Vážená vzestupující rodino,

 

Jsme v klíčovém posunu mezi koncem temného cyklu a začátkem nového. Během tohoto neuvěřitelného času pohybu, časo-prostorových změn se těšíme hlubší zřetelnosti. Shrnňme si a zbavme se různých úrovní vlivů NMA ( negat.mimozemská agenda, pozn. překladatele ) a energetického odpadu, věnujme zvláštní pozornost energetické kvalitě parazitů. Co je potřeba, abychom se vyhnuli parazitním hodnotám, odpojili se od upířích systémů, vyčistili fyzické, duševní, emocionální a duchovní parazity? Ochrana našeho zdraví a životní síly, ocenění našeho duchovního ztělesnění a schopnost seberealizovat se, je hlavní součástí toho, jak se připravujeme na to, abychom byli v tomto novém cyklu zodpovědnými spolutvůrci.

 

Zarovnání, ke kterému dochází mezi Zemí, Sluncem a Mléčnou dráhou, dosáhlo do konkrétního demarkačního bodu v časových osách, které oddělují světy, což začíná další fázi masivního posunu duší, který prochází přes hrot pohybující se od souhvězdí Hadonoše a Střelce. Mnoho skupin duší a entit, které se nacházejí v nižších dimenzích na zemi po mnoho tisíciletí, bude procházet Galaktickým oknem. Jak skupina těchto duší z nižších dimenzí opouští spodní rozměry zemské sféry, v rámci nebeské struktury, která zrcadlí planetární tělo z nebes, se sjednocený sluneční princip vrací zrozením nových hvězd.

 

Galaktické uspořádání tohoto roku přináší mateřský vesmírný éter na zažehnutí Aqualeyon, obnovení mezi vesmírnou matkou a jejím Sluncem, které intenzivně oživuje sílu zažehnutí slunečního ohně v celé desáté etapě alchymistických zákonů. Výsledkem jsou silné alchymistické moci, ke kterým dochází během týdne zimního slunovratu mezi principem vesmírné mateřské sochy a Slunečním sluncem, který otevírá bránu, která zdůrazňuje přeskupení a uzdravení pro maskulinní zranění a ženské zvraty. Událost makrokosmu se odráží na mikrokosmu našeho osobního života. To může přinést intenzivní úrovně transformace a přeměny stínových sil, Energetických parazitů a příbuzných temných entit, které jsou vyčištěny ze zemského těla a lidského těla.

 

Jak se přesouváme do dalšího vzestupného cyklu nového roku, který začíná Morfogenezi, vstupujeme na začátek nového časového cyklu, který je měničem hry mezi těmi, kteří fungují na zemi jako ne-empatici (bez soucitu) nebo empatici (soucitní). Tím se znovu definuje stav bytí uvnitř těchto duševních skupin, které získají přístup k rovnocenným výměnám energetických zdrojů, které jsou vymezeny mezi úrovněmi vědomí "služba pro sebe (sobectví,pozn. překladatele) vs. služba pro ostatní". V předcházejícím cyklu byla energeticky zvýhodněna skupina "služba pro sebe", (egoistické) entity z různých důvodů, hlavně proto, že planetární architektura byla naplněna cizím softwarem, který vytvořil uzavřené zdrojové systémy, které podporovaly masový parazitismus. V současné době se mění distribuce energie, která mění úrovně přístupu do jiných rozměrových rovin a to, které skupiny získají přístup do architektury planetového pole. Dá se říct, že planeta má v rámci svého univerzálního souřadného místa nový přístupový kód pro trojici vln a ty, které jsou bez přístupového kódu, nemohou opouštět a nemohou přicházet z univerzálního pole, aniž by byly podrobeny protokolům Krystal Star Guardian Host (konfederace strážců křišťálových hvězd, pozn. překladatele). Tato transformace úrovní přístupových kódů do více úrovní rozměrových rovin, které propojují zemi, je formou řízení planetárních krizí a je také výsledkem nového cyklu morfogeneze.

 

Zdroje parazitických struktur

 

Tedy musíme se vrátit do minulosti, abychom lépe porozuměli tomu, jak byl parazitismus vytvořen během konečného poklesu v historii díky invazi negativních mimozemských civilizací. Toto nastavilo precedens Energetických parazitů, aby se řídili systémy s uzavřenými zdroji, a tak definovali energetické rozložení potřebné pro projev v době temna na 3D Zemi. Posuny, které se vyskytují v jádrové šabloně planetární architektury, přímo stanovují, jak jsou všechna spektra elektromagnetické energie nasměrovány lidskými, nelidskými a technologickými prostředky do nějaké formy reprezentace na zemi. "Služba pro sebe" pracovala na NMA manipulovaných uzavřených zdrojových systémech, které mají tendenci produkovat Energetické parazity. Zatímco vědomí "Služba pro ostatní" pracuje na ekologických tvůrčích kódech, které jsou systémy s otevřeným zdrojovým kódem, které fungují jako energetické ekvalizéry, které produkují více samonosných zdrojů energie.

 

Uzavřené zdrojové systémy dvojitých vln, reverze proti životu a vědomí roztříštěné polarity v planetárním poli spadají do sestupných spirál a poté jsou přeměněny na menší jednotky a přecházejí ven. Tyto systémy proto ztrácejí přístup ke stejným zdrojům energie, které byly sklízeny z umělých sítí nebo uzavřených systémů během předchozího cyklu. Současně se systémy otevřeného zdroje architektury třívlnového vědomí oddělují od nízko-energetických spirál v parazitních systémech a získávají impuls prostřednictvím zvýšeného přístupu ke kvalitnějším zdrojům energie s otevřeným zdrojem. Tyto zdroje energie s otevřeným zdrojem jsou přenášeny do těla země tím, že cirkulují spirály vyššího kmitočtu Krystal, které pomáhají vybudovat plán základen, který je nezbytný pro podporu planetární konference pro vzestup.

