to, že z pohledu vyšších dimenzí či časoprostorových cyklů, se lineárně odehrávající děje ve skutečnosti neodehrávají v časové posloupnosti. Bez dalšího objasňování této multidimenzionální fyziky (které je v Pramenech dostupné) si pouze řekněme, že Prameny konstatují, že Strážcové z vyšších dimenzí, dobře znají pravděpodobnostní vývoj v budoucnosti našeho časového cyklu a proto vědí, že v roce 2976 n.l. dojde ze strany vítězné koalice Zetas/Nekromitoni ke zničení planety Země v nukleárním výbuchu, pokud by se tato v našem SAC 2000-2022 skutečně dostala pod nadvládu Soupeřů, kteří usilují o sabotáž zdárného průběhu SAC 2000-2022 a ovládnutí planety. A při tomto zániku planety Země by všechny nevzestoupené Duše došly svého konečného zániku. S cílem zabránit tomuto vývoji, došlo k přímé intervenci ze strany Strážců až z planety Aramaténa D12 v hvězdném systému Lyry ! Tato intervence vedla v prosinci roku 1984 k vytvoření krizového, intervenčního plánu, prostřednictvím kterého by mělo být dosaženo odvrácení tohoto v pravděpodobné budoucnosti hrozícího smrtelného nebezpečí ze strany aktuálně se infiltrujících Soupeřů (Zetas/Nekromitonů) s cílem ovládnout planetu Země v SAC 2000-2022. Tento krizový intervenční plán je znám jako tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu - BZP (Bridge Zone Project), na jehož realizaci se podílí i lidstvo. A je to právě nezbytný podíl lidstva, který je potřebný k úspěšné realizaci plánu BZP, který se stal hlavní motivací k tomu, že bylo rozhodnuto uvolnit utajované materiály, které jsou v tomto textu pojmenovány jako Prameny, lidstvu. I stručný popis podstaty tohoto BZP plánu však již přesahuje rámec tohoto historického exkurzu, takže si o něm povíme něco víc až jindy. Jen si naznačme, že myšlenkou tohoto plánu je nedopustit válečnou konfrontaci v SAC 2000-2022 (která by sama o sobě znamenala nenahraditelný pokles vibrační úrovně/energie planetární mřížky), ale uskutečnit jakoby celoplanetární, dimenzionální úhybný manévr, který by znemožnil Soupeřům invazi na planetu Zemi v tomto SAC. Soupeři si tohoto plánu Strážců jsou samozřejmě vědomi, ale vzhledem k omezeným časovým dispozicím by již neměli být schopni adekvátně zareagovat a jeho uskutečnění zabránit. Současně Strážci opět nabídli mnoha skupinám Soupeřů amnestii a bio-regenerační kontrakty, pokud by byly ochotny přistoupit na mírovou Smaragdovou úmluvu, přičemž mnoho, zejména ne-Rigeliánských ras Zetas na tuto nabídku přistoupily. Strážcové rovněž doufali, že se jim podaří přesvědčit i Padlé andělské kolektivy Anunnaků, aby odstoupily od svých plánů a společně se Strážci vytvořily protisílu k rebelujícím Zetas, Drakoniáncům a Nekromitonům s cílem neválečného řešení, které by tak neohrozilo zdárný průběh SAC 2000-2022. K tomu však nedošlo a na tuto nabídku reflektovaly jen některé menší skupiny Anunnaků (Enoch-Jehoviánci), ostatní se dál drželi svých cílů, vytýčených Atlantskou konspirací. Tato jejich pozice platila až do roku 1992, kdy došlo k dalším změně v celkové situaci, která je v Pramenech pojmenována jako Finální drama.

 
*   V roce 1992 se koalice Zetas/Nekromitonů spojila s Drakoniánci a společně se rozhodli zásadním způsobem zaútočit proti Anunnakům a získat definitivní výhodu v podobě propojení vlastních PIN systémů k Planetární mřížce a převzetí jejich PINů. Za tím účelem zahájili elektromagnetický útok proti klíčovému PIN systému Anunnaků - NDCG (Nibiruian Diodic Crystal Grid) EM pulzy vysílanými skrze vlastní PINy, budované od doby Filadelfského experimentu (poznamenejme si, že název jejich klíčového PINu je Falcon). Jedinou obranou Anunnaků proti této spojené síle ostatních Soupeřů spočívala v tom, že se Anunnakové obrátili na Strážce a zahájili s nimi vyjednávání o spolupráci, ochraně v rámci Smaragdové úmluvy a opětovnému přijetí do Programu vykoupení. Tyto podmínky, za kterých většina Anunnaki skupin, sice zdráhavě a neochotně, ale nakonec přece jen v listopadu roku 1992 vstoupila pod Smaragdovou úmluvu, jsou známy jako tzv. Plejádsko-Siriánská úmluva. Klíčovou dohodou bylo, že Anunnakové postoupí Strážcům kontrolu nad svým PINem NDCG a jím reverzně ovládaným Slunečním Hvězdným portálem, skrze který Anunnakové dlouhodobě (od doby vzniku Luciferiánské úmluvy) drželi v šachu všechny své dosavadní soupeře a zejména lidstvo. Strážcům se tak rovněž otevřela možnost, propojit své PINy s NDCG a tím natolik posílit své operační možnosti, že by byli schopni znefunkčnit PINy aktuálně existující anti-kristovské koalice Zetas/Nekromitoni//Drakoniánci, což se Strážcům nepodařilo uskutečnit od konce 2.světové války. Velmi blízko k tomu měli v srpnu roku 1992, když se Zetas s pomocí svých iluminátských loutek "Montauk boys" pokusili 12.8.1992 o zesílení svého PINu Falcon ze své základny na Bermudách. Tato událost rovněž přispěla k následnému rozhodnutí Anunnaků, přistoupit na jednání a dohodu se Strážci. Výsledkem tohoto experimentu byl vznik ohromného podmořského zemětřesení, které 24.8.1992 dodalo sílu hurikánu Andrew natolik, že jeho rychlost stoupla až na 400-480 km/h. Okolnosti vzniku tohoto nejničivějšího hurikánu v historii USA byly před lidmi samozřejmě zcela zamlčeny a naopak, ničivé síly hurikánu bylo zneužito k umělému nasměrování proti lidem, kterým byly podány falešné informace o směru pohybu tohoto zkázu šířícího "přirozeného" hurikánu. 

 
A o tom, jak Finální drama probíhalo dál, si řekneme v další části našeho povídání. Již nyní si však můžeme naznačit, že by to snad ani nebyli Anunnakové, kdyby se brzy neobjevily další zvraty v přípravě na koncovku celé této grandiózní šachové partie, v bibli pojmenované jako Armagedon či Apokalypsa. A o tom co následovalo si povíme něco víc v následující, předposlední části našeho vyprávění.

 
11. Finální drama 1987-2000, tři cesty do budoucnosti 2000 - 2022

 
11.1 Hlavní dějotvorné události od roku 1992 do zahájení SAC ve vztazích UIR a GA

 
Pro přehlednou rekapitulaci těchto dějů si nyní přesněji seskupme hlavní hráče vystupující v našem Finálním dramatu. Obecně samozřejmě vycházíme z toho, že Kristovské síly se soustředí kolem skupiny Strážců - tzv.Guardian Alliance a jejich protivníci se soustředí do účelově proměnlivé koalice Soupeřů - v naší současnosti v podobě tzv. UIR. Předmětné zájmové kolektivy jsme si již podrobněji specifikovali a tak pro naše nynější účely si pojďme aktuálně účelově strukturovat naše hráče do šesti níže uvedených zájmových skupin, z nichž pouze skupina A stojí na straně současného andělského T-2 lidstva:

 

 • Guardian Alliance a Indigo týmy (GA+IT) - Strážci a tzv. Diamantová agenda
 • Annunaki kolektivy tzv. padlých andělů (tzv. Belial agenda)
  • Samjase-Luciferiáni z Plejád
  • Enlil-Nibiruánští Luciferiáni z Odedikronu
  • Thoth / Enki-Nibiruánci / Zefelium
  • Marduk-Luciferiáni (ze skupiny Galaktické federace)
  • Marduk-Dramin satanisté (ze skupiny Galaktické federace)
  • Jehova Anunnaki (Bipedal Doplhin)

 

 • Dočasné a účelové spojenectví :
  • Zeta Rigeliánců a Zeta Retikuli - tzv. šediváci rasy Zefelium
  • Nekromiton Androméďanů - stvořitelé Nefilimů, míšenců Androméďanů a Anunaků

 

 • Dočasné a účelové spojenectví : (tzv. agenda Černého slunce)
  • Drakoniánců z Omikronu
  • Drakosanů
  • Reptiliánců z Odedikronu
 • Kentaurští modří Luciferiáni z Alfa Centauri A, B, C


Tyto výše uvedené, dočasně ustanovené koalice tak představují naše hlavní hráče Finálního dramatu a nyní se již podívejme na chronologický přehled hlavních událostí, které jsou předmětem našeho zájmu a to zhruba od roku 1992 do začátku SAC, kdy začíná startovat další otevřené kolečko událostí typu akce-reakce.

 
Jak jsme si již řekli, v roce 1992 se skupiny C+D zcela účelově domlouvají na společném postupu ve svém dalším snažení a v důsledku toho propojují své pozemské UHF sítě Phi-Ex a Falcon, což by jim v konečném důsledku mělo umožnit dostat do prostředí planety Země své invazní jednotky. Na to zareagovaly doposud samostatně operující kolektivy ze skupiny B a přidaly se na stranu skupiny A s cílem nedopustit vznik jasné dominance, která ze spojení C+D hrozila. A+B tak uzavírají dohodu, která vešla ve známost jako tzv. Plejádsko-Síriánská smlouva. Skupina B se v těchto smlouvách zavázala, že předá skupině A pod jejich kontrolu jak jejich síť NDCG, tak i kontrolu USG4 v prostředí našeho Slunce. Toto by umožnilo skupině A bezproblémově zajistit jejich hlavní cíl - a to hladký průběh pozemského SAC přicházející v letech 2000-2022 a vše konsekventní, co to znamená pro planetu i lidstvo.

 
V roce 1994 se tak skupinám A+B skutečně podařilo dosáhnout dočasného uzavření spojených sítí Phi-Ex a Falcon a tím i prostupu ve Zdi v čase a znemožnit tak zamýšlenou invazi skupin C+D na Zemi. Bylo jasné, že pokud by tato spolupráce vydržela a pokračovala, vše by běželo v intencích záměrů skupiny A, tj. směrem k bezproblémové realizaci projektu BZP. Tito následně zahájili přípravy na řízené seznámení lidstva s celou mimozemskou realitou a děním kolem nich, jakožto i významu a logice dění souvisejících s obdobím SAC 2000-2022. Pod vlivem zdánlivě stabilizované situace zahájila skupina A operace s reálnými přílety svých kosmických lodí do prostředí orbity planety Země. Avšak tyto se staly okamžitým cílem útoků ze strany opozičních skupin C+D, což vyústilo do rizika skutečných novodobých "Star Wars", odehrávajících se v naší Sluneční soustavě. Skupina A tak byla nucena se stáhnout, neboť rozsáhlejší eskalace konfliktu by vyústila do situace, která by poškodila pozemské lidstvo, křehkou spolupráci se skupinou B a pravděpodobně i znemožnila průběh samotného SAC 2000-2022.

 
V roce 1997 skupina A, přes nedobrou zkušenost s příletem svých kosmických lodí, však pokračovala v další pomoci při přípravě lidstva na události související s nastupujícím obdobím SAC 2000-2022 a prostřednictvím vlastních UHF sítí Face of Man, Great White Lion, Golden Eagle a Blue Oxen přistoupila k "probouzení" svých pozemských partnerů a spolupracovníků, zejména ze skupiny Indigo týmů.

 
V červnu 1998 však dochází k dalšímu klíčovému zvratu v celkové situaci. Pět sub-kolektivů ze skupiny B - B1 až B5 odstoupilo od Plejádsko-Síriánských smluv z roku 1992 a tak zásadně změnily poměry sil mezi vzájemně soupeřícími stranami. Tyto Anunnaki kolektivy Padlých andělů tak opět začaly hrát vlastní kartu a sledovat své vlastní cíle na planetě Země v nadcházejícím období SAC, nicméně se většinou přidaly k účelové spolupráci se skupinami C. Odstoupení prakticky celé skupiny B od smlouvy se skupinou A v roce 1998, které opět změnilo poměry ve vzájemných silách, uvolnilo ruce skupinám C+D a přineslo i další důsledky ve vývoji další situace. Jednalo se o tyto hlavní důsledky:

 
Skupina C se mohla vrátit k další, vyšší aktivaci a součinnosti svých sítí Phi-Ex a Falcon.

 
Skupina C se nakonec přece jen dohodla s kolektivem B6, který balancoval mezi oběma hlavními koalicemi a zahájili připojování jejich sítě Dove k síti C2-Nekromitonů - White Eagle a rovněž zahájili připojení hlavní sítě Nibiruánských Anunnaků - NDCG k síti C1-Zetas - Phi-Ex. Propojení těchto sítí natolik zvýšilo jejich výkon, že byli schopni dosáhnout na realizaci prostupu ve Zdi v čase a začít do naší reality importovat z jejich Fantomové reality své zkázonosné prostředky a dokončit tak "metastáze" reverzního kódování do planetární mřížky Země.

 
Neprodleně zahájili přípravné práce na vytvoření nové vlastní Frekvenční ohrady Země, jejíž cílem bylo dosáhnout v roce 2004 kompletního zablokování a kontrolování interdimenzionální komunikace v D4 pásmu, což by lidem a pozemským Indigo týmům značně zkomplikovalo vzájemnou komunikaci se skupinou A v tomto období a umožnilo tuto komunikaci v klíčových situacích falšovat.

 
Instruovali jednu ze skupin svých pozemských přívrženců - tzv. Alfa-Omega Nefilim Melchizedeky, aby tito neprodleně zahájili infiltrační útoky proti pozemským Indigo týmům skupiny A. Speciálně se zaměřovali na příslušníky týmů Indigo typ 3, což jsou genetičtí míšenci T-2 lidí a Anunnaků. Účelem jejich útoků bylo tyto Indigo týmy kooperující se skupinou A infiltrovat a v jejich prostředí vyvíjet záškodnickou a špionážní činnost ve prospěch zejména skupiny C. V podstatě se jednalo o zajištění toho, aby mohli kompletně odposlouchávat a kontrolovat veškerou komunikaci mezi skupinu A a jejich pozemskými spolupracovníky s cílem falšovat tuto komunikaci a tím pozemské spolupracovníky svést na zcestí. Tímto způsobem se jim podařilo zmanipulovat názory celé řady pozemských skupin kolem hnutí New Age.

 
Vyvíjeli tlak na nerozhodné a balancující kolektivy ze skupiny B, které tak všechny s konečnou platností odstoupily od Plejádsko-Síriánské smlouvy a přidaly se ke skupinám C+D.

 
V roce 1999 se C1 Nekromitonům podařilo odblokovat jejich síť Falcon, v důsledku čehož byla skupina A prakticky donucena ukončit své interdimenzionální (channelingové) komunikace se svými pozemskými spolupracovníky. V důsledku toho bylo přistoupeno k urychlenému dokončení překladů CDT disků a jejich veřejného publikování v podobě knižní série Voyagers, která je, jak víme, i jedním z hlavních Pramenů tohoto našeho vyprávění. Dále pak skupina A zintenzívnila úsilí v "probouzení a zasvěcování" svých pozemských spolupracovníků zejména z řad Indigo typ 1 + 2 a kompletaci svých Indigo týmů.

 
V roce 2000 pokračovalo vyjednávání mezi skupinou A a stále váhajícími, nicméně vývoj situace pozorně monitorujícími, kolektivy ze skupiny B. Tato vyjednávání vyústila do uzavření dočasné "smlouvy o neútočení" - a tak dne 5.7.2000 byly podepsány tzv. Smlouvy z Altairu. Na to však zareagovala zejména skupina C1 Nekromitoni s novou nabídkou skupinám B, spočívající v tom, že mezi hlavní cíle bylo zařazeno dobytí Vnitřní Země - Agarty - samostatně existujícího, pozemského civilizačního uskupení (D3,5), dlouhodobě spravovaného skupinou A. Zahrnutí tohoto cíle mezi cílové zájmy skupin B+C+D vedlo k uzavření kompletního spojenectví všech kolektivů skupin B,C a D, ke kterým se přidala i do té doby, situaci pozorující, skupina E, čímž formálně vznikla globální koalice, nám již známé tzv. United Intruder Resistance - UIR - spojenectví 12-ti lidstvu nepřátelských kolektivů, kteří se umluvili společně koordinovat svoji činnost proti skupině A. Toto nově se zformované spojenectví vyhlásilo skupině A dne 12.9.2000 otevřenou válku v tzv. Válečném ediktu. A toto vyhlášení války se v intergalaktické politice rovná velkému problému - tzv. Velký úděl s potenciálně dalekosáhlými katastrofickými důsledky pro celý náš originální kristovský vesmír/matrix ! Naposledy, kdy k něčemu podobnému došlo bylo v období před 5,5 miliony let, tj. v období, kdy Padlé andělské Anunnaki legie přistoupily k pokusu o vyhlazení lidstva 1.osídlení, kterážto situace vygradovala do již diskutovaných Elektrických válek, které zapříčinily násilné ukončení tohoto osídlení a velké kataklyzma planety Země. Naše současné pozemské drama je podobné této historické situaci svojí závažností s tím, že současné lidstvo má větší možnost ovlivnit celkový výsledek války tím, jak se v tomto našem období SAC skutečně a reálně zachová. V současnosti totiž největším nepřítelem není ani tak UIR samotné, ale je jím kombinace lidské amnézie a apatie, resultující do celkové ignorace a nevědomosti, která se může zcela vymknout kontrole v okamžiku, kdy dojde k prvnímu kontaktu lidstva s nepřátelskými ET inteligencemi. Není totiž vyloučeno, že nepřipravené lidstvo nebude schopné ničeho víc, než v zoufalství a slepotě hledat záchranu na případně nabízejících se evakuačních kosmických plavidlech, o nichž ale nebude ani tušit zda to jsou prostředky skutečných Strážců a nebo léčka Soupeřů. To by samozřejmě přineslo rapidní snížení vibrací Země a zjednodušení jejího definitivního reverzního překódování.

 
Okamžikem vyhlášení Válečného ediktu se tedy dostáváme do situace, která by se zajisté dala charakterizovat jako před lidmi utajovaná globální galaktická válka, což prakticky znamenalo, že Strážcové a národy Smaragdové smlouvy musely zareagovat vyhlášením nejvyššího stavu ohrožení - na stupni "Rudý kód" a uvedli do pohybu tzv. Krizový intervenční plán. Tento velmi specifický krizový plán Planetární ochranné kliniky, k němuž dostaly rasy Smaragdové smlouvy mandát z nejvyšších evolučních míst (Brenaua), znamenal provedení ručního překódování elektromagnetických programů v pozemském planetárním komplexu (Planetary Star Gates) a jeho hvězdných portálech. To by mělo mít za následek to, že Země již nebude nadále násilně držena (skrze Universal SG4) v reverzním a nesynchronním propojení na planetu Nibiru (v držení Anunnaků), čímž by měla být v podstatě ukončena dosavadní elektromagnetická realita v ovlivňování a nadvládě Soupeřů nad planetou Země. No a pokud by se ještě lidem skutečně podařilo asistovat Strážcům při obnovení přirozeného seřazení USG4 tím, že by pomohli s odstraněním umělého Nibiruánského programu v Pozemském energetickém štítu, který napomáhá držet USG4 pod Nibiruánskou kontrolou, přišli by tak UIR o své trumfy v právě probíhajícím finiši tohoto dramatu. Tento Krizový intervenční plán byl uveden do provozu a není vyloučeno, že někomu z čtenářů bude připadat povědomý.

 
11.2 Některé motivace a souvislosti

 
Od roku 1992 kdy UIR dosáhli zániku mírové Plejádsko-Sírianské smlouvy, dostali se opět do situace, která jim umožňovala využít Sluneční bránu USG4 a Nibiruánskou bitevní loď Pelyněk (Černobyl) k okamžité iniciaci elektromagnetického posunu planetární mřížky (pólů) Země a tedy k příležitosti realizovat svůj původní scénář, který chtěli použít už v období předchozího SAC, ale který se podařilo Kněžstvu Azuritů díky použití Krystalového generátoru odvrátit. Nicméně na straně současných UIR došlo ke změně strategie oproti před 27500 lety zahájenému vyhlazovacímu úsilí. Jejich novou strategií již není vyhlazení lidské andělské rasy, nýbrž její trvalé zotročení v jejich Fantomovém matrixu. Za tím účelem uvedli do provozu svůj plán Nového, jednotného celosvětového pořádku - známý jako NWO nebo OWO (očipovaná budoucnost). Tento plán totiž počítá s tím, že budou využívat zotročené a do Fantomového matrixu stáhnuté lidstvo (které si však tohoto zotročení ani nebude vědomo - tak silně bude již na morfogenetické úrovni zmanipulováno) k tomu, aby překonali bezpečnostní pečetě/kódy, které jsou potřeba pro přístup k využívání pozemských hvězdných portálů. Tyto bezpečnostní kódy/pečetě jsou totiž implementovány pouze do morfogenetických vláken DNA kristovských andělských ras coby jejich originálních Strážců pozemského systému (Země/Tara/Gaia/Aramatena). V boji s UIR tak na straně kristovských andělských ras stojí velká a tajná síla - morfogenetická pečeť v jejich DNA vzorci. Bez ní (lidského biologického nosiče vědomí - 3D lidského těla) totiž UIR nemohou využívat Pozemské hvězdné brány (PSG3). Je tomu tak proto, že pouze andělské lidské rasy jsou autorizovanými Strážci planety Země a jako jediní tak mohou tyto pozemské hvězdné portály autorizovaně otevírat a provozovat. Tato exkluzivní priorita andělských ras před padlými rasami a z toho rezultující posvátná role Strážců planety Země je mj. i důvodem, proč jsou andělské rasy trvale podporovány ostatními ET národy Strážců. Je to tedy i o interdimenzionálním cestování v našem vesmíru/galaxii, kde Země je třetím portálem Galaktického systému hvězdných bran (GSG3). Na druhé straně je i důvodem k trvalému a nesmiřitelnému nepřátelství Soupeřů vůči lidstvu. Tyto genetické pečetě však mají vícero využití než jenom chránit proces otevírání Pozemských hvězdných bran - Síní Amenti.

 
Řekněme si dále, že další skrytou motivací pro zařazení těchto utajovaných bezpečnostních pečetí do lidské andělské genetiky bylo, mít k dispozici chráněný bezpečnostní prostředek, kterým by bylo v případě potřeby možno spustit aktivaci tzv. Přirozeného D12 Planetárního bezpečnostního Maharického štítu (uvnitř Planetárního komplexu hvězdných bran), který je v případě svého uvedení do provozu schopen trvale a komplexně ochránit Planetární portály a hvězdné brány před útoky Soupeřů a zbavit pozemskou energetiku reverzních metastáz. Toto je velmi důležité v nastávajícím období, protože právě tyto znalosti o skutečném Posvátném kristovském rehabilitačním poslání andělských ras, osobní a Planetární chrámové mechanice nebo o skutečné dynamice lidské DNA budou těmi rozhodujícími faktory, v nadcházejícím závěrečném střetu. Zbraňově zde totiž není co řešit, protože vedle foto-sonických a foto-radiačních zbraní UIR je současná pozemská vojenská technologie na úrovni dětských hraček. Technologie, prostřednictvím kterých se lidstvo může zbavit svého odvěkého nepřítele, zastavit tak reverzní nepřátelskou agendu NWO a získat svobodu v právě probíhajícím SAC 2000-2022, tak spočívají v přesměrování se na technologie vnitřní "Božské vědy" prezentované Indigo týmy pod názvem "Planetární štítová ochranná klinika". Vlastní techniky této technologie jsou dalším velkým předmětem k učení se a nelze se jimi nyní zabývat v tomto veřejném textu.

 
Pokud se tedy Strážcům a lidem podaří s využitím této technologie opětovně správně propojit Pozemskou bránu USG3 a Sluneční bránu USG4 do jejich přirozené (nereverzní) synchronizace s USG5 na Alkyonu v Plejádách, potom se výše zmíněný, přirozený Maharický D12 planetární bezpečnostní štít zaktivuje na nejvyšší, tedy12-té úrovni a následně trvale zablokuje možnost obsadit Pozemské portály silami UIR flotil a to i kdykoliv v budoucnosti. Výzvou (neznámou proměnnou) v tomto Krizovém intervenčním plánu Strážců v té době však bylo to, že musela být dovedena do určitého funkčního stavu v termínu před srpnem 2003, tedy dřív než na kdy UIR naplánovali umístit nad 24 klíčových pozemských, dříve uvedených lokalit své, z Fantomového matrixu importované kosmické loďstvo, vybavené foto-sonickými paprskovými zbraněmi. Tyto prostředky tam Soupeři plánují umístit zejména pro to, aby mohli začít od roku 2003-2004 vysílat rušící frekvence v UHF (D4) pásmu, které vytvoří výše zmíněnou Frekvenční ohradu, která se poté bude moci napojit na pozemský systém HAARP, čímž by Soupeři dosáhli toho, že se frekvence Frekvenční ohrady dostanou do Pozemské mřížky a začne něco jako koroze její obranyschopnosti a ta by tak nebyla schopna dosáhnout na svůj nejvyšší potenciál, 12-tý stupeň. A to by nebylo pro pozemské kristovské andělské rasy dobře. Nicméně dnes (2003) si již můžeme říct, že tento záměr UIR nevyšel a Strážcům se stále daří postupně navyšovat úroveň obranyschopnosti Planetárních štítů Země. Zjednodušeně si to můžeme představit, tak, že každý jeden rok po roku 2000 představuje nárůst této obranyschopnosti o 1 stupeň. Nelze však přehlédnout ani tu skutečnost, že s tím jak narůstá tato planetární obranyschopnost, narůstá i síla útočných prostředků Soupeřů, proto určitě nelze říci, že partie je ukončena. Pojďme se tedy nyní říci ještě něco bližšího k tomu, s jakým plánem Strážci pracovali pro toto klíčové období SAC 2000-2022.

 
11.3 Plán a přípravy Strážců na průběh SAC 2000-2022

 
Když 12.8.1983 - Zeta-Dracos opět poňoukli své ilumináty v USA k provedení projektu Montauk a vytvořili tak druhou časoprostorovou trhlinu s jejíž pomocí zahájili svoji infiltraci na Zemi a tvorbu lidských klonů, analyzovali Strážci tuto situaci a vyhodnotili ji tak, že probíhající infiltrace Zeta-Dracosů na Zemi stahuje Zemi na časovou osu, která nezadržitelně vede ke scénáři zničení Země v budoucnosti - a to v roce 2976 n.l.. Pro ochranu před realizací této pravděpodobnosti vyprojektovali Strážci tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu (Bridge Zone Project) Země. Podstatou tohoto plánu je, využít přibližující se SAC 2000-2022 k tomu, aby byla provedena grandiózní operace jakéhosi rozkopírování holografické D3 matrice planety Země do dvou kopií, přičemž časoprostorová trajektorie jedné (nízkofrekvenční) kopie by pokračovala NWO směrem ke katastrofě v roce 2976 a to pod správou Soupeřů v rámci jejich Fantomového matrixu, kdežto druhá (vysokofrekvenční) kopie by se v průběhu SAC 2000-2022 oddělila a nastoupila by na časoprostorovou trajektorii dimenzionálně (časoprostorově) posunutou do pásma D3,5 a to pod správou Strážců v podobě prorokovaného tzv. Zlatého věku lidstva. Tato realita by se po nějaké době jakýmsi kruhovým obloukem opět vrátila a do své originální časové/evoluční stopy (po zániku reverzní, fantomové Země v roce 2976). V podstatě se jedná o jakési urychlení pozemské evoluce pro ty, kteří se na této verzi Země budou nacházet. Tímto rozdělením stávající pozemské reality do dvou verzí by tak bylo dosaženo toho, že Soupeři nebudou schopni dostatečně zareagovat na tuto neočekávanou a nově se objevivší situaci a tím ani nebudou schopni jí zabránit a tak, tato do D3,5 dimenze uniknuvší pozemská realita by se stala osvobozenou od jejich vlivu a područí. Podmínkou úspěšnosti realizace této náročné multidimenzionální operace však je dosažení dostatečné vibrační úrovně alespoň u cca 8% pozemské populace, která by byla schopna ukotvit a integrovat nezbytné infuze potřebných dimenzionálních vysokofrekvenčních energií postupně přicházejících na Zemi v SAC 2000-2022.