 

Stejná planetární událost se také odráží do jednotlivých nervových buněk na planetě, kde se distribuce zdrojů s otevřeným zdrojem energie plynule přesouvá k těm, kteří ztělesňují vyšší frekvenční potenciály. Ti lidé, kteří se vyvinuli do té míry, že mohou cirkulovat energetické projevy v krystalických spirálách a znásobit je tak pro zemi, kteří mohou existovat za parazitismem protivratných změn. Systém uzavřeného zdroje byl organizován prostřednictvím záměrné hromadné výroby tmavého chaosu a obratů proti životu, které používají subjekty s černou dírou. Přesněji řečeno, tyto entity jsou Energetičtí parazité, kteří používají pokročilé technologie k vysávání energetických zdrojů z celého planetárního těla, aby přežili - ve skutečnosti systémy založené na predátorském parazitismu.

 

Postupné odstranění systémů s uzavřenými zdroji, které jsou parazitární a produkují Energetické parazity v našem světě, se vyskytuje v plánu planety v této fázi. To má přímý vliv na to, jak lidé na Zemi společně vytvářejí společné energetické systémy kolektivního vědomí, aby se projevil souhrn jejich nahromaděných myšlenek, které odrážejí stejnou úroveň vědomí v tomto systému reality. Způsob, jakým se jejich tělo vědomí a energie propojuje s tělem kolektivního vědomí na zemské rovině, ve kterém se dostává k většímu systému kolektivních energií v uzavřených zdrojových systémech se změní. Výsledkem je, že mnoho lidí, kteří jsou závislí na těchto uzavřených systémech, může být zmateno při pokračujícím rozpadu těchto parazitních struktur kolem nich a proč to má jiný účinek na lidi a věci v jejich životě, které už nevedou ke stejným výsledkům jako předtím.

 

Vývoj mimo uzavřené zdrojové systémy


Někteří z nás dostali nové lekce, aby upravili naše myšlenkové procesy do další dimenzionální úrovně struktury, která řídí pohyb energie směrem k otevřeným zdrojovým energetickým systémům v rámci kolektivního vědomí. Nyní, abychom se vyrovnali s polem, v němž dostáváme nejdůležitější duchovní energii, musíme se vyvíjet do dalšího stupně duchovního vývoje, který vyžaduje, abychom se naučili, jak se vyvíjet mimo uzavřené systémy a projevovat se v hmotné realitě bez použití, manipulace nebo užívání energie jiných lidí.

 

Musíme se postavit na vlastní vnitřní základ (obrátit se dovnitř, pozn. překladatele), budovat jádro sebe a rozvíjet osobní zásluhy, abychom se podporovali ve fyzickém světě získáním vlastní energie, kterou potřebujeme projevit uvnitř nás, spíše než potřebu brát energie jiných lidí z vnějšku. Čím pokročilejší jsou stadia manipulace, které člověk využívá pro parazitní prostředky, aby odebral energii ostatním pro vlastní užitek, tím obtížnější budou následky v budoucnu. Mnoho lidí trpí touto tvrdou lekcí získání většího sebeuvědomění a zvolením vlastního zdroje s cílem ukončit parazitní vztahy a přestat se účastnit škodlivých výměn během této doby. Dokonce i když jsme rozladění vnímáním přestupků druhých, nesmíme mít v úmyslu poškozovat někoho, včetně nás samotných . V konečném důsledku nikdo se s ničím neschová, všechno, co bylo skryto v tomto parazitickém cyklu, bude odhaleno a vidět z dlouhodobého hlediska.

 

Spíše než pokračovat v chování parazitickým způsobem, který jsme společensky vytvořili implantované myšlenky NMA, musíme se naučit osvobozovat se od Energetických parazitů a parazitické kontroly, která se běžně používá v mikrokosmu a makrokosmu. Toto je počáteční cyklus fázového přechodu, který nás silně tlačí k tomu, abychom změnili parazitické návyky, ať již známe nebo neznámé. Současně, když podnikáme kroky k ukončení parazitních výměn, musíme se naučit, jak vytvářet vyvážené výměny hodnot v našem osobním a profesním životě, které jsou vzájemně prospěšné, a nikoliv jednostranné parazitické odtoky založené na čistě sobeckých motivacích nebo s úmyslem poškodit.

 

Abychom se osvobodili z vězení vědomí na zemi, které je založeno na principech predátorského parazitismu, musíme se začít rozvíjet mimo něj a naučit se nové způsoby, jak si udržet vlastní vnitřní duchovní energii.

 

Jedna důležitá lekce, kterou se nyní mnoho lidí učí, je, že musíme odstranit koncepty, které máme kolem peněz, jako první směrnici, která se dosáhne v životě, a začínáme si uvědomovat, že primární motivace peněz spočívá v našich nejtemnějších obavách z přežití. Lidé by se neměli modlit za peníze, měli by se modlit za to, aby jejich strach byl odstraněn a jejich vyšší duchovní účel byl odhalen. Aby při plnění vyššího duchovního účelu, věnovaní Službě jiným, přicházelo vše, co budou potřebovat k tomu, aby naplnili tento vyšší účel, který přináší do vašeho života bezpodmínečnou lásku a smysluplné spojení.

 

Většina lidí si neuvědomuje, že satanské síly se skutečně skrývají za astrálními zázraky tvořené kolosálním polem nevlídných energetických parazitů. Satanické řízené systémy jsou také uzavřené zdrojové parazitní systémy, od kterých těží pár lidí. Užívání celkových zdrojů energie pro jejich osobní výhodu za extrémní energetické náklady mnoha jiným, což způsobuje vážné nerovnováhy, které přispívají k energetickým válkám, chudobě, nemocem a světovému utrpení. Jsme v konečném období, na křižovatce, která definuje, kdo na zemi je ochoten se vyvíjet za uzavřený zdroj systémů zotročení vědomí a energie, který byl spravován přes mimo planetární Archonický Inženýrský parazitismus. Ti, kteří odmítají změnit své parazitické chování, ponesou za jejich činy více důsledků, a to jak jednotlivě a globálně, tak i boj o kontrolu nad přístupem k jiným zdrojům energie se bude na povrchu výrazně zvětšovat, protože tento přechod nastává na planetě.