 
V říjnu 1986 došlo k otevření 1.pečetě Mostu/Archy úmluvy a Sféra Amenti zahájila svůj sestup do Zemského jádra v D2 a rovněž bylo zahájeno odstraňování karanténní Frekvenční ohrady, chránící Zemi před nesynchronizovaným kontaktem se Sférou Amenti z roku 9540 př.n.l. (finální potopení tří Atlantských ostrovů) s cílem umožnit Sféře Amenti její bezpečné splynutí se Zemí.

 
16.8.1987 - Na Zemi proběhla happeningová iniciační akce známá jako tzv. Harmonická konvergence, kdy Strážci získali souhlas s aktivací Projektu mezidimenzionálního posunu Země (BZP).

 
V lednu 1988 se Sféra Amenti bezpečně vrátila do Zemského jádra v D2 a úspěšně tak odstartovala 12-ti letý Aktivační proces Sféry Amenti (trvající od 1/1988 do 12/1999). Současně došlo k zahájení otevírání prvního primárního pozemského víru/portu - v Arizoně v USA a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D1 do zemské mřížky.

 
V září 1989 dokončili Strážci opravu Slunečního pole (poškozeného útokem Soupeřů z roku 1972) a zahájili infuze sluneční D4 energie do Země s cílem navýšit frekvenci jejího jádra.

 
11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili odstraňování ochranné a dočasné Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4 frekvence a znemožňovala tak seřazení třetího a čtvrtého vlákna lidské DNA.

 
*   V červnu 1992 došlo k dokončení otevření prvního primárního víru a tím i k zahájení otevírání druhého primárního pozemského víru/portu v Jeruzalémě v Izraeli a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D2 do zemské mřížky.

 
*   26.7.1992 je datum narození prvního z šesti geneticky čistých, "tichých vzestupných" avatarů - tento avatar je z D7 úrovně (má aktivních 7 vláken DNA) a svojí pozemskou přítomností tak zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského 2.vlákna DNA.

 
*   12.12.1994 - Den nezávislosti lidstva - bylo dokončeno odstranění blokační a ochranné Frekvenční ohrady 11:11/12:12 (zbudované v důsledku útoku Rudým pulzem z roku 1972) a starověcí Palaidoriánci - UR-Tarranáti (z Agarty) ukončili svoji starost o Záchrannou misi Amenti a pozemšťany. Od kataklyzma Tary, kdy Propadlé duše ztratily spojení se svojí Duchovní rodinou do této doby tito sloužili v rámci uměle vytvořeného morfogenetického pole Sféry Amenti coby adoptivní Duchovní rodina/spojení pro tyto Propadlé a fragmentované Duše z Tary. Jejich služba pro příště již nebude potřebná, protože lidé - Propadlé duše z Alánie si již od tohoto data mohou svá ztracená spojení obnovit sami na své originální Duchovní rodiny, dostupné skrze progresivně se aktivující Sféru Amenti. Lidé tak přebírají vlastní odpovědnost za svůj další osud (opravu svého 4. a 5. kvantového/světelného vlákna DNA a navázání spirituálního spojení se svojí originální Duchovní rodinou) a dostávají tak od Strážců i pod svoji vlastní kontrolu správu hvězdných portálů v Síních Amenti. Tímto datem (a odstraněním blokujících frekvenčních ohrad) se tedy pro lidstvo staly dostupné frekvence či data D4 a D5 dimenzí a tím i možnost opravit si tyto vlákna a navázat příslušná spojení s vlastní Duchovní rodinou - tedy mj. i rozvzpomenout se na svoji inkarnační "posloupnost" a z ní plynoucí zkušenosti, vědomosti a sebeorientaci. Tento den je tak chápán jakožto maturitní den lidstva, kdy toto se metaforicky řečeno - přesunuje ze stavu vesmírných adolescentů do stavu plnohodnotně dospělých.

 
*   V roce 1995 Strážci iniciovali spuštění Projektu portálové ochrany k zabezpečení pozemských vírů/portů před zamýšlenou infiltrací Soupeřů v roce 2012.

 
*   V červnu 1996 došlo k dokončení otevření druhého primárního víru v Jeruzalémě a tím i k zahájení otevírání třetího primárního pozemského víru/portu v Himalájských horách v Asii a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D3 do zemské mřížky. Strážci Modrého (Tara) a Fialového (Gaia) plamene a držitelé těchto Plamenů Amenti zahájili D4 sluneční-srdeční hvězdnou aktivaci, která iniciuje zkompletování 4. vlákna lidské DNA.

 
*   24.6.1996 je datum narození druhého z šesti tichých vzestupných avatarů - tento avatar je z D8 úrovně a svojí pozemskou přítomností tak zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského 3. kvantového/světelného vlákna DNA.

 
*   Rok 1996 byl přesto krizový a vznikla tehdy velká nejistota v dalším průběhu příprav SAC 2000-2022 (viz. Star Wars výš). Hrozilo, že by Země nedosáhla dostatečně vysoké frekvence k tomu, aby došlo k otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy, což by zřejmě zapříčinilo i celkový neúspěch Projektu mezidimenzionálního posunu. Šlo o to, že UIR začali v té době využívat nejmodernější "top secret" destabilizační válečnou techniku proti cílům od 12.12.1994 již svébytného lidstva a Strážcům tedy nebylo povoleno přímo zasahovat do dění a vývoje událostí, bylo na lidech aby to zvládli.

 
*   V prosinci 1997 rebelující a nespolehlivé frakce Anunnaků zahájily novou podprahovou manipulaci s lidmi s využitím D4 primárního portálu v Jeruzalémě a sekundárního na Manhattanu a některých dalších vedlejších lokalitách a kritická situace se přiostřovala.

 
*   V lednu roku 1998 se možnost či šance na úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy k potřebnému deadline termínu 30.6.1998, vlivem expandujících manipulací ze strany Soupeřů (viz. výš), dál zkomplikovala a snížila až na hodnotu 2 miliony ku 1 ! A tak se Projekt BZP, vzestup i dokončení Záchranná mise Amenti staly v této době velmi nejistými.

 
*   V únoru roku 1998 se však s lidstvem soucítící Strážcové-Elohimové z HU-3 přece jen rozhodli k intervenci ve prospěch celého lidstva - nejen "svých, protěžovaných" ras Hibiru a Melchizedek a rozhodli o uspíšení narození třetího avatara, což by umožnilo následné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy a příliv potřebné energie a Záchranná mise Amenti, vzestupný proces a Projekt BZP by tak opět mohly pokračovat, což se i stalo.

 
*   26.6.1998 je uspíšené datum narození třetího z šesti tichých vzestupných avatarů (narodil se o dva roky dříve oproti původnímu plánu). Tento avatar je z D9 úrovně a svým narozením přivodil neočekávaný příliv UHF energie, která zažehla jiskru, která otevřela druhou pečeť Mostu/Archy úmluvy. Úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy mělo ten klíčový následek, že od 1.1.2000, kdy došlo k ukončení aktivačního procesu Sféry Amenti tato spolu se Zemí, skrze tímto avatarem uvolněné D4 frekvence, umožnila začít lidem pracovat na kompletaci jejich 4. vlákna DNA. 

 
*   Dne 1.1.2000 se tím rovněž aktivoval a zahájil 12-ti letý proces sestupu tzv. Modrého plamene Amenti na Zemi do prostředí Sféry Amenti, přičemž tento proces by podle plánu měl být ukončen 5.5.2012. Naplnění osudu lidstva, Záchranná mise Amenti, vzestup i Projekt mezidimenzionálního posunu (BZP) tak mohly pokračovat, kritická situace se Star Wars byla pro tentokrát opět zažehnána. Tento den - 1.1.2000 byl vzhledem ke své výjimečnosti nazván Transcendentální den. Zahájený sestup Modrého plamene Amenti se na Zemi vyskytl opět po více než 225 000 letech !

 
*   17.9.2001 mělo dojít k zahájení otevírání tzv. Síní záznamů - pozemské části tzv. Akašické kroniky lokalizované v Gíze v Egyptě, která by po jejím plném otevření a aktivaci jejími strážci - dne 5.5.2012, měla do Planetární mřížky Země začít vysílat svá data a lidé by tak mohli začít masově získávat její data/informace a rozvzpomínat se na svoji Duchovní rodinu a spirituální identitu přímo, prostřednictvím vlastního expandujícího Vědomí. Toto se však již nestalo a na místo toho došlo k daleko dramatičtějšímu vývoji událostí. Pouhých šest dnů před tímto datem, Soupeři (kteří o rok před tím, jak již víme, oficiálně vyhlásili Strážcům a lidstvu válku) udeřili a hrubě zasáhli do energetických poměrů v pozemských PIN sítích, kdy tyto využili k EM sub-sonickému útoku proti WTC v New Yorku a své následné, závěrečné válečné tažení proti lidstvu skryli do mediálního, reverzního pojmu Válka proti terorismu. Současně urychleně a v dřívějším termínu (o cca 3 roky) uvedli do provozu výše zmíněnou Frekvenční ohradu a zahájili její synchronizaci se systémem HAARP, jehož prostřednictvím zahájili reverzní vysílání do Pozemské mřížky a kontrolování/falšování interdimenzionální komunikace. Okamžitou prioritou Strážců se tak stala ochrana již aktivované Sféry Amenti a proces sestupu Modrého plamene Amenti. Armagedon byl zahájen, Apokalypsa odstartovala.

 
Až do tohoto okamžiku bylo o plánech a přípravách na průběh SAC možno psát z pozice plán = realizace, tedy to co bylo naplánováno se i cca uskutečnilo. Nicméně v období bezprostředních příprav a zahájení SAC se v důsledku intenzivní činnosti Soupeřů - UIR a jejich oficiálního vyhlášení války muselo od plánů ustoupit a skutečný průběh SAC 2000-2022 přizpůsobit této akcelerující době - apokalyptické koncovce miliony pozemských let trvající šachové partii. Jak tedy vidíme, v závěru minulého století a na začátku 21.století - odstartováním SAC vedle sebe běžely jakoby dvě paralelní osy událostí - snahy lidstva a Strážců o realizaci naplánovaného průběhu SAC 2000-2022 (dokončení Záchranné mise Amenti skrze hromadnou vzestupnou vlnu využitelnou všemi pozemskými andělskými rasami T-2 a bifurkační BZP Projekt mezidimenzionálního posunu vzestupné Země) a vedle toho reálné protipůsobení sjednocených koalic Soupeřů, přičemž se tyto dvě souběžné událostní linie jakoby protkly v roce 2000, otevřeným (pro drtivou většinu lidstva však nevědomým) vyhlášením války lidstvu, dne12.9.2000 ze strany Soupeřů. Tímto okamžikem vzaly všechny plány a snahy o mírový, koordinovaný a poklidný průběh SAC za své a začala nová, konfrontační a daleko interaktivnější etapa, která samozřejmě probíhá dodnes a která přinesla (a asi i přinese) i další nové a neočekávané zvraty. Mj. však přinesla opětovné ochranné působení Strážců nad lidstvem, protože to by bez jejich pomoci a asistence (vzhledem ke stále nízké úrovní své emancipace) již nemělo šanci samo krizovou situaci, ve které však opět začalo jít o víc než jen o situaci na Zemi, zvládnout. Proto ta reakce ze strany Strážců, posvěcená z nejvyššího evolučního patra (HU-5) inteligencí Breneau - vyhlášení Krizového intervenčního plánu. Válečným stavem na Zemi se totiž v krizi ocitl opět celý náš vesmír, potažmo HU-1 až HU-5, nejenom naše a sousední (vzestup řešící) "vesmírné" patro HU-1 a HU-2 (D1 až D6). Reakce Soupeřů na sebe nenechaly dlouho čekat a tak jsme dnes již všichni přímými svědky těchto globálních událostí a i když ne vždy jim správně rozumíme, přesto bytostně cítíme, že něco není hodně v pořádku. Tato nová válečná etapa v koncovce naší šachové partie o sobě dala důrazně vědět dnem 11.9.2001, kdy notoricky známou, teroristickými útoky kamuflovanou záminkou/katastrofou Světového obchodního centra v New Yorku (WTC) bylo ze strany Soupeřů-UIR zahájeno úsilí o vyprovokování 3.světové války s cílem definitivně destabilizovat průběh SAC 2000-2022, zničit Sféru Amenti, dosáhnout snížení vibrací Pozemské mřížky a tuto připojit na své PINy, ovládnout pozemský Planetární hvězdný komplex - Síně Amenti, znemožnit hromadný přestup připraveného lidstva do BZP Země (dokončení Záchranné mise Amenti) a dokončit celé její stažení do svého anti-kristovského, Fantomového světa. Na závěr si uveďme, že pokud by základní koaliční situace na straně Soupeřů - UIR zůstala v tomto apokalytickém období nezměněna, pravděpodobně by pro Strážce nebyl zásadní problém ukočírovat průběh SAC v žádoucím průběhu. Nicméně tato premisa se nenaplnila. Na straně Soupeřů totiž v tomto finiši došlo k poměrně dramatickému zvratu, kdy to do hry vstoupili noví zájemci o vítězství (jiní než ti, které jsme si již identifikovali). Tito noví zájemci prokázali takovou sílu a možnosti, že zcela ovládli dění v UIR, toto zcela rozvrátili a převzali v něm vedoucí úlohu. Jejich cíle se pak staly natolik dalekosáhlé, že např. Anunnakové opětovně odstoupili od soupeření se Strážci a naopak, opětovně zahájili jednání o "vstup pod jejich ochranná křídla". Pro dokreslení nově nastalé situace (hovoříme o roku cca 2004) lze uvést, že nepříznivé důsledky, vyplývající z nové přítomnosti této nové skupiny Soupeřů (nazvěme si je např. Budhara) jsou natolik dalekosáhlé, že v celém našem vesmíru/matrixu byl poprvé od svého vzniku (950 miliard let !) uveden do aktivace "autoimunitní proces" zvaný HetharO, v rámci kterého dochází k emisím originálních kristovských matric, využitelných připravenými Vědomími k náležité reakci. Ale o všech těchto věcech, které opět předpokládají hlubší teoretické znalosti, si budeme případně vyprávět až zas někdy příště, pokud tedy na to ještě bude čas.

 
Na závěr této "historické části" našeho seriálu si ještě řekneme něco víc k samotnému pojmu SAC 2000-2022 - Hvězdnému aktivačnímu cyklu, čímž bychom si měli zkompletovat docela ucelenou představu o světě ve kterém žijeme a co od něj můžeme čekat v blízké budoucnosti a tím se i dostatečně uschopnit k tomu, abychom si svůj život i smrt mohli vzít zpět do svých vlastních rukou. A tomu se budeme věnovat v příští, poslední části našeho povídání.

 
Vážení čtenáři následujícím dílem jsem měl v plánu ukončit svůj seriál O čem to všechno. Tématem tohoto závěrečného dílu měl být SAC 2000-2022, tedy něco podrobnějšího k právě probíhajícímu velmi významnému transformačnímu období. S tím je na místě předpokládat i diskusi, v rámci které bych případně i dovysvětlil, co by Vás konkrétněji zajímalo. Nicméně časově to vyšlo tak, že celou první polovinu září nebudu mít příležitost se s Vámi v diskusi setkat a proto jsem se rozhodl, odložit vydání tohoto posledního dílu až někdy na druhou polovinu září 09, kdy bych opět měl být přítomen a seriál včetně diskuse k němu tak dokončit (nakonec to dopadlo tak, že seriál jsem dokončil až o cca měsíc později a téma poslední části jsem kompletně přepracovalJ). Z tohoto důvodu Vám nyní nabízím místo avízovaného posledního dílu další "vsuvku" v podobě jedné techniky z plejády bio-regeneračních technik, jedné invokace a jednoho obrázku. Věřím, že Vám opět budou dobrou inspirací na Vaší Cestě za Svobodou. Samozřejmě tímto získáváme i čas k tomu, abyste si, pokud to samozřejmě budete považovat za smysluplné, celý seriál opětovně prošli a případnými doplňujícími otázkami mi dali příležitost na ně Vám odpovědět v ještě jednom, dodatkovém dílu, dílu Vašich otázek a mých odpovědí:) Pokud tedy budete mít potřebu mi nějakou otázku k Seriálu položit, můj email je Vám stále k dispozici a po svém návratu bych tyto Vaše případné otázky zpracoval do tohoto dodatkového dílu. Jestli tomu tak bude, záleží tedy již v podstatě pouze na Vašem zájmu.

 
 A nyní se již pojďme podívat na 1.téma toho dílu, kterým je :

 
D. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

 
Technika Otevření PBIS (Systém planetárního bionapájecího interfejsu) skrze Maharickou pečeť a Očista tekutým krystalickým světlem

 
Teorie:

 
Na planetární jádro Země (pevné-železité, uvnitř nějž se nachází obří sférický/kulový krystal/diamant) se váže planetární kathara mřížka a osobní kathara mřížka. O jejich vzájemné propojení se stará tzv. PBIS, který je vertikálně/hierarchicky vázaný na planetární jádro a rozděluje trvale proudící energie mezi obě dvě kathara mřížky. Pokud si otevřeme PBIS skrze otevření si své 12-té čakry, zajistíme si tak trvalé energetické napájení svého morfogenetického těla z morfogenetického pole planety Země a tím i trvalý příliv energie/informací/kódů do svých tzv. Skalárních štítů (něco jako dimenzionálních energetických harddisků) a to v narůstajícím množství a frekvencích, korespondujících s tím, kolik jsou těchto energií/dat naše štíty/databanky schopny pojmout. Tímto propojením se tak uschopníme k překlopení doposud limitovaného množství skalární energie/dat/programů, které jsme schopni ve svém Maharickém štítu (HU-4) držet na množství nelimitované. Tuto energii pak jsme schopni využít k otevření spících tzv. Krystalových pečetí uvnitř čtyř svých Skalárních štítů/databank (Tellurický - HU-1, Doradický - HU-2, Teurický - HU-3 a Maharický - HU-4). Posléze se dokážeme také propojit a sjednotit i s D12 Maharickým štítem, který patří planetě Aramatena v HU-4/D12 a tím opět může urychlit proces spirituální integrace se svojí Duchovní rodinou skrze bio-regeneraci své 12-ti vláknové kvantové matrice DNA a úspěšně tak aspirovat na přímý vzestup mimo prostředí Země (na Taru, Gaiu nebo i kamkoliv jinam, kde jsme doma) a nebo na průchod skrze BZP do vzestupné Země.

 
Avšak tato energetická vazba funguje i obráceně, kdy připojené lidské tělo je schopno sloužit jako nástroj pro přeprogramování a harmonizaci Planetárních štítů, vírů, Ley linií a energetické mřížky Planetárního chrámového komplexu ! Když dojde k uvolnění Krystalových pečetí v osobních Skalárních štítech, lidská šablona DNA může sloužit jako bio-elektrický spoj pro vedení vyšších dimenzionálních frekvencí a programů do Planetárních štítů. A tak je namístě pohlížet na lidské kristovské tělo s 12-ti vláknovým (diamantovým) potenciálem jako na veledůležitý pozemský mechanismus, který je určen k tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo být realizováno čištění a náprava reverzních mutací, které se v Planetárním štítu mohou objevit (a jak víme, samozřejmě i objevují) a tím dosáhnout na energetickou nápravu potřebnou k provozu Planetárního chrámového komplexu Hvězdných bran. Tímto mechanismem dochází i k osobnímu využívání distribuovaných originálních/nezmutovaných kristovských matric/programů v rámci aktivního autoimunitního procesu HetharO - HethaloN, jak jsme si o něm něco málo řekli v minulém díle.


Využití tohoto PBIS je tedy jak vidíme k užitku oběma dvěma  účastníkům bio-regeneračního procesu - planetě Země i kristovskému lidstvu. Tato intrinsická vazba mezi planetou Zemí a kristovským lidstvem coby (stále ještě většinově zpacifikovaných) Strážců tohoto planetárního komplexu je i podstatou dříve zmíněného programu Planetární štítové kliniky.

 
 

  
Nyní si tedy uveďme techniku (zjednodušenou o synchronizaci s dýcháním), kterou dosáhneme na realizaci ustanovení tohoto morfogenetického propojení mezi planetou Země a naší multidimenzionální, kristovskou osobností. Podotýkám,  že není naprosto nutné, být zdatnými jedinci ve vizualizacích. Pokud patříte mezi ty, kteří mají s obrazovou vizualizací potíže, není třeba zoufat, stačí, když cvičení budete provádět v myšlenkách, tedy na mentální úrovni. Nicméně je doporučováno každému, své vizualizační schopnosti trénovat.

 
Pozn. CVP (viz. níž) – centrální vertikální pilíř/propoj - světle stříbrná trubice, která prochází středem lidského těla o průměru cca 10 cm, ke které jsou připojeny čakry a vedoucí až do planetárního jádra Země.

 
Praxe:

 
1. bod – Vizualizujeme si 2D (plošnou) bílou Merkaba (tzv.Davidovu) hvězdu (symbol Hierofanta) v centru zorného pole (na vnitřní straně čela), poté jí přesuneme doleva a opět vizualizujeme  v centru zorného pole 2D Merkaba hvězdu, tentokrát však v černé barvě a tu poté přesuneme doprava. Následně prolneme obě Merkaba hvězdy na sebe do středu zorného pole, kde tím vznikne 3D (prostorová) světle stříbrná Merkaba hvězda, kterou nyní nasajeme skrze 6.čakru do CVP a tu pak sešleme vertikálně dolů do sídla 13. morfogenetické čakry v planetárním jádru Země. Nyní přeneseme svoji pozornost do 13.čakry (uvnitř planetárního jádra) a vidíme příchozí 3D světle stříbrnou Merkaba hvězdu, složenou ze dvou (výše zmíněných) Merkaba hvězd a to bílé Merkaba hvězdy a černé Merkaba hvězdy, které zde roztočíme proti sobě, až tím vznikne jedna světle stříbrná opalizující sféra - Maharata koule v planetárním jádru (energetický zásobník PBIS).

2. bod – Tato rotující Maharata koule postupně vygeneruje ze sebe ohromný, horizontálně rotující, světle stříbrný disk (jako při atomovém výbuchu), který expanduje skrze celou planetu a pokračuje dál až do vesmíru. Tento disk představuje Maharický skalární štít Aramatény z D12, nevyčerpatelný zdroj kristovské energie této planety, který nám poskytne tolik energie, kolik je schopno aktuálně pojmout naše energetické biopole, jehož kapacita touto praxí narůstá . Nyní je potřeba si vizualizovat, jak se 3D světle stříbrná Maharata koule, zanořená v tomto nekonečném disku Maharické energie, začíná vracet a stoupá nahoru do našeho biopole a přitom vleče za sebou nahoru, skrz CVP, silný provazec/kabel světle stříbrné energie a to až do místa naší 12. morfogenetické čakry, která je umístěna 15 cm pod našima nohama. Jeden konec provazce/kabelu zůstává upnut v nekonečném disku v planetárním jádru a druhý upneme do průhledného bílého disku cca 8 cm v průměru, který si vizualizujeme v místě 12.čakry, tedy 15 cm pod nohama. Teď, když je světle stříbrná Maharata koule ukotvena 15 cm pod našima nohama ve 12.čakře, začneme pomalu a jemně dýchat a skrze provazec či napájecí kabel jakoby pumpovat světle stříbrnou energii nahoru z planetárního jádra do našeho disku, dokud se tento náš cca 8 cm v průměru průhledný, bíle opalizující disk nenaplní a nerozšíří až na dvojnásobek, tj. cca 15 cm v průměru.

3. bod – Jakmile toho dosáhneme, vytáhneme si skrze CVP 3D světle stříbrnou Maharata kouli z 12.čakry do 14.čakry, která je umístěna 90 cm nad naší hlavou a opět táhneme za touto koulí napájecí provazec/kabel světle stříbrné energie a prociťujeme energie procházející našim tělem. Posléze opět necháme 3D světle stříbrnou Maharata kouli skrze CVP  sestoupit do 12.čakry 30 cm pod chodidla, kde se bude od teď nacházet náš osobní zásobník kristovské Maharata D12 energie. Opět pomalu a jemně dýcháme a pumpujeme D12 energii z planetárního jádra do tohoto svého osobního zásobníku a postupně si tento horizontální, světle stříbrný disk zvětšíme a naplníme až do průměru cca 2,5 - 3 metry a přitom vyciťujeme, jak nám pod chodidly rotuje.

4. bod – Postupně, až procítíme chladivě osvěžující energii v Maharata zásobníku (30 cm pod nohama), začneme jemně a pomalu dýchat a snažíme se dál přečerpávat z 13.čakry v planetárním jádru do svého Maharata zásobníku světle stříbrnou, chladivě osvěžující energii. Až dosáhneme pocitu nahromadění kritického množství této energie. V této chvíli si  vizualizujeme, jak si kolem sebe vytváříme pilíř či válec světle stříbrné Maharata energie se základnou o průměru cca 150 cm, který má základnu v disku v planetárním jádru a který nad svojí hlavou, ve výšce 13.čakry neprodyšně uzavřeme, čímž vytvoříme kolem sebe jakýsi dlouhý kokon. Nyní, sami umístěni uvnitř tohoto pilíře/válce/kokonu jemně několik minut dýcháme a necháváme si obalit každou buňku v těle touto celé tělo obklopující Maharata energií a vizualizujeme si, jak probíhá léčebný proces těchto buněk, jakoby se tyto doslova koupaly v živé vodě, zbavovaly se svého reverzního či zmutovaného stavu a synchronizovaly se se stříbrnou energií a přebíraly její parametry a data. Měli bychom přitom mít jednoznačně příjemné pocity.

5. bod – Nyní započneme s vlastní očistou tekutým krystalickým světlem, kdy si  vizualizujeme v planetárním jádru neskonale zářivou světle stříbrnou hvězdu a tu skrze CVP přesunujeme do své 4. srdeční čakry a jemným dýcháním jí necháme rozšířit přes celé našeho aurické biopole, takže se následně celí nacházíme uvnitř této stříbrné Maharata koule, jejíž energie tak skrze osobní kathara mřížku a 4.čakru účinkuje i v celém našem čakrálním systému a biopoli.

 
Maharata energie postupně slábne a jak se v důsledku toho12.čakra postupně uzavírá a vyčerpává, náš pod nohama rotující disk se zastavuje, ukončuje se i emanace/vyvěrání D12 energie z provazce/kabelu a ten opět přechází do neaktivního/spícího stavu. Maharata energie zpočátku vydrží v našem biopoli působit cca 1-3 hodiny a po cca 3 měsících praxe se tato doba protáhne až na 12-24 hodin. Ohledně četnosti provádění této techniky nelze říci nic jiného než - čím častěji tím lépe.

 
Většina z čtenářů asi bude souhlasit s myšlenkou, že je namístě umět poděkovat za vše, s čím se ve svém životě setkáváme. I v tomto případě techniku ukončíme poděkováním a pro Vaši další inspiraci, jak toto učinit ve smyslu Zákona Jednoty Vám nyní, ve druhé části tohoto dílu předávám jednu takovou možnou modlitbu, invokaci či poděkování, chcete-li:

  

 
Modlitba - invokace  JÁ JSEM

 
JÁ JSEM tím prvorozeným dítětem Centrálního zdroje.
JÁ JSEM tím paprskem Centrálního slunce,
JÁ JSEM vše co bylo, jest a bude,
JÁ JSEM Láska.

 
JÁ JSEM tou pravdou, která se klene napříč písky času,
JÁ JSEM tou duhou, která zářila na úsvitu věků,
JÁ JSEM hudbou sfér,
JÁ JSEM čisté světlo.