 

Transdimenzionální parazitismus


Parazitismus je ne-vzájemný (jednostranný-pozn.překladatele) symbiotický vztah mezi druhy, kde jeden druh, parazit, má prospěch na úkor druhého, hostitele. Během temného cyklu se země stala vězením vědomí založeným na predátorském parazitismu energie živých sil všech živých tvorů, zvláště když zemřou. V důsledku transdimenzionálního parazitismu planetárního těla se lidská rasa nakazila energetickými parazity a implantáty, které jsou navrženy tak, aby odčerpávaly energii vyššího vědomí a životně důležité síly z těla. To znamená, že v důsledku parazitismu lidského těla to způsobilo silné vyčerpání energie nebo entropii, což pro lidstvo velmi obtížně ztělesňovalo jejich duchovní vrstvy, jako je propojení se svou duší, monádou a těly vědomí avatarů.

 

Navíc většina lidí na Zemi nemá přístup ke svým ostatním pamětím, celoživotním vzpomínkám, a proto si nejsou vědomi toho, že mají duchovní těla, která jsou vyrobena z elektromagnetické frekvence a čisté inteligentní energie vědomí, které existují v jiných dimenzích. Pokud jsou tato duchovní těla člověkem ignorována, zatímco jsou vtělena ve fyzické realitě, znamená to, že predátorští lidé a parazitické subjekty mohou využívat energii vědomí této osoby bez jejich souhlasu a vědomí.

 

Když je lidské tělo oslabené a mysl je v zapomění, je pro extraktivní parazity NMA jednodušší získat kontrolu nad myslí a tělem těch, které hodlají vysávat a uvěznit. Musíme lépe porozumět koncepcím energetického parazitismu, které jsou navrženy tak, aby oslabily všechny vrstvy lidského těla a jak se tato slabost zhoršuje tím, že se připojí mnoho různých stínových bytostí, duchů, implantátů a mikroorganismů, které existují ve fyzických a nefyzických dimenzích. Když dojde k oslabení energetickými parazity, můžeme být nemocní, fyzicky, mentálně, emocionálně a duchovně, a tak se usnadní ovládání prostřednictvím připoutanosti a majetku. Energetické nerovnováhy oslabují tělo a produkují energetické parazity, taže když zůstávají nevyřešené, viditelné účinky parazitismu se nakonec projeví ve fyzické rovině a odhalí se jako nemoc v jedné nebo více vrstvách, uvnitř fyzického těla, duševního těla, emocionálního těla a duchovního těla.

 

Když byla země napadena dravými parazity

 

Z pohledu Strážců dospělo Luciferské povstání k vyvrcholení během atlantské katastrofy, která uvedla do pohybu nejtemnější z temných věků, cyklus, ve kterém padlí dravci v tomto vesmíru převzali vládu jako falešní Bohové na zemském povrchu. Posledních 26 000 let je označováno jako nejtemnější sestup do sféry přeludu a podsvětí, které jsou podporovány predátorským parazitismem, zotročením krve a zotročením vědomí, které bylo vynuceno falešnými cizími bohy nebo archony, pod nimiž byla celá planetární duše uvězněna v uzavřeném zdrojovém systému. Jako důsledek těchto událostí země a její obyvatelé zažili nejvzdálenější oddělení, které je možné od univerzálního božství, jelikož archonští dravci postavili frekvenční ploty a dvouvlnové stroje kolem těla planety, které by neustále recyklovali duše a pokračovali ve sběru všech živých věci na zemi pro energii a jako zdroj potravy.

 

Jak se časem planetární tělo více infikovalo dvoj-vlnovou architekturou, která zahrnuje měsíční matici, cizí strojní zařízení, mimozemské genetické modifikační implantáty a nejrůznější technologická zařízení používaná k vysávání energie životní síly, došlo k vytvoření směsi energetických parazitů, což odklonilo zemskou sféru, aby došlo k zhmotnění skutečnosti založené na predátorském parazitismu.. Parazitizmus životních sil jiných lidí potřebují ti, kteří jsou vlastně cizopasníky, jako jsou tyto entity z černé díry, které nemohou samy vytvářet životní síly. Napadená země byla určena jako hřiště pro tyto padlé dravce, aby tyto skupiny NMA zůstaly na vrcholu pyramidního schématu jako mocná elita, aby udržely kontrolu nad distribucí energie na hmotné rovině, směřovaly zdroje země k napájení systémů v jiné dimenzionální realitě. Architektonický inženýrský parazitismus eskaloval v posledních sto letech do konzumního modelu, psychopatických korporací a v neustálé úsilí v oblasti sociálního inženýrství, aby naši mysl řídila veřejnost, aby ta následně přijala a normalizovala zvrácené systémy kultury smrti, které dnes vidíme na Zemi.

 

Představení dravců v potravinovém řetězci


Aby se maximalizovala síla energie, která byla získána ze smrti živých tvorů, byli energetičtí parazité zavedeni do genetické sítě vazeb v potravinovém řetězci planety Země za účelem dalšího podporování chování dravec-kořist. Toto zavedlo kanibalismus a spotřebu masa do potravinového řetězce, které změnilo genetiku všech obyvatel země tak, aby lépe odpovídali archetypům dravec-kořist a parazitním zvyklostem invazivních druhů plazů, a také jim usnadňovalo ovládat nebo obývat lidská těla.

 

Energetičtí parazité používají násilné metody dravec-kořist, aby zůstaly na vrcholu potravinového řetězce, a tak začali konzumovat životní sílu a zdroje, které planeta a všechny její formy života potřebují, aby byly zdravé, vyživované a vyvážené. Tento nedostatek dostupné životní síly přiměl mnoho druhů rostlin, zvířat a lidí, aby podléhali genetickému odklonění a následným onemocněním, a také ovlivňovaly stále více násilné chování tím, že manipulovaly s archetypální kontrolou mysli, která vytváří boj dle schématu dravec-kořist v rámci vícera druhů.

 

Včlenění predátorů do horní části potravního řetězce bylo používáno ke genetické mutaci lidské DNA v temném cyklu, aby bylo možné sklízet více energie z archetypů predátor-kořist, když byly zabity živé bytosti a lidé. Když nějaká rostlina, zvíře nebo člověk umírá v archetypech dravce-kořisti v potravinovém řetězci, obě strany uvolňují intenzivněji zvýšenou energií, a tato intenzita ze zabíjení maximalizuje energetickou řetězovou reakci pro "sklizneň". Manipulace s potravinovým řetězcem dle schématu "dravec-kořist" byla také použita v mnoha časových etapách lidských válek a v časech holokaustů, aby se maximalizovala bolest a utrpení, které jsou zdrojem energie stejných parazitických extradimenzionálních entit.

 

V oblastech země, kde proběhly v historii hromadné masakry, mučivé smrti, znásilnění a zabíjení, se objevují hejna extradimenzionálních parazitů, která mohou být viděna a cítěna na těchto místech, která tam chodí, aby se živila negativní emoční energií. Během okamžiků, kdy při teroristického útoku vybuchne bomba, kde je zabita řada lidí, tam jsou hejna entit, které tam čekají připravené ke "krmení". Paraziti působí v archetypální roli dravce, zatímco živé bytosti, které jsou zabity, působí jako archetypální kořist. Toto odvrácení se k životu (pohrdání životem, mrhání životy, pozn.překladatele)) nepřestane krmit cizopasné parazity, dokud se lidstvo nerozhodne zastavit válku a ukončit krvavé oběti lidí a všech živých bytostí na zemi.

 

Navíc reprezentace kanibalismu Krista, která je vytvořena prostřednictvím násilného náboženství, byla zamýšlena k oslabení originálního androgynního Eucharistického světelného těla vytvořeného předkem lidského druhu, a tak byla představena prostřednictvím manipulované verze NMA s křesťanstvím. Kristus je kosmická suverénní lidská bytost přímo propojená s Božstvím, pokud budeme i nadále kannibalizovat Krista, účinně zničíme svůj vlastní druh, zničíme zemi, která byla vyrobena z Kristova těla, a ztratíme naši duchovní svrchovanost. Kanibalismus a pojídání živých těl je velmi důležitým principem při vytváření reliéfů proti životu, a proto se běžně používá v SRA a při satanském zasvěcení (rituálech). Pokud je přijatelné, abychom zničili náš vlastní druh, pak nedokážeme odlišit invazivní druh plazů, který kanibalizuje lidskou populaci, zatímco se skrývá za chaosem vyvolaným světovými válkami a nesmyslným zabíjením. Vědomí plazích (reptilních) dravců může žít mezi námi a lidé, kteří přijímají predátorský parazitismus jako lidskou přirozenost, nedokáží rozlišovat.

 

Technologické získávání pozemských životních sil

 

Několik parazitních extradimenzionálních druhů, které se spojily, aby se staly Negativní Mimozemskou Agendou (NMA), vyžadovaly zdroje energie, které by mohly pokračovat v jiných dimenzích a prodlužovat jejich životnost. Vyvinuli cizorodé stroje, které jsou určeny pro technologickou těžbu pozemských životních sil a v důsledku toho ochraňují energii, která je sklizena, metodicky uvěznili vědomí na zemi, aby si udrželi kontrolu nad primárním zdrojem potravy a energie. Některé z těchto skupin také poslaly své vyhnance na zem jako trest, charakterizované jako zločinci nebo opoždění, vyhnaly některé své vlastní druhy z hierarchických společenských struktur, aby existovaly v podzemí. Navíc během války mezi Marsem a Maldekem mnoho z těchto entit přišlo na zem jako uprchlíci, a proto tato směs i cizí genetické modifikační programy také přispěly k dalším druhům, které se týkají lidí, kteří žijí na povrchu jako hybridi. V daném kontextu se to obecně považuje za urážku, pokud jde o to, že země jsou lidé geneticky horší, že jsme byli smícháni s odlpadlíky a zločinci z jiných světů, a proto bychom měli být klasifikováni jako otroci.

 

Nicméně prostřednictvím zamýšleného zavádění více druhů genetických změn do lidské DNA, které vytvářejí hybridy, úmyslně vytvářeli otroky na zemi. Tyto úpravy byly navrženy tak, aby utvářely chování lidí příbuzné živočišnému chování, které by maximalizovaly své specifické potřeby a energetické požadavky a které by mohly být vypuzovány z interdimenzionálních rovin. Extrahování energie ze zabíjení živých bytostí, které zažijí intenzitu bolesti, strachu a strachu v okamžiku smrti, uvolňuje hormonální kaskády, které uvolňují ještě víc energie pro sklizeň, a tak také otiskují energii uvolněnou složitými vjemy.

 

Proto prostřednictvím programů kontroly mysli a sociálního inženýrství vyvinuli genetickou modifikaci, která by poskytovala maximální zásobování energií založenou na intenzivním sexuálním uvolnění a emocionálním uvolnění, a zároveň produkovala největší úroveň strachu a utrpení u živých tvorů. Čím intenzivněji je násilné chování dravec-kořist zapojené do procesu smrti, tím větší množství negativní energie může být získáno z planety a takové množství energie je pak k dispozici, aby nepřetržitě vytvářelo dodávku potravy. Je zřejmé, že vzestupný cyklus je definitivním ukazatelem volby ukončit tento predátorský parazitismus, který na Zemi vzkvétal během Temné doby.

 

Miasma je znečištění mrtvou energiíProstřednictvím technologické extrakce životních sil provedené masovým organizovaným transdimenzionálním parazitismem kontinuální účinky světového parazitismu současně vylučují masivní odpadní produkty a toxické zbytky, které se vracejí zpět do zemského těla. Toto je známé jako mrtvá energie a černá miasma, která dále znečišťuje planetární sféry, a proto znečišťuje lidskou DNA a dále nás oslabuje. Jak planetární miasma znečišťuje lidské vědomí, děje se to, že se dědí přes rodinu z generace na generaci do potomstva a pokračuje v šíření předchozích forem emočních odchylek a dysfunkčních genetických kmenů.