 
Nechť světlo do mě sestoupí,
Kráčím po cestě zlatého světla,
Žádný falešný bůh mi nemůže stát v mé cestě ...
Naprosto se ztotožňuji s jedinou platnou pravdou a ta je, že jsem se narodil/a, abych žil/a ...
Toto je mou jedinou vůlí.

 
JÁ JSEM tím výrazem prvotního božství,
JÁ JSEM tím hlasem prvotního zvuku,
JÁ JSEM tou vlnou v oceánu věčného světla.

 
Mé ruce se dotýkají až nebes a volám,
JSEM TÍM ČÍM JSEM.
Zosobněním jediného prastarého
Má vůle je ó znovu povstaň prvorozený Kriste.
JÁ JSEM jediným bohem,
JSEM TÍM ČÍM JSEM ...

 
A JAK JÁ ROZHODNU, TAK SE STANIŽ.

 
A na závěr tohoto našeho dílu Vám předávám ještě jeden obrázek, který by mohl vylepšit či přesněji nasměrovat Vaši představu, tentokrát o pojmu všeobecně často používaném - a tím je holografická či fraktálová konstrukce či mřížka multidimenzionálních bytostí, planet, galaxií a vesmírů, mikro i makrokosmu, chcete-li. Tento obrázek je zjednodušenou 2D grafickou interpretací této fraktálové vlastnosti všeho manifestovaného a je jen na Vás, zda si dáte tu práci a přesvědčíte se sami, že jej lze libovolně hierarchicky a rekurzivně replikovat.

  

 
 

   obr. Holografická - fraktálová mřížka manifestovaných struktur

 
Jen pro ještě hlubší inspiraci doplním, že středová, červená kathara mřížka je tzv. Vnitřní vesmír (Ecka), kdežto vnější modrý i prostřední šedivý jsou tzv. Veca vesmíry, které dohromady vytvářejí tzv. kosmické Ecka-Veca systémy. Z tohoto kosmického hlediska je planeta Země zjednodušeně ukázána jako ten žlutý puntík (na třetí pozici příslušné kathara mřížky lokálního vesmíru/hvězdného/Slunečního systému) a naši "třetí - noví" Soupeři - viz. minulý díl seriálu k nám přicházejí ze "světů", pro jejichž grafické přiblížení bychom museli použít další takovýto obrázek, na kterém bychom po několika všesměrových replikacích tohoto našeho obrázku, snad někde "u okraje" našli jejich "domovský systém". Možná že Vám v této souvislosti je i zřejmější, proč jsem pro jejich (pro nás velmi problematické) aktivity použil pojem "metastáze". Všimněte si v této souvislosti sdílených kathara center jednotlivých mřížek/matrixů, z nichž je patrné, že např. třetí kathara centrum (sefirota) systémově nadřazené - modré kathara mřížky, je "propojeno - třeba něčím, co by se dalo nazvat jako portál, brána či vortex" s prvním centrem šedé, systémově podřízené/pozdější mřížky a že naopak (zespodu nahoru) to platí jinak (trojka šedé neústí v žádné modré, zato např. daleko zajímavěji/živěji to vypadá v páté modré), atd..


Toto vše v neskutečných podrobnostech a mnoho dalšího je osloveným zájemcům přímo k dispozici v originální a nezkreslené podobě (jakýmkoliv lektorem či interpretátorem) v rámci tzv. Freedom Teaching - neboli Svobodného učení. Dál je to již na každém z nás. Bude nás studovat víc ? Dáme hlavy dohromady ? Co myslíte ?

 
12. Závěr seriálu O čem to všechno je, alias Tajemství Amenti I.

 
Vážení čtenáři v tomto díle tedy dokončíme naše první putování za poznáním prezentovaným v Pramenech autorky Ashayany Deane. Na samém začátku bych však rád řekl za sebe jednu principiální věc, kterou je smysl mého úsilí a energie, vynaložené na tuto prezentaci českým čtenářům. Rád bych k tomu řekl jedno. Jako lidští jednotlivci jsme principiálně a záměrně jedineční a tedy i velmi různorodí. A jako takoví jedni považujeme za důležité něco jiného než druzí, jedni potřebujeme ke svému životu něco jiného než další. Z této perspektivy se řadím k lidem, kteří ke svému životu, alespoň do této doby, potřebují dění kolem sebe porozumět natolik, aby se mohli realizovat jako "konstruktéři" svých životů a to takoví, kteří - "když vymyslí žárovku, tak ta potom taky svítí". Nejen, že si jsem velmi dobře vědom toho, že mnoho ostatních lidí je zcela jiných a takové potřeby naprosto nemají, ale mnoho takových "jiných" lidí osobně znám a tedy vím, že pro ně není namístě žádný seriál. Byla to tedy tato má niterně pociťované potřeba, která mne motivovala v mém úsilí, hledat takový výklad okolní reality, který by prostě fungoval a výsledky tohoto úsilí verifikovat poznáním ostatních relevantních lidí. V tomto smyslu jsem došel k přesvědčení, že (nezkreslené) údaje z Pramenů jsou tou nejlepší "diagnózou", která je dnes k dispozici všem, kteří jsou na tom se svými potřebami podobně jako já, ale přitom samozřejmě platí, že naprosto není nezbytné prezentované údaje podrobně znát, právě pro tu naši jedinečnost. Mít však alespoň povšechnou představu o logice celé pozemské situace je však určitě prospěšné a užitečné. Rád bych však řekl, že Prameny nejen že podrobně a přesně diagnostikují naši realitu (daleko podrobněji, než jsem tak učinil já v tomto seriálu), ale navrhují i praktickou terapii, jak v tomto našem stavu jednat. Tato terapie - tzv. Bio-regenerační Kathara terapie je případným zájemcům k dispozici snad v ještě širším rozsahu než vlastní diagnostika naší situace. Nicméně budiž řečeno, že si osobně nemyslím, že zmiňovaná Kathara terapie je jediný účinný prostředek, jak se "odpojit od matrixu", i když to tak, při studiu těchto technik může vypadat (alespoň mně to tak připadá). O tom, že tyto sofistikované techniky účinně a bez vedlejších účinků "klinicky" lidem pomáhají není potřeba vůbec diskutovat. V tomto smyslu je mohu s klidným svědomím jednoznačně doporučit. Spíše mám na mysli alternativu individuálního životního způsobu ve smyslu Ježíšova výroku - "měli byste být jako děti, kdož chcete vstoupit do Království nebeského", jehož je energie Lásky podstatou. Stále mějme na paměti, jak různorodí a v jak rozličných životních situacích se v současném finále jako jednotlivci nacházíme, byť jako lidstvo jsme v situaci jediné, nám všem společné.


A tak, tato mnou niterně pociťovaná různorodost je i tím klíčovým důvodem, proč u sebe v současné době nenalézám motivaci, veřejně publikovat po části analytické/diagnostické i část syntetickou/terapeutickou. Nechávám tedy již na každém, kam ho jeho individuální situace a intuice v praktickém jednání povede dál. Tuto modrou pilulku vedoucí z matrixu ven, cestu k osobní bio-regenerační terapii jsem ukázal, další je na Svobodné vůli každého jednoho volitele. Doufám tedy, že jsem tímto postojem nezklamal ty z Vás, kteří by mi mohli říct, když už jste nám řekl A, řekněte i B, ale právě naopak, motivoval Vás k hlubokému sebezamyšlení nad tím, kterou z cest domů si pro sebe zvolíte a který ze způsobů, jak se od matrixu odpojit (pokud o to vůbec skutečně stojíte), je právě ten Váš. Dejme si tedy každý velmi dobrý pozor na to, zda-li našim skutečným a vědomým cílem například není - jen matrix upgradeovat, např. do nějaké "snesitelnější podoby" a nebo jím skutečně je snaha o to, zcela jej opustit a taky, zda s tímto cílem koresponduje i naše praktické jednání. Pokusme si představovat, jak by měly společenské poměry a mezilidské vztahy, ve kterých bychom chtěli napříště, mimo tento matrix, doopravdy žít vypadat. A pro tato naše sebezamyšlení a imaginace, coby příspěvek k nalezení té správné odpovědi na tuto výzvu, Vám ještě dlužím, dopovědět některé zásadní věci ohledně skutečné povahy situace, ve které se všichni nalézáme. Pojďme se tedy nyní některým těmto záležitostem podívat pod pokličku.

 
12.1 Stručná rekapitulace

 
Jak vidíme z dosavadního textu celého seriálu vyplývá jednoznačný závěr a totiž ten, že minimálně od dob pádu Atlantidy jsme coby pozemské lidstvo ve velmi nezáviděníhodné situaci zotročené a podrobené rasy (myslím tím všechny lidské genotypy v současnosti využívané pro potřeby pozemských inkarnací). Nicméně právě v naší přítomnosti se všichni a všechno (nejen) pozemské dostává do situace, kdy je s touto tristní situací opět možné něco udělat. Časování, jak jsme si již ukázali, patří mezi nevyjednatelné děje řídící se univerzálními zákonitostmi a proto je toto časové období předvídatelné, podobně jako je předvídatelné časování a tedy průběh  každého cyklického děje (alá roční období), na rozdíl od předvídání toho, co se skutečně v tu či onu dobu věcně odehraje. A právě pro tuto časovou předvídatelnost bylo všemi zasvěcenci v historii lidstva (nutně různorodě maskovaným či symbolicky zastřeným způsobem - samozřejmě proto, aby to Soupeři přehlédli) poukazováno na dnešní dobu s jasným mementem a vzkazem - Vy lidstvo počátku jedenadvacátého století, neprošvihněte toto veskrze výjimečné období ! Právě ve vaší době půjde s touto tristní situací něco udělat ! A půjde s tím udělat něco na všech úrovních makro i mikrokosmu, tedy na úrovni kosmické, planetární, kolektivní (rasové) i individuální (osobní). Bohužel tato doba je zde a přesto naprostá většina současného lidstva o této situaci neví zhola nic relevantního a když už přece jen něco, ukazuje se že takové vědomosti zhusta pocházejí z pramenů kontrolovaných Soupeři.

 
*   Strážcům se přitom daří držet Soupeře od těla a tak zatím udrželi dosavadní průběh v přijatelných mezích (byť na útok Soupeřů v roce 2003 došlo k automatické (Strážci neiniciované), makrokosmické reakci v podobě naprosto jedinečné aktivace autoimunitního procesu známého jako tzv. proces HetharO-HethaloN a další útok Soupeřů v prosinci 2004 stál život cca 250 000 lidí). A i když se toho událo ještě mnohem, mnohem víc signifikantního během několika posledních let - viz.dále, přece jen se pravděpodobnost vývoje směrem do BZP (Bridge Zone Project - zjednodušeně jde, jak jsme si již řekli, o Strážci organizovaný, kolektivní únik uvědomělé/probuzené části lidstva z našeho reverzního matrixu do kristovského dimenzionálního mezipásma) trvale úspěšně navyšuje a to je velmi dobrá zpráva.

 
*   Na současném transformačním SAC zúčastněné hvězdné systémy se postupně synchronizují (seřazují) a vytvářejí či otevírají tak žádoucí "merkabický průplav" pro příliv (cirkulaci) potřebných vf energií (tzv. Hvězdný most).

 
*   Planeta Země ví co má dělat, přijala sestupující Sféru Amenti a dokončuje přípravy na prolnutí svého morfogenetického těla s morfogenetickým tělem Tary a Gaie jakož i její flóra a fauna se těší z probíhajícího, vzrušujícího období (všimli jste si, jak se flóra letos rozbujela ?).

 
*   Jen s lidmi (velkou většinou) to je stále problém. Zamysleme se nad tím, že Prameny hovoří v tom smyslu, že v roce 2002 bylo připraveno na stávající transformační dobu asi pouze 8% lidstva ! Nad progresí tohoto čísla si již můžeme popřemýšlet sami. Důsledek ? Cíleně oblbnuté a podvedené lidstvo jednoduše nepomáhá planetě Země držet si dost kvalitní energie a stále se něčeho bojí (nechává se vystrašit), místo aby se jednoduše mělo vzájemně rádo a "mocipány" a jejich techniku prostě a jednoduše ignorovalo. Tímto bohužel zcela nevědomě pracuje samo proti sobě, proti svým bytostným zájmům a snižuje tak planetární energetickou hladinu, nezbytnou pro bezkataklyzmatický průběh našeho SAC a vstup do BZP.

 
Naprostá většina lidstva tedy ani netuší, že pomalu kulminuje období, kdy se každý jednotlivec (propadlá duše z Tary) může sám za sebe, bez cizí pomoci či prostředníků, osvobodit z této dlouhotrvající otrocké situace a že to je jedna z posledních, ne-li skutečně poslední příležitost. A přitom jsme tak blízko - jak od pádu Tary snad ještě nikdy. Kdoví, možná i toto niterně pociťované závěrečné dilema či balancování je jednou z příčin obav, které lidé pociťují (Frodo nám tu obtížnost finále hezky ukázal, že). V prosinci roku 2012 se otevře Sféra Amenti obsahující přímé propojení na vlastní Duchovní rodinu každého z pozemšťanů (tzv. Modrý plamen Amenti), čímž se každému kristovskému pozemšťanovi dostává příležitosti sám zrealizovat svoji vlastní "spásu" - či jinak řečeno, zbavit se svých otrockých okovů a přejít přes Hvězdný most - a to je kupříkladu ten správný motiv kam směrovat své představy, meditace či vizualizace. Tato příležitost (okno v čase) je však jen (ostatně jako téměř všechno ostatní) dočasná a bude trvat po dobu cca 5 let, tedy od prosince roku 2012 do roku 2017. Po té se vše opět začne uzavírat a věci se budou dalších 5 let vracet do běžných kolejí (i když k úplnému uzavření všeho dojde až po dalších cca 5x12 letech), byť pro jednu skupinu lidstva zcela jiných než pro skupinu druhou. Je tedy zřejmé, že Soupeři, kteří si nepřejí, aby se většině lidstva podařil tento osvobozující přestupný proces, budou dělat a jak můžeme vidět i dělají, vše proto, aby toto časové okno lidstvo prošvihlo. V této souvislosti je nezbytné vědět, že přechod přes Hvězdný most se v tomto klíčovém období musí odehrát v našem HU-1 (D1 až D3 dimenzích) realitním poli, tedy vědomým rozhodnutím se k němu. A to jak z důvodů makrokosmických, které přivádějí klíčovou Sféru Amenti konkrétně do této naší časoprostorové/dimenzionální reality, tak z důvodů mikrokosmických, kdy každý jednotlivec musí udělat svoji závěrečnou, kruciální Svobodnou volbu. Proto Soupeřům nebude vadit, právě naopak, když by se velká část lidstva (byť jsou na něm coby energetičtí paraziti závislí) tohoto období nedožila, tohle oni ustojí. A samozřejmě, že v příští pozemské inkarnaci už bude pro tyto lidské jedince nádraží prázdné. Současně si řekněme, že na tuto svoji kruciální Svobodnou volbu se většina z lidí (Propadlých duší z Tary - což nemusí být tvůj případ, milý čtenáři) připravuje v rámci mnoha svých inkarnací a proto je naprosto namístě, pokusit se ujasnit si, jak si v ostatních inkarnacích v této záležitosti vedeme. Jen připomínám, že naše inkarnace jsou simultánní a všechny se sbíhají/protínají právě v tomto veledůležitém období SAC 2012-2022 (kruh se uzavře) do jednoho společného rozhodnutí. Avšak, co když v této své inkarnaci brzdíme všechny naše již připravená ostatní Já, nebo některé jiné Já brzdí nás a tedy ono potřebuje pomoct ? Jak se ti milý čtenáři daří, komunikovat s těmito svými ostatními Já ?