 

U dalších generací, jestliže zděděná porucha/miasma je přenesena do budoucích potomků, nebo je vědomí zakrnělé a neschopné se vymanit ze zděděných vzorů dysfunkce, nastane řada genetických poruch. S každou budoucí generací se zvýší předchozí zátěž miasma, pokud nebude řešena. Abychom vyčistili dědičné miasma, musíme trpělivě očistit nejprve sebe, abychom jej přeměnili, a pak vyhnali energetické parazity, které se živí miasmem. Celosvětová choroba je důsledkem těchto nečistot a nerovnováh, které se týkají genetického odchylování druhů a projevují se ztrátami energie, znečišťujícími látkami a traumatickými blokádami, na které jsou přitahovány mnohé nízké alkoholové návyky a energetičtí parazité.

 

Znečištění v energetických vrstvách země se hromadí do těžké nerovnováhy kolektivního vědomí, která zvyšuje planetární tělo miasma a pak se začínají agresivně projevovat tytéž nerovnováhy do makrokosmu fyzické sféry. V důsledku závěru posledního temného cyklu lze pozorovat masivní nárůst znečištění země, ovzduší, sladké vody a oceánů, protože došlo k agresivnímu nárůstu těchto znečišťujících látek, toxinů a nemocí z pokračujícího neomezeného predátorského parazitismu a výsledné ztráty energie, které se projevily na Zemi. Toto znečištění není přímo způsobeno přelidněním, je to z predátorského parazitismu a energetických parazitů, které kradou životní energii, a zároveň skrývají vysoce pokročilé léčebné technologie před lidmi. Válka nad energií a vědomím je vedena k záměrnému ublížení lidským bytostem těmi subjekty, které nás považují za své majetky a otroky. V tomto cyklu musíme čelit temnotě, která tak dlouho ovládá planetu, tím, že budeme korigovat naše sociální struktury před predátorským parazitismem tím, že budeme klást důraz na ochranu živých tvorů a lidských bytostí.

 

Je důležité si uvědomit, že predátorský parazitismus je používán jako metoda získávání energie, která generuje masivní odpadní produkty a znečišťující látky v sadách instrukcí energetického pole, což poškozuje plán planety Země.

 

Poškozené plány vytvářejí poškozené těla a formy života. Všechno ve hmotě má plán, dle kterého se jednotky vědomí uskupují do hmoty a formují se do určité úrovně projevu. Poškozená architektura planetárního pole nemůže spustit dostatek proudu životní síly ani správné klíče kmitočtového tónu kvůli nahromaděnému miasmu a pokračujícímu hromadnému násilnému chování, odpadům z predátorského parazitismu, který hromadí a poškozuje zemské tělo, vytváří mrtvé vodiče a mrtvé prostory. Miasma pomáháme vyčistit tehdy, když se rozhodneme být sami sobě zdrojem a ne být emocionální upíři nebo paraziti vůči druhým,rozhodneme se kultivovat milující laskavost v našem srdci a zavázat se jednat neškodně, protože se snažíme neustále očisťovat naše tělo, mysl, emoce a ducha.

 

Byly nám vymývány mozky, abychom věřili, že současným věkem jsou moderní evoluční úspěchy v humanitních vědách. Přitom je pravda, že lidstvo je značně odkloněno, ztrácí vědomí a ztrácí kontrolu nad planetárními zdroji, což samo o sobě představuje vynikající organickou technologii. Tato vynikající organická technologie je to, co tvoří lidské tělo. Tím, že se učíme poslouchat vnitřní prostředí lidského těla, věnovat mu pozornost, můžeme získat moudrost, která nás nejpozoruhodněji vede směrem kupředu. Za prvé, abychom znovu uvnitř naši energetickou souvislost spojili, musíme dostat parazitní nerovnováhu z našeho fyzického těla, duševního těla a emočního těla. Pokud začnete zde, pomůže to také velmi uvolnit duchovní tělo od extradimenzionálních parazitů.

 

Chcete-li odstranit a očistit všechny problematické otázky týkající se zděděného miasma a vzájemně propojených přidružených problémů, negativních forem, energetických parazitů, démonů a posedlosti, nejdůležitější věcí, kterou je třeba udělat, je detoxikace a čištění vašeho těla, abyste vyčistili parazity a znečišťující látky. Akumulovaná černá energie, paraziti a posedlost nemohou zůstat v silném, zdravém a energicky vyváženém těle. Máte-li otázky týkající se připoutání nebo posedlosti, první věc, kterou se můžete osvobodit, je integrovaná wellness strategie, která obnovuje čistotu a rovnováhu na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni.

 

Biofilmy, zaměřené na naše vnitřnosti s parazity

 

Energetičtí parazité jsou jedním z vedlejších produktů cizích implantátů a dalších jemně vražedných technologií , které se používají k udržení systému uzavřeného zdroje pro NMA, a nakonec se to může projevit a změnit na různé fyzické parazity, kteří oslabují lidské tělo. Pokud se podíváme s odstupem na negativní cizí invazi, která vedla k napadení energetickými parazity v každé vrstvě zemského těla, se kterou se stále vyrovnáváme, pomůže to propojit body s tím, proč každá lidská bytost má určitou úroveň nerovnováhy nebo dysfunkce, která se projevuje jako výsledek parazitů a parazitického chování.

 

Fyzičtí parazité ovlivňují všechny tělesné funkce, funkce duševního těla a mohou obecně vyvolávat negativní myšlenkové formy. Mohou vyvolávat emocionálně hysterické stavy, stejně jako podporovat rozpojení mezi vícerozměrnými vrstvami, oddělujícími vnitřní duši a duchovní energie od fyzického těla. Když jsou lidé vnitřně odpojeni tímto způsobem, nevědí, kdo jsou, a snadněji přijmou falešnou identitu, kterou jim předává systém kontroly mysli.