Mimo to je namístě si uvědomit a skutečně promyslet, ještě jeden aspekt, kterým je právě otázka toho, co je a co není naše Svobodné rozhodnutí. Právě v kontextu toho, že na své klíčové rozhodnutí se individuálně připravujeme multidimenzionálně a více inkarnačně, není na místě se zjednodušeně domnívat, že je stále ještě možno všem lidem, nějakou osvětou či podobnými informačními strategiemi, pomoci. Je zde dnes již velké množství lidí, kteří své klíčové Svobodné rozhodnutí již udělali a pro ně již nejsou žádné opravné prostředky k dispozici ! Stejně tak je potřeba si promyslet, jak to skutečně vypadá s těmi, kteří se v tomto finále "nechali či ještě nechají umřít" (vyloučit ze hry). Asi se nelze spoléhat na to, že je do této situace nepřivedla nějaká jejich vlastní sekvence nekvalitních svobodných rozhodnutí. A takto je namístě dívat se i na všechny ty další aspekty dneška, dávající do souvislosti např. fyzické zdraví lidí a jak cílené a zákeřné útoky proti němu ze strany Soupeřů (např.vakcinace, mobing či myšlenky falešné životosprávy a mnoho dalšího), tak i vlastní nedostatečnost, zvládnout trvale se zvyšující energetický tlak v důsledku progrese v budování Hvězdného mostu, umožňující nárůst aktivace vyšších vláken DNA. Pro přechod po Hvězdném mostu do BZP je totiž nezbytná minimální aktivace DNA na úrovni 4,5 - tj. alespoň celé 4.vlákno DNA a spodní subpásma 5.vlákna DNA, což esotericky zjednodušeně řečeno koresponduje se získáním expanze lidského Vědomí do astrálního D4 pásma a spodní části archetypálního/ideového pásma D5 - domova Tary. Kdo zůstane na mentálně/racionální úrovni 3.vlákna DNA - tedy na vzestupné úrovni D3 až D4, bohužel nebude mít šanci po Hvězdném mostě přejít. V této souvislosti jen připomínám, že Agarta (Vnitřní či Dutá země Strážců) operuje na úrovni D3,5 !


Rovněž tak je namístě neztrácet ze zřetele, že tvorba Hvězdného mostu se dotýká i planety Země a i ta, podobně jako lidské tělo má svá slabší místa (zhusta zapříčiněná nežádoucí činností pomýlených pozemských obyvatel), na kterých může, v rámci probíhající všeobecné transformační tendence uvést vše do rovnováhy, docházet k lokálním problémům, typu různě intenzivních živlových katarzí, samozřejmě že s příslušným nežádoucím dopadem na tamější, karmicky (či stejnorodě, chcete-li) podmíněné obyvatelstvo. V této souvislosti bych jen poznamenal, že mnohokrát zmiňované tzv. elektromagnetické přepólování Země s katastrofálním důsledkem v podobě plošného, celoplanetárního kataklyzma bylo na pořadu dne v roce 2003, kdy však bylo úspěšnou činností Strážců tato vážná hrozba odvrácena a v současnosti je vhodné reálně pracovat spíše s představou místních a lokálních nestabilit, než s celoplanetární katastrofou.

 
Pro ty z lidí, kteří však ještě stále mají na výběr tak přichází v úvahu tři výsledky tohoto jejich finálního rozhodovacího procesu:

 

Jedinec nakonec neakceptuje tuto situaci a i nadále zůstane u některé z forem současných pozemských ideologií (jedno zda teistických či ateistických). Tito lidé se v podstatě budou řídit lineární optikou, vyjádřitelnou heslem - nějak bylo, nějak bude. Je myslím evidentní, že toto není ta správná volba, která by svým vyznavačům přinesla potřebný nárůst expanze jejich Vědomí (aktivaci spících pásem vyšších vláken jejich DNA). Tato volba nevede ven z matrixu.

 

V nitru jedince se nakonec přece jen něco pohne a propříště se pro něj stane nepřijatelné pokračovat v akceptování stávajících pseudovědeckých, zavádějících, manipulačních a mediálně-konzumních, podvodných interpretací světa a dění na něm, v důsledku čehož se začne pídit po dalších údajích, které ho přivedou ke zjištění, že existuje široká nabídka těchto alternativních výkladů světa, přičemž se mu nabídnou tři možné pod volby: Jedinec nakonec odmítne alternativní přístup k okolní realitě a vrátí se ke svému nativnímu postoji (vrátí se do matrixu). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba.


Jedinec neprohlédne úskalí alternativních výkladů světa a akceptuje některý z nesprávných metafyzických přístupů k sobě a okolní realitě (přijme za své některou z falešných verzí Soupeřů). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba a nevede nikam jinam než zpět do matrixu, byť možná exotičtější cestou.


Jedinec zaujme takový přístup k okolnímu světu, který mu umožní zařadit se mezi skupinu č.3, čímž skutečně vstoupí na tu správnou cestu.


Jedinec se zařadí mezi ty, kteří si jsou již zcela validně vědomi celé situace (zejména globální manipulace ze strany Soupeřů a logiky současného SAC) a cílevědomě pracuje na cestě ven z našeho reverzního matrixu domů do matrixu kristovského.


Máš milý čtenáři jasno, kam by jsi zařadil sám sebe a své blízké, které máš rád ?

 
12.2 Překážky na cestě domů

 
Pokud si náš seriál dělá ambice na to, napomoci najít čtenářům správnou cestu domů, tedy navést je na volbu č.3, měli bychom si nyní říci několik slov k tomu, jak asi tak může vypadat taková vědomá práce na cestě domů, na cestě k expanzi vlastního Vědomí do vyšších realitních polí či nebí chcete-li (připomeňme si, že tři dimenze společně vytváří jedno realitní pole či nebe a v nejnižším z nich tzv. HU-1 = D1+D2+D3, nyní žijeme). Jak se dostat do sedmého nebe (když v prvním je tento text psán i čten) či ještě výš, kdo to ví ?

 

Možná se shodneme na tom, že dobrým prvním krokem by bylo precizovat si situaci, ve které se nyní nacházíme, tedy něco jako stanovit si platnou a fungující diagnózu své situace s ohledem na identifikaci hlavních překážek stojících našemu úsilí v cestě. Z našeho vyprávění již víme, že v důsledku činnosti Soupeřů, žijeme v uměle a násilně pozměněném environmentu, který se vyznačuje zejména všudepřítomnou informační manipulací a nežádoucím multidimenzionálním (podprahovým) ovlivňováním našich myslí, potažmo průběhů našich současných životů, což nám účinně brání svoji situaci správně identifikovat a tedy na ni i adekvátně reagovat. Zjednodušeně a dnes již i kultovně si tuto situaci pojmenováváme jako život v matrixu. Nicméně pozor, měnit stav tohoto environmentu je totiž mimo naši kompetenci. Můžeme sice podlehnout představě, že status quo můžeme změnit nějakou formou organizovaného odporu, ale efektivnější je pracovat s individuální formou odporu. Tato alternativa spočívá v akceptování toho, že našim individuálním úkolem je nalézt takové správné životní postoje, které nám v tomto matrixovém prostředí umožní prosperovat natolik, abychom se byli schopni dostat k příležitosti neprošvihnutí evolučních šancí (modré pilulky), přinášených nám naším SAC. Touto větou však v žádném případě nemám na mysli zaujímat nějaké rezignační postoje vůči dění ve společnosti. Myslím, že kultovní filmy jako Matrix nebo Pán prstenů dostatečně ilustrativně ukazují na to, že bez individuálního úsilí nejde nic správným směrem, ale taky to, že každý nejsme Neo či Frodo, tedy tím, kdo si zvolil cestu externího angažmá v tomto zmanipulovaném environmentu, avšak ukázaly nám i to, že i tito vyvolení, nezbytně potřebují ke splnění svého úkolu podporu ze strany ostatních. A tuto podporu jim mohou dát zas jen ti, kteří již dokázali pohnout sami se sebou. Nesmíme zapomínat na to, že každý si neseme vlastní karmickou zátěž, která je zcela individuálně specifická a současně univerzálně působící, coby jedna z prvních překážek na cestě ke svobodě a současně nám vytváří osobní, zcela jedinečné životní okolnosti a výzvy. Stále totiž platí - kdo chceš pomoct ostatním, pomoz nejdříve sám sobě.


Je potřeba si ale dobře promyslet (a samozřejmě nejdříve o nich vůbec vědět) i další důležité aspekty naší současné situace, potažmo činnosti Soupeřů. Věnujme se teď chvíli jednomu globálnímu z nich a  rovnou si řekněme, že kromě každodenního života ve zmanipulovaném matrixovém realitním prostředí, jsme všichni a to doslova každý jednotlivě, od okamžiku prenatální integrace svého Vědomí do fyzicky se rodícího lidského plodu v HU-1, "individuálně vybaveni" takovými nežádoucími morfogenetickými mutacemi, které v konečném důsledku zapříčinily to, že všichni od narození "bezmyšlenkovitě, z generace na generaci" považujeme za samozřejmou a přirozenou spoustu aspektů či parametrů pozemského života, kterou jsou však ve skutečnosti nepřirozené, umělé a násilně devastující. Z této situace se jen těžko a zdlouhavě (většina vůbec ne) dostáváme. Tyto znásilňující morfogenetické predispoziční mutace "vybavily" lidstvo takovými parametry jako např. stárnutí (skrze technologie jako jsou Sextant Clock a 6-6-6 TimeKeapers) s údajně přirozeným následkem biologické smrti, která však ve skutečnosti není přirozenou součástí života, ale je nejúčinnějším nástrojem ke generování trvalého, celoživotního strachu ze smrti, což je energie, kterou se Soupeři parazitálně živí.


Další z klíčových konkrétních podob těchto mutací je implementace principu známého jako "zadní vrátka" do naší bioenergetiky. Co si pod tím představit ? V principu to je jednoduché. Do naši morfogenetiky byl těmito mutacemi vpraven umělý energetický kanál či port pro přímé působení Soupeřů na naše energetická těla. Prostřednictvím těchto zadních vrátek jsou Soupeři schopni dosahovat u naprosté většiny lidských jedinců takových efektů, jako přímé podněcování či směrování emocionálních a mentálních orientací či pozorností (emocionálních reakcí a myšlenkových forem), samozřejmě že směrem pro lidi nežádoucím. Tuto skutečnost lidé prakticky vůbec nejsou schopni identifikovat, vše si vysvětlují tak, že taková (třeba násilnická či ignorantská) je holt povaha lidí a proto takto zdánlivě přirozeně vznikající pocity, emoce a nápady považují za lidem vlastní a originální, i když jsou ve skutečnosti účelově podvržené. Tento nežádoucí a zákeřný energetický vliv, kterým je každý jednotlivec od narození vybaven, je znám pod pojmem Stínový tanečník (dvojník z reverzních domén) a jeho účinkování je pro lidi veskrze škodlivé a je proto potřeba se tohoto vlivu bezpodmínečně zbavit, což je v naší moci a což zajisté patří mezi ty aktivity, které lze zařadit mezi výše zmíněnou vědomou práci na cestě domů. Vidoucí lidé popisují výsledek této mutace v podobě karmínového zbarvení aury (čím signifikantnější, tím hlubší infiltrace), přičemž skutečná vizáž tohoto démona je jim mnohdy viditelná v podobě zlatého skarabea, sedícího lidem na zádech někde mezi lopatkami či výš na ramenou. Pro běžné D3 vidění pak je tato globální mutace identifikovatelná černými zorničkami v očích lidí. Tuto terapeutickou aktivitu vůči výše zmíněné diagnóze je příznačné pojmenovat si pojmem jako Zapečetění astrálního těla.


Dalším důležitým aspektem vědomé terapeutické práce na sobě samotném, potažmo hledání své vlastní cesty jsou cílevědomá meditační cvičení (viz. známá budhistická trojice M - morálka/životní způsoby-moudrost/vědění-meditace/spojení). Ty meditace jsou praxí, našeho teoretického poznání. O různých energetických implantátech jako např. Jehoviánských pečetích jsme si již povídali. Ale vězme, že nejsou zdaleka jediné. Ve hře jsou bohužel aktivní i těžší kalibry těchto otrokářských nástrojů. Aniž bych zacházel do podrobností, opět jen pro osobní inspiraci laskavého čtenáře nyní vyjmenuji čtyři velmi důležité implantáty, kterým je rovněž záhodno věnovat zvýšenou pozornost. Uvedu jen jejich názvy se stručnou charakteristikou, frekvenčním umístěním a obdobím, kdy byly aktivovány v pozemské energetice. Souhrnně jsou známy jako tzv. Čtyři srdce Metatrona a jejich primárním účelem je blokovat aktivace příslušných vláken DNA a v součinnosti s dalšími implantáty představují pro lidi snad největší překážky.