 

Když jednáme pod vlivem parazitického chování, přitahujeme do naší vnitřní krajiny více parazitů. Mnoho z těchto patogenních organismů přitahuje parazity, které také přitahují démonické energie do oslabeného lidského těla, a to je primární důvod pro tuto konkrétní strategii NMA šířit parazity.

 

Pokud je tělo silně implantováno a silně parazitární, antiparazitární terapie, jako jsou očisty, půst, meditace a modlitby, jsou vysoce doporučeny, aby pomohly obnovit energetickou rovnováhu v rámci homeostatických funkcí celého těla, mysli a ducha. Je také nutné zastavit konzumaci všech geneticky modifikovaných potravin, které jsou navrženy tak, aby radikálně zvyšovaly parazitní invazi do lidského těla prostřednictvím trávicího systému.

 

Během posledních patnácti let byla zavedena další úroveň elektromagnetických technologií, která byla specificky zaměřena na veřejnost, aby stimulovala tvorbu toxických biofilmů ve vnitřních systémech, zejména trávicím systému. Mnoho biofilmů není přirozeně vyvoláváno v lidské biologii, jsou technologicky indukované. Proč by chtěli vysílat frekvence do našeho střeva, aby vytvořily více biofilmů?

 

Jak jsme již mnohokrát zmínili, energetičtí parazité vytvářejí fyzické parazity. To je důvod, proč se empati, pracovníci pro ostatní a světelní pracovníci obvykle musí vypořádat se závažnějšími vedlejšími produkty trávicích a eliminačních problémů, nafouknutými a rozšířenými břichy a parazitickými příznaky, které vyžadují větší podporu různými způsoby, které pomohou obnovit rovnováhu. Když máme energetické nebo fyzické parazity, velmi to oslabuje naši imunitu. Parazité, jež se vyskytují v těle, ve střevech souvisejí s faktem, že oslabují fyzické tělo a éterické tělo, takže nižší frekvence řízení mysli ELF zaměřené na solar plexus jsou účinnější při ovládání osoby. Existuje program zaměřený na lidské střevo, aby se eliminoval postup druhého mozku (chápu to jako potlačení funkce pravé hemisféry, pozn.překladatele) a jeho vyššího neurálního plexu, což jsou potřebná neurální centra pro rozvoj dovedností s přímým poznáním a buňkami. Toto je tedy zamýšlená destrukce empatických pocitů přijatých z prostředí, zablokování signálů pocházejících z bio-neurologie v druhém přijímači energie v mozku, které se nacházejí v orgánech, které tvoří celý trávicí systém.

 
 
Jak jsou naše střeva napadena ?

 

Ovlivněním potravy a zásobováním vodou prostřednictvím hromadné výroby a korporace komerčně zpracovaných potravinářských výrobků jsou konzervační látky, biotechnologické chemické látky a genetická modifikace (GMO) přidané do mnoha potravin navrženy pro úpravu genů a napadení zdravých mikrobů ve střevě. Výsledkem je častá dysfunkce propustnosti střeva (syndrom propustného střeva, pozn.překladatele) a zranitelnost vůči biofilmům, nárůstu střevního plaku a růstu patogenních mikroorganismů, která se šíří do krevního oběhu a vytváří toxicitu. To také ničí nervové buňky a éterické popruhy ve střevech, poškozuje celkovou imunitu a poškozuje druhý mozek a vnímavost našeho centra osobní vůle.

 

Solar Plexus je hlavní energetické centrum, které reguluje naši vědomou mysl nebo osobnostní matici. Když je náš solar plexus narušován, energeticky a potravinami, které jíme, oslabuje se a rozptýlí se naše centrum osobní vůle, která vytváří naše akce pro lepší sebeurčení. Kontrola nad potravinami je navržena tak, aby napadla naše střevo a druhý mozek, aby bylo dosaženo efektivnějších výsledků kontroly mozku pomocí cílení ELF a dalších změn AI, včetně chemtrailingu a očkování, které jsou navrženy tak, aby reagovaly s organizmem těla, solar plexu a propojené fungování bio-neurologie, stejně jako rozpad trávicích a eliminačních kanálů. V současné době je mnohem těžší v produkovat chemikálie označené jako potraviny dle programu biotechnologických laboratoří na krmení lidí v USA.

 

Úmyslné nadměrné zpracování a chemizace rychlého občerstvení je extrémně efektivní pro používání programování mysli a v některých případech i pro úpravu SRZ (Satanistických Rituálů Zneužívání) do nervového systému a lidského mozku.

 

Například dietní soda a falešné sladidla, jako je aspartam, jsou navrženy pro úpravu genů, která se používá k napadení buněk přenašečů RNA (Ribonukleová kyselina,pozn.překladatele), což narušuje komunikační linii RNA a DNA v celé výrobě uracilu (nukleových kyselin,pozn.překladatele). Proč manipulovat s uracilem v RNA? Protože uracil řídí přenos dědičných informací, které jsou předávány do DNA.

 

Dalším příkladem je glyfosát, který se používá k rozpadu buněčné stěny a tkání v celém zažívacím traktu, aby se porušila bezpečnost obranného mechanismu těla proti infekcím, toxinům a dalším odpadům. Glyfosát byl postupně zaveden do potravinového řetězce a potravinového řetězce za posledních čtyřicet let. Když jsou ve střevě malé otvory, toxický odpad, který cestuje v těle, se dostává do krevního oběhu a dokonce i do dalších orgánů a tyto toxiny mohou uvíznout v kloubech, svalalech a to přispívá k rozvoji mnoha klinicky označených onemocnění. Těmto nemocem by se dalo zcela předejít, kdyby nebyly úmyslně vytvářeny protihumánním prostředím, ve kterém žijeme na zemi.


Biotechnologické společnosti navíc úmyslně dávají lidskou DNA do hromadně vyráběných potravin, jako je například přidávání buněk ledvin lidských embryí (HEK293), které jsou pravděpodobně aditivy, které se používají jako látky zvyšující chuť. Popisují, že tyto chuťové receptory byly dříve exprimovány v buňkách HEK293. Pochopení obratů proti životu pomáhá pochopit v širší perspektivě , že lidé se nevědomky krmí jejich vlastními druhy prostřednictvím DNA lidských dětí a embryí. To je zámýšleno agendou NMA a Satanic, která poškozuje lidskou DNA a podporuje celosvětové obětování dětí, dětské sexuální zneužívání, pedofilii a sítě SRA prosperující na Zemi. Důležité je vědět, že se tyto výrobky uvádějí do masově vyráběných rychlých jídel, jako jsou nealkoholické nápoje a bramborové lupínky bez přímého označování. Tato složka je také zařazena do mnoha očkovacích látek, takže je jasné, že cílem je dostat to do krevního oběhu mas. Přirozeně mainstreamová média to normalizují, jako by to nebylo nic zvláštního konzumovat klonované lidské buňky ledvin v našem jídle a pití. Jaký si myslíte, že to má vliv na lidské ledviny? Jedná se o další příklad genetické modifikace s důrazem jak na kanibalismus, tak na dětskou krev jako na součástky propagující kulturu smrti spotřebitel-satanský materialismus.

 

Technologie, která je zaměřena na řízení mysli mas, také specificky zasahuje a slouží k napadání oblasti solar plexu, která má mnoho účelů. To oslabuje orgány a žlázy, které potřebují výživu ze solar plexu, napadá druhé mozkové vedení ve střevě, které nahradí empatické pocity bolesti a vytváří biofilmy v těle. Biofilmy spustí impulsní parazitní signalizaci, která může převzít bio-neurologické funkce v těle a fungovat jako malé parazitní komunikační centra uvnitř tělních dutin. Biofilmy se připevňují na sliznice, střevní stěny, genitálie, močový systém a dokonce i v ústech a dásních. Vytvářejí kapsy tkáně, které chrání růst parazitů, toxické a metabolické odpady, stejně jako těžké kovy, které se také používají k přilákání více parazitů do těla.

 

Pokud průměrná osoba má rozsáhlé biofilmy, střevní a intestinální problémy, podléhá kontrole mysli a parazitární invazi, vidíme, jak je schopnost extrahovat energii životní síly mnohem jednodušší tím, že ohrožuje integritu těla. Biofilmy mohou být ve skutečnosti elektronicky řízeny tak, aby prováděly editace genů nebo genetickou modifikaci v lidském hostiteli.

 

Co jsou to biofilmy ?


Biofilm je jakási skupina mikroorganismů, ve kterých se buňky vzájemně přilepí a také často na povrchu, vytvářející sliznaté, vláknité tkáně, ve kterých tyto mikroorganizmy žijí a množí se. Přemýšlejte o shluku nebo tkáni, podobnému popruh tkáně, který drží v sobě kapsu toxické infekce, která žije uvnitř dutiny nebo sliznice v těle. Tyto adherentní buňky jsou často zakotveny ve vlastní produkované matrici extracelulární látky, která může být také označována jako sliz, ačkoli ne všechno, co je popsáno jako sliz, je biofilm. Biofilm je konglomerace molekulární substance, která se obvykle skládá z extracelulární DNA, proteinů a polysacharidů (molekuly cukru). Biofilmy mohou obsahovat mnoho různých typů mikroorganismů, bakterií, archaií, prvoků, hub a řas, kde každá skupina provádí specializované metabolické funkce. Některé organismy však za určitých podmínek vytvoří jeden druh filmu. Když je tělo postiženo opakujícími se infekcemi a ranami, které se těžko léčí, je vysoce možné, že ve střevech dochází k toxickým biofilmům, které znovu napadají oslabené oblasti toxickým odpadem z parazitního životního cyklu nebo jsou infikovány mikroorganismy žijící v tkáních. Všechny druhy parazitů hledají útočiště v těle v dobře vybudovaném toxickém biofilmu.

 

V podstatě biofilmy jsou mikroskopické částice, které se nacházejí všude uvnitř i vně těla, které vytvářejí biologický domov ve svém lidském hostiteli pomocí směsi cukrů a bílkovin. Například biofilm v ústech je zubní plak. Pevná ochrana, kterou toxické biofilmy poskytuje od skutečné eliminace patogenních mikroorganismů, je jedním z důvodů, proč jsou některé infekce tak těžké vyřešit. Kvasinky, parazity a bakterie naleznou útočiště v matrixu toxických biofilmů a vyhýbají se náporu i těch nejsilnějších léků.

 

Nezdravé biofilmy ve střevě:
 • Zabraňuje úplnému vstřebání živin přes střevní stěnu.
 • Chrání mikroorganismy způsobující onemocnění z imunitního systému.
  Chrání mikroorganismy způsobující onemocnění od antibiotik a antifungálních látek, což znamená jak bylinné, tak i farmaceutické.
 • Podporuje zánětlivé a hyperimunitní onemocnění v těle.
  Shlukuje toxiny jako těžké kovy.
 • Nezdravý střevní biofilm je útočištěm mnoha patogenních nebo choroboplodných mikroorganismů. To znamená kvasinky jako Candida, stejně jako odrůdy bakterií, které souvisejí s trávicími a eliminačními problémy.

 

Nezdravé biofilmy urychlují stárnutí a podporují nemoci, jako jsou:

 • Parazité
 • Systémová kandida a hubovitý nadměrný růst.
 • Pálení žáhy nebo GERD (gastroezofageální reflux).

 

Syndrom chronické únavy a fibromyalgie, u nichž se často předpokládá infekční kořen. Bakteriální nadměrný růst tlustého střeva (SIBO), který zahrnuje příznaky, jako je pálení žáhy, nadýmání, plyn, břišní křeče, mozková mlha, artritida, akné a další kožní stavy. Syndrom dráždivého střeva, ulcerózní kolitida a Crohnova choroba.