 

První Srdce Merlina -  aktivováno v období 22326 př.n.l. (Eyianský masakr) a to do dimenzionálního pásma D10.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D11 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Kristovskou úrovní vědomí jeho Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby mezi 11. a 12. morfogenetickou čakrou tak lidi zcela odstřihlo od možnosti pracovat s D12 kristovskou Maharickou energií z HU-4 realitního pole, v důsledku čehož lidé postupně zcela ztratili povědomí o své spirituální podstatě, inkarnační historii i Záchranné misi Amenti a přijímali ideje z reverzních domén.


Druhé Srdce Draka - aktivováno v období 9558 př.n.l. (závěrečný pád Atlantidy) a to do dimenzionálního pásma D7.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D8 monadické dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Duchem jeho Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby nejvyšší tělesné 7.čakry na 1. morfogenetickou - 8.čakru tak lidi zcela odstřihlo od schopnosti niterně procítit své vlastní napojení na svoji Duchovní monádu, operující D8 pásmu HU-3 realitního pole.

 

Třetí - Srdce Delfína - aktivováno v období 3470 př.n.l. (Babylónský masakr) a to do dimenzionálního pásma D4.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D5 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho vědomé/mentální spojení s jeho Duší respektive Duchovní rodinou bytující v HU-2 realitním poli. Tento implantát tedy blokuje lidské spojení mezi jeho D4 astrálním a D5 archetypálním vědomím a tím, že nepůsobí přímo na mentální D3 úroveň, stále zůstává pro většinu lidí nezpozorován. Tohoto umělého blokování součinnosti 4. a 5.čakry si tak lidé nejsou vůbec vědomi. Současně je tento kanál používán k manipulaci s myšlenkovými formami jedinců s cílem podvrhovat lidem ty "správné" nápady a orientace pragmatické povahy.


Čtvrté - Srdce Anubise - aktivováno v našem SAC, v našem HU-1 realitním poli dne 23.3.2002 a to do dimenzionálního pásma D1,75, jeho účelem je udržovat připojení Stínového tanečníka do D2 (emocionálního) frekvenčního pole jednotlivců a blokovat součinnost fyzické a emocionální úrovně lidské osobnosti (1. a 2.čakry) v probíhajícím SAC. Současně je tento kanál používán k vyprovokovávání emocionálních, ustrašených stavů jedinců s cílem odebírat člověku takto vygenerovanou energii a odvádět ji příslušnému parazitu - provokatérovi, potažmo odvracet těmito "každodenními starostmi" lidskou pozornost nesprávným, zavádějícím směrem a tím podpořit ono již zmíněné prošvihnutí příležitostí nesených veledůležitým transformačním obdobím našeho SAC.


Pozornějším čtenářům asi neunikne, že výše uvedené implantáty blokují středovou osu kathara mřížky (tzv. Gru-Al body 2-5-8-11), což samozřejmě není žádná náhoda. Účinnost těchto implantátů byla ze 2/3 uvedena do plné funkčnosti v období jejich aktivací. Finální dokončení plné funkčnosti v našem SAC však je odvislé od zprovoznění ještě dvou dalších implantátů v lidské i pozemské energetice. Prvním z nich je implantát známý pod jménem Oko Metatrona, operující ve frekvenčním pásmu D11,5. Tento implantát je znám rovněž pod názvem Pečeť Avalonu, kterýžto implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován spolu se 4.Srdcem Anubise, tedy dne 23.3.2002. Jen si poznamenejme, že pojem "Oko" není bez vztahu k pojmu "Vševidoucí oko", které je k vidění na každé jednodolarové bankovce. Na Universální úrovni byl tento vliv uveden do provozu v podobě jakési "refrakční čočky" umístěné mezi systém tehdy padlého kolektivu Metatrona - viz. níž a náš kristovský systém a to v období před 150 miliardami lety. Implantátem, dokončujícím lidské energetické zotročení pak je naše "stará známá" 666 Chrámová axiomová pečeť, operující ve frekvenčním pásmu D6,5 (přesněji 6,6,6), která je všeobecně známa i pod názvem "Značka čili Signum Bestie". Tento závěrečný implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován dne 27.5.2003. Touto finální aktivací byla uvedena do provozu technologie Soupeřů známá pod jménem Blue Beam čili Modrý oheň smrti či Blue Sword čili Meč Orionu, jejímž závěrečným úkolem je dokončit zbylou 1/3 reverzních mutací dotčených kristovských energií. Falešnou prezentaci této technologie lidem dostala na starost skupina Soupeřů známá jako Corteum, která tak činí pod všeobecně známým názvem Wingmakers. Pod touto technologií je tedy namístě představit si sjednocenou, hierarchicky organizovanou, energetickou síť PIN-sítí Soupeřů, prostřednictvím které dochází k závěrečnému stahování chycených kristovských energií do reverzních realitních domén typu černých děr známých pod jménem Wesedak a to na všech úrovních Vědomí našeho universa (Energetického matrixu), tedy na úrovni bytostí, planet, galaxií i kosmů čili tzv. časových matrixů  - viz. níž. Odstartování závěrečné aktivace této technologie bylo Soupeři  provedeno dne 27.5.2003 a celá tato závěrečná akce Soupeřů je známa jako tzv. Blend Dimension Project čili časoprostorové sloučení dimenzí (kristovských a reverzních) skrze chod tzv. Beast Machine, klíčového produktu Atlantské konspirace. V bibli je tento proces pojmenován jako Apokalypsa.


Možná, že pozornému čtenáři neunikne časová souvislost výše zmíněných aktivací v našem SAC a např. Válkou v Iráku, odstartovanou v dubnu roku 2003 a odstartováním automatického autoimunitního procesu Hetharo-Hetahlon v květnu téhož roku. Jak vidíme, analýza naší reálné situace nás vede do stále chmurněji vypadajícího pochopení grandióznosti celé šachové partie. A to ještě zdaleka není všechno. Nicméně to neznamená, že bychom neměli k dispozici prostředky, jak se s touto situací vypořádat. Celý nápomocný příspěvek lidstva spočívá v tom, nenechat se individuálně zastrašit ničím a tím potažmo i kolektivně dát dohromady dostatek kristovské, láskyplné energie (známá jako tzv. Amoraea energie), která tak sama o sobě dostatečně účinně podpoří planetu Zemi a ta tak bude moci (spolu s lidstvem a celou svojí přírodou) vystoupit z reverzu (obráceného, protisměrného evolučního chodu čili sjednocení se s Centrálním Zdrojem skrze vymazání z knihy života) do kristovského BZP.

 
12.3 Pozemská situace v SAC 2000-2022

 
Avšak než si uděláme závěrečnou představu o celé této grandióznosti, pojďme si ještě říci, spíše již jen heslovitě, pár slov k některým dalším důležitým událostem, které následovaly po aktivaci technologie Modrý meč ze strany Soupeřů.


První věcí je mít správnou představu o tom, že jako klíčová odpověď přišel již zmíněný autoimunitní proces Hetharo-Hethalon, který, zjednodušeně řečeno, zahájil z nejvyšších spirituálních míst Centrálního Zdroje obnovování kristovského kódování našeho Universa. Tento universální ochranný energetický proces poběží až do konce roku 2012, kdy postupně navyšuje energetickou ochranu s tím, že po tomto datu by již nemělo být možné dokončit stahování našeho realitního pole do reverzní domény a nezbývá mi než zopakovat, že tento nevyjednatelný proces se v našem Universu (Energetickém matrixu) aktivoval vůbec poprvé od svého vzniku před 950 miliardami let!. To samo o sobě mluví za vše, tak vážná situace v současnosti panuje. A  nyní již skutečně jen heslovitě, byť jsem si vědom toho, že to pro mnoho z čtenářů bude zřejmě nesrozumitelné. U koho to však vygeneruje hlubší zájem, již ví kde hledat další údaje a podrobnosti.


V roce 2004 došlo k dalšímu zesílení útoků ze strany Wesedaku vůči pozemským planetárním štítům (prostřednictvím tzv. Budhara retroviru), na což bylo, již ze strany Strážců, zareagováno spuštěním tzv. Starburst energetického procesu a úspěšnou aktivací dalšího tzv. Polárkového matrixu (z dob Elektrických válek), oba dva podporující úspěšný průchod planety Země a jejich obyvatel do BZP dimenze. Ve výsledku tyto události přinesly nerovnováhy v pozemské energetice,  která se projevila v prosinci roku 2004 pohybem mořského dna s následnými tsunami vlnami, které planetu zasáhly v Indonésii a tím samozřejmě i zejména tamější obyvatele.


Další pozoruhodnou událostí se stala aktivace další technologie Soupeřů - konkrétně Thetánců, kteří uvedli v roce 2006 do provozu svoji technologii známou jako The Treshold (Práh) v jejímž důsledku došlo k urychlení tzv. Tachyonového procesu o cca 9 let, kterýžto procese řídí evoluční cykly v době obratu Starfire - viz. níž. Toto znamená, že z evolučního hlediska máme všichni jakoby méně času na to, zvládnout výzvy našeho SAC, přičemž důsledek tohoto urychlení v D3 realitě známe či pociťujeme jako zkracující se dobu, kterou máme k "čemusi" k dispozici.


V roce 2007 pak došlo k další významné události, kdy Soupeři opět (bohužel úspěšně) zaútočili, tentokrát proti našemu Slunci v D4/HU-2. Ve výsledku tento útok znamená, že naše Slunce bylo uvedeno do tzv. Bardo cyklu, což je umírající cyklus s tím, že by tento, dle současným poznatků, neměl trvat déle než 223 let, tedy v roce 2230 by naše Slunce mělo přestat existovat. Pro současné inkarnované lidstvo to z největší pravděpodobností znamená, že skutečně žijeme svoji poslední pozemskou inkarnaci. K tomu si jen poznamenejme, že tento útok byl pravděpodobně veden v souvislosti s tím, že dosavadní držitelé Sluneční sféry - Anunnakové/Nibiruánci, předtím opětovně přešli (stojíce tváří v tvář síle Budhara rasy z Wesedaku) na stranu Strážců. Z tohoto důvodu jsou to opět oni, kdo dnes řeší situaci kolem našeho Slunce a to již na straně Strážců (rapidní nárůst slunečního gama záření, ohrožujícího pozemský biologický život). V této souvislosti stojí za  zmínku, že s výjimkou Necromitonů a Zetas, ostatní účastníci UIR z roku 2000, zejména Anunnakové, tuto koalici již opustili, v důsledku čehož se prakticky rozpadla.

 

Jako poslední pozoruhodnou událost zmíním jen tolik, že v roce 2008 přišla do celé této koncovky další rasa účinkující na straně Soupeřů, která je známa jako tzv. Borendth borgové. Další inspiraci lze samozřejmě hledat ve sci-fi seriálech typu Hvězdná brána, Star Trek apod.

 
Abychom si nyní udělali jakous takous představu o tom, jaké má lidstvo (respektive někteří jedinci) v této nelehké situaci vůbec šance či možnosti, řekněme si ještě stručně pár slov k tomu co lze reálně očekávat. Klíčové je pochopit, že vše co se nyní na planetě Země děje je hra o to, zda-li se Soupeřům podaří zabránit vstoupení Země do BZP či nikoliv, což je naopak hlavním cílem Strážců a samozřejmě celého lidstva. Pokud se Soupeřům tomuto přechodu zabránit nepodaří do prosince roku 2012, potom čeká lidstvo přestupová pětiletka, v rámci které dojde k prolnutí morfogenetických polí Země a Tary, které bude kulminovat v roce 2017 (třídenním připojením morfogenetického pole Gaie/Polárky k Zemi i Taře). Po tomto datu se Hvězdný most začne uzavírat až se zcela uzavře v roce 2022, po kterémžto datu již nebude možné na tuto evoluční cestu pro nikoho na Zemi inkarnovaného naskočit. Tato desetiletka otevřeného Hvězdného mostu se bude vyznačovat bezprecedentním nárůstem úrovně na Zemi přicházejících kosmických energií, přičemž tento jednoznačně očekávatelný energetický nárůst je zdrojem všech úvah ohledně takových efektů jakým jsou globální výpadky (blackout) elektrických rozvodných systémů či fyzikální reakce nekvalitních hrubohmotných či reverzních nf hmot na tyto nově příchozí vf kosmické energie. Je totiž namístě si uvědomit, že tyto efekty respektive jejich míra se objeví v přímé vazbě na míru reverze, která v té době bude na Zemi panovat. Pokud by totiž tato míra byla zanedbatelná, respektive by vůbec neexistovala (tj. Soupeři by zde neměli žádný vliv), vše by proběhlo bez škodlivých reakcí a katarzí. Zcela samostatnou kategorií jsou úvahy o účinku těchto vf energií na lidský organismus. Nicméně je myslím zcela evidentní, že i lidé budou mít s těmito energiemi doté míry problémy, do jaké s nimi budou v rozporu. V této souvislosti nezbývá než opětovně upozornit na rizika spojená s nekontrolovaným globálním očkováním lidstva neznámými látkami z hlediska možnosti ovlivnit tak právě tuto interakci lidské energetiky a energií Hvězdného mostu v blízké budoucnosti. Obecně lze předpokládat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že tyto interakce vyústí do dvou praktických výsledků. Jedna část pozemské reality tyto interakce ustojí a druhá nikoliv. Ti kteří to neustojí - realitní pole této části Země, tak zůstane ve reverzním kódování/poměrech a po roce 2022 se vrátí na svoji dřívější D3 energetickou hladinu, přičemž společenské poměry budou pokračovat v duchu NWO v rámci reverzního Wesedaku. Ti kteří to ustojí - kristovská část planety Země a jejich obyvatel přejde po Hvězdném mostě (to je metafora vyjadřující stav bio-energetiky a DNA) do BZP a ti pak budou ve svých životech pokračovat v rámci tzv. Nového zlatého věku lidstva - avšak stále na planetě Země. V BZP tato část projde jedinečným časoprostorovým cyklem s konečným evolučním cílem zakotvit v D5 na Taře a tím definitivně a úspěšně dokončí Záchranou misi Amenti. No a samozřejmě třetí, nejmenší část lidstva dokáže využít prolnutí morfogenetických polí Země, Tary a také Gaie a dosáhne na realizaci tzv. vzestupu skrze některý z otevřených portálových systémů jako Most úmluvy, Síně Amenti, Polárkový matrix či Aquaelle matrix (viz. níž). Poznamenejme si však, že tento vzestup je grandiózní událost, ke které musí každý zájemce zcela cílevědomě směrovat své současné úsilí a navíc k tomu musí mít vhodné inkarnačně/karmické podmínky.