Nezdravý biofilm umožňuje, aby některé infekce přetrvávaly celé roky. To znamená, že tělo může být náchylnější k jiným infekcím nebo koinfekcím, stejně jako dalším chronickým degenerativním onemocněním.
Přitahuje řadu energetických parazitů a démonických domů, které vytvářejí přichycení k auře.

 

Abyste vyčistili nezdravý biofilm ve střevech, je zapotřebí určitého zkoumání a zvláštní péče, abyste zjistili nejharmoničtější metodu detoxikace a obnovení rovnováhy vašeho střeva. Nejdůležitější součástí procesu čištění je konzumace pouze co nejkvalitnějších potravin bohatých na živiny a organických potravin, které odstraňují cukr, alkohol, drogy, zpracované a komerční potraviny. Také proteolytické enzymy mohou pomoci rozložit strukturu nezdravého biofilmu střev, když se užívají na prázdný žaludek. Existují antiparazitární a antimikrobiální byliny, které jsou účinné, protože přirozeně pronikají a rozpuštějí biofilm. Ve většině případů může být nejúčinnějším způsobem eliminace toxických biofilmů a parazitů, stejně jako v případě přichycených entit, aplikace perorálního čištění současně s přirozenými terapeutickými klystýry. Modlitba a meditace by měly být také začleněny do jakéhokoli detoxikačního a léčebného procesu.

 

Všichni, kdo pracují s energií si mohou všimnout, že více obsahu se zpracovává, eliminuje, když si uvědomíte, že obsah odpadu nepochází z toho, co spotřebováváte. Mnoho z nás přirozeně zpracovává zastaralou nebo negativní energii, která je eliminována střevem a to je skutečnost pro mnoho pracujících v síti. To je také důvod, proč je dobré dělat očistu našich jater a střev, stejně jako odstranění biofilmů, neboť to podporuje uvolnění rodového programování ve fyzickém těle. Také nás to udržuje čistější od účinků masové technologické kontroly mysli, které ovlivňují naši vědomou mysl a rozbíjí energetické přijímače ve střevě.

 

Doporučuje se, pečlivě zvážit detoxikaci biofilmů a parazitů, aby se vytvořil vhodný wellness program pro čištění vašeho těla, aby bylo odolné vůči biofilmům a energetickým a fyzickým parazitům. Vynikajícího zakladatele, který vyvinul protilátku proti masovému problému - glyfosátu v našem potravinovém řetězci, který ničí střevní výstelku a střevní stěny, Dr. Zac Bush, najdete na www.zachbushmd.com. Navíc MMS a CDS protokoly pro orální čištění a klystýry vyvinuté Jimem Humblem a Andreasem Kalkerem se ukázaly jako účinné pro mnoho lidí při odstraňování toxických biofilmů a nepřirozených organizmů souvisejících s AI, jako jsou červy červeného střeva. MMS také může zničit sloučeniny těžkých kovů ve vodě a mnoho různých jedů. Dochází k těžké dezinformační kampani proti těmto pečlivým a odvážným jedincům, takže pečlivě zvažte důvody, proč je proti nim a dalším, kterří podporují přirozené terapie ze zdravotnického zařízení, řízena agresivní kampaň. Odhadem třetí příčinou úmrtí v USA je lékařská nedbalost, stovky tisíc lidí zemřou každý rok vinnou lékařů a nesprávnou léčbou, mnohem vyšší riziko než používání MMS a CDS. Stejně jako u všech protokolů, musíte pečlivě zvážit a pozorně poslouchat, jak správně věnovat péči, aby vaše fyzické tělo znovu získalo zdraví a rovnováhu, posílilo vaši celkovou imunitu a schopnost odklonit parazitické infekce na energetické i fyzické úrovni . Ve většině případů jděte velmi pomalu a vyzkoušejte odolnost ve svém těle, buďte chytří a vědomi toho, jak zacházíte se svým tělem, což by mělo být s láskyplnou péčí a respektem.

 

Když lépe porozumíme tomu, jak k parazitismu dochází a začneme vyplavovat parazity z našeho fyzického těla, budeme chtít zhodnotit naše vztahy a věnovat pozornost těm kolem nás, které jsou nezdravé, nerovnovážné nebo parazitické. Kritickou součástí stát se zdravým a vyváženým je nezačínat s psychickými upíry jejich manipulace a dramata.

 

Psychičtí upíři jsou parazitičtí emoční manipulátoři


Jedním z principů, které si pamatujme, je to, že ovládající a dominující lidé a nefyzické subjekty, které jsou parazitní, budou vždy používat manipulaci, aby získali to, co chtějí. Obvyklé je, že udržují jejich napojení k odčerpávané energii nebo používají energii někoho jiného k získání věcí, které chtějí pro sebe. Může to být osoba, která nechce vynaložit úsilí ani energii na to, aby dělala věci sama, a tak manipuluje s ostatními, aby to udělali. Nebo se cítí vyčerpaní, takže hledají osobu, od níž mohou nasávat energii, obvykle tím, že je vtáhne do nějakého archetypálního dramatu nebo krize. V těchto situacích je třeba poznamenat, jak se zdá, že se upír najednou znovuzrodil svou přítomností (dobil si baterky, pozn.překladatele), zatímco my se cítíme nadměrně vyčerpaní a unavení. Pokud si dovolíme, abychom byli neustále vysáváni jinými, můžeme se cítit depresivní, zmatení, podrážděni a dokonce i fyzicky nemocní.

 

Všichni potřebujeme zhodnotit vztahy a vytvořit zdravé hranice, abychom vytvořili vzájemně prospěšné výměny s ostatními lidmi.

 

To se zjevně projevuje jako nevyvážená výměna parazitního kodexu a chování a častokrát strana, která působí jako psychický upír, se stane závislá na svém cílovém hostiteli, protože je zvyklá na získání energie, kterou chce od této osoby. Když stanovíte hranice a odříznete vysávání energie, ve většině případů parazitární osoba a energetický parazit budou mít