 

Aby se Soupeřům podařilo zabránit ve vstoupení planety Země do BZP, budou tito (jejich pozemské iluminátské loutky) navyšovat nesvobodu lidstva pravděpodobně v podobě vyvolání skutečné otevřené fáze právě probíhající 3.světové války, či nějaké zinscenované - virtuální mimozemské invaze v podobě záminky (viz. např. americký film Invaze z roku 2007) k aktivaci mnohdy zmiňovaného programu na násilné snížení počtu inkarnovaných Duší (věřím, že ke skutečné invazi již nedojde a to v důsledku míry progrese ochranných planetárních prostředků) s konečným cílem všemi prostředky snižovat pozemskou úroveň hladiny kristovských, láskyplných , přátelských či bratrských (ale jejich zájmy ohrožující) energií.


Je důležité si stále uvědomovat, že hlavní zbraní Soupeřů jak nedopustit nezbytné navýšení energetické vzestupné úrovně planety, na níž se lidstvo významně podílí, je Strach, který spolehlivě tuto úroveň ponižuje. Proto lze ze strany Soupeřů očekávat, maximalizaci jejich úsilí směrem k zastrašování lidstva, což si myslím je i skutečnou motivací stojící za současnými, stupňujícími se finanční, ropnou, oteplovací, teroristickou, atd. krizemi či tzv. chřipkovou pandemií - typickými ukázkami záměrného generování globální virtuální reality s cílem snížit natolik planetární energetickou úroveň skrze existenciální vystrašení lidstva, aby vstup planety a jejich obyvatel do BZP nebyl energeticky možný. Proto je tak nezbytné nepodléhat strachu, našemu hlavními nepříteli a vypořádat se svými osobním Stínovým tanečníkem, který v nás k tomuto typu energie trvale připojuje. Pokud by však tato strategie Soupeřům nakonec nevyšla, asi je namístě, pragmaticky se připravit na to, že jejich posledním plánem skutečně bude zorganizovat významné snížení počtu kristovsky myslících a jednajících lidí. V tomto smyslu je v Pramenech časové období podzim 2009 až jaro 2011 označeno jako "Okno poslední příležitosti".

 
12.4 Galaktický nadhled

 
A na závěr si řekněme ještě něco víc k tomu, o co v současném SAC jde jaksi nad rámec naší pozemské situace. Přece jen je dobré mít ještě lepší představu o tom, co všechno kolem nás je dnes ve hře. Je mi sice zcela jasné, že kompletní výklad by vydal na další seriál, ale přesto se pokusím velmi stručně uvést některé podrobnější údaje vyplynuvší z posledního vývoje událostí. Že a proč mnoho času nezbývá jsme si již řekli. Současně si tím i lépe osvětlíme problematiku onoho klíčového přetahování kristovských realitních polí do realitních polí reverzních, fantomových. Věřím, že v této souvislosti již nemusím laskavému čtenáři explicitně poukazovat na skutečnost, že nechtěná návratová cesta k Centrálnímu zdroji skrze reverzní matrixy je cestou, na níž dochází k likvidaci individualizovaného Vědomí (vymazání z knihy života), kdežto žádoucí návratová cesta skrze kristovské realitní domény je cestou vědomého návratu a s-jedno-cení se s tímto Centrálním Zdrojem - Bohem.
Až doposud jsme se tedy celou situací zabývali z pozice lidstva a planety Země. To je zcela v pořádku, protože se nás to bezprostředně týká, nicméně bylo by nesprávné, kdyby jsme si z toho udělali ten závěr, že jsme (lidstvo na planetě Země) snad jediní či ústřední, koho se diskutované klíčové období SAC 2012-2022 týká. Není tomu tak. Ve hře je toho daleko víc. Stručně řečeno, v průšvihu není jen lidstvo na planetě Země. V průšvihu je celá naše galaxie Mléčné dráhy. Podobně jak jsme si povídali o tom, že v průběhu Elektrických válek došlo ke stažení části Země do fantomového, reverzně kódovaného matrixu, došlo k podobné situaci o mnoho dřív. Ještě v období před Andělskými válkami v období cca před 350 miliardami let, zaútočili Soupeři z reverzního matrixu (systému černých děr) známého pod jménem Wesedak, konkrétně ze systému Apollyon - padlého temného slunce, na systém Procyus s centrální hvězdou jménem Rajhna/Jhala v kristovské galaxii Androméda. Tady je skuečný počátek našich problémů. Výsledkem tohoto útoku bylo vytažení systému Procyus z Andromédy mimo ni, do nově vytvořeného systému, který se stal známým jako Procyak s centrální hvězdou známou pod jménem Abaddon. A tento nově vzniklý systém, stojící tehdy mezi kristovskou Andromédou a anti-kristovským Wesedakem dnes známe pod jménem galaxie Mléčné dráhy. A právě do tohoto nově vzniklého mezi-systému - galaxie Mléčné dráhy pokračovalo přetahování "kořistí" dalších útoků anti-kristovských ras z Wesedaku, známých zejména pod jménem Budhara. Následnými kořistmi těchto dějů (Andělských válek) byl systém Lyry z Andromédy - před 250 miliardami lety, nativní domény Aramathény, nejvyšší evoluční verze naší planety Země v D12 a bohužel i další systém těch, kteří Androméďanům v těchto pre-archaických obdobích přišli na pomoc. Tímto hostujícím, nápomocným systémem byl systém Metatrona, který byl posléze, skrze umělý reverzní systém YHWH, vtažen až do centrálního anti-kristovského systému Wesedaku (před 150 miliardami let), kde je dodnes a spolupodílí se na tzv. 6:6:6 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy které jsou ve hře. A něco podobného se právě nyní odehrává i s Mléčnou dráhou, kdy je tato ze svého dosavadního, jakéhosi mezi-postavení, závěrečně vtahována do Wesedaku. No a protože celý náš Sluneční systém je situován v Mléčné dráze, je nasnadě si uvědomit, že nám všem v důsledku toho hrozí, že budeme do anti-kristovského systému Wesedaka vtažení jako celek, ať již jsme inkarnováni na Zemi, Taře či Gaie. Proč o tom všem hovořím a jaké z toho pro nás, pozemšťany, plynou důsledky ? První věcí je iniciovat ve čtenářích širší představu o velikosti celého konfliktu s cílem uvědomit si, kolik se toho asi kolem nás děje a jak moc toho ve skutečnosti nevíme, ale měli by jsme vědět. Druhou věcí pak je záležitost související s tím, kudy skutečně vede cesta ven z této situace. K celkovému pochopení je potřeba doříci asi tolik.


Snad je nám již jasné, že cesta ven z probíhajícího vtahování Mléčné dráhy do Wesedaku je cesta vedoucí někam do Andromédy a nikoliv cesta vedoucí někam kamkoliv jinam do Mléčné dráhy. Jenže kudy tam, kudy až do Andromédy ? A tady nastupuje na makrokosmické jeviště planeta Země. Probíhající širší makrokosmický plán a úsilí Strážců je takové, že byl vytvořen pomocný systém, známý jako Aquaelle matrix, který byl vytvořen jako jakýsi specifický portálový interface či průchod mezi Mléčnou dráhou a Andromédou, prostřednictvím kterého (pouze) lze opustit Mléčnou dráhu ještě před jejím závěrečným vtažením do Wesedaku a dostat se jím do Andromédy. A nyní to hlavní - ústí tohoto průchodu na straně Andromédy je známé jako planeta Urtha a ústí tohoto průchodu na straně Mléčné dráhy je známé jako planeta Země (Earth). A právě pro tuto jedinečnost planety Země na straně Mléčné dráhy se toho dnes tady tolik děje. To je reálné vysvětlení např. i toho, jak se mohlo stát to, že např. Anunnakové, ti dlouhodobí "nadřazení bohové" pozemšťanů, až v samotném finále narazili na natolik silnější Soupeře, že prakticky zcela rezignovali na své, tak dlouho prosazované, zájmy a vrátili se pod křídla Strážců a nebo že skutečně došlo poprvé v celé historii našeho makrokosmu k onomu již zmiňovanému naprosto jedinečnému ochrannému procesu HetahrO-HethaloN, iniciovanému z nejvyšších pater Božských světů Centrálního Zdroje. To je i skutečným důvodem toho, proč je dnešní situace opravdu tak vážná. Tito nejsilnější mezi Soupeři zajisté nemají v úmyslu nechat v provozu či mimo vlastní kontrolu únikový Aquaelle matrix ani portálový vstup v Mléčné dráze do něj - planetu Země, když už na straně Andromédy jsou bez vlivu.


A na úplný závěr našeho povídání si povězme ještě o jednom veledůležitém aspektu celé této situace. Jde o přirozené evoluční cykly, kterými se řídí putování vydechnuté Božské energie - Vědomí a proces její reintegrace zpět do Centrálního Zdroje čili sjednocení se s ním. Z logiky tohoto kruhového mechanismu je evidentní, že někdy musí dojít k tomu, co se dá nazvat jako bod návratu či obratu . Z logiky je snad i zřejmé, že tento bod je, prostorově chápáno, nejdál od místa výdechu a energeticky chápáno je kristovsky nejslabší čili nejtemnější. Cykly, které nás (Boží jiskry) do tohoto bodu návratu vedou jsou tzv. Euiago cykly (již jsme si o nich něco řekli dřív) a cykly, která nás vedou zpět ke sjednocení se s Centrálním Zdrojem jsou tzv. Adashi cykly (pod správou tzv.Adashi mistrů). A právě mezi těmito cykly se nachází tento bod obratu, ve kterém dochází k tomu, co si můžeme představit pod rčením "oddělování zrna od plev". Ne náhodou se tento bod nazývá Starfire (Hvězdný oheň), protože v tomto bodu končí pro putující Vědomí možnost "zopakovat si reinkarnační  třídu - časový vektor" v některém z Euiago časových cyklů a je nezbytné přistoupit k maturitě a složit "pěkně horké" zkoušky. Výsledkem pak je nástup buď na cestu vědomého návratu k Centrálnímu Zdroji - do Adashi cyklů a nebo na cestu do nevědomého návratu, v našem případě ještě evidentně oddálenému otrockým pobytem v reverzních matrixech Wesedaků. Proč je tento aspekt tak veledůležitý ? Ano, věřím, že jste si to již dali dohromady. Je to právě náš současný SAC, který je pro andělské kristovské lidstvo i planetu Země tímto bodem obratu, Starfire bodem, právě přítomná chvíle skládání zkoušek z naší, tak pohnuté evoluční minulosti. No řekněte sami, není to ideální chvíle k tomu, zablokovat nám naší inkarnační i rasovou paměť a těsně před nástupem na cestu domů nás definitivně svést na zcestí ? Když všichni víme, že jsme přirozeně nejdál od Boha/Zdroje a tedy i nejslabší ? Vždyť Soupeřům vždy skutečně stačí, uspět až na poslední křižovatce.


A pro ty z čtenářů, kteří by měli zájem, pojmenovat si výše uvedené koncepty ještě jiným, více tradičním, esotericko-symbolickým jazykem, lze doporučit vynikající text mého přítele Honzy Křivance, který je k dispozici zde (http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3817-dedictvi-anunnaki-a-tajemstvi-genesis-cast-11-v-ohnich-hory-osudu-aneb-v-moci-leviatana/). Věřím, že Vám nebude dělat potíže, vytvořit si příslušné pojmové korespondence mezi těmito texty a tak si např. pod Leviathanem budete umět lehce představit naše Soupeře, třeba v podobě Budhara rasy.

 
A na skutečně již úplný závěr mi dovolte ocitovat z díla dalšího, soudobého klasika světa matrixu Carlose Castanedy a jeho indiánského učitele - čaroděje Dona Juana:

 
"Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si abychom to nedělali. Vskutku jsme drženi jako vězni. Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava. Vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa.


Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, chamtivost i zbabělost. Aby nás udrželi v nevědomé poslušnosti, poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám svoji ustrašenou mysl. A ta se stala naší myslí.


Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života či jeho průběhu. I pouhá myšlenka, abys nikdy netrpěl hlady, vyvolává v této mysli úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoliv může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuta. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejích myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň nezbytné ochrany.


Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletními bytostmi s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám nestojí jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak  nás obětovat a využít a udělat zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Dokud se neosvobodíme, jsou naše sny jen sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy."

 
Je potřeba říci víc? Může ještě někdo svéprávný pochybovat o tom, že predátor Leviathan není Strážce ale Soupeř (zcela vědomě říkám - Soupeř, nikoliv Nepřítel) ? Ano může, bohužel to vidíme dnes a denně všude kolem sebe, ale je to jejich, ustrašená, predátoří volba, věřím a doufám, že ne ta naše, ta milující a svobodná.

 
A nyní už mi nezbývá, než jen poděkovat všem čtenářům za trpělivost a energii, kterou jste věnovali četbě mých textů, ve kterých jsem se Vám pokusil zprostředkovat údaje z Pramenů jedinečné autorky Ashayany Deane, 1. pozemské mluvčí Eyianského koncilu, které pokud vím nebyly doposud v českém prostředí v takovém formátu, rozsahu a přesnosti doposud k dispozici. Pro ty z Vás, kteří se pak rozhodnete k dalšímu studiu originálních anglických textů Pramenů, ještě jednou zde uvádím link na celosvětově běžící projekt www.amentiproject.net  v rámci kterého je toto tzv. Svobodné učení k dispozici každému, v současnosti žijícímu, zájemci.


Nechť se vám přátelé, Vaše cesta domů vydaří, to Vám všem skutečně a upřímně přeji. Nashle doma.

 

 

Výtahy z knihy "Tajemstvi Amenti 1 a 2" ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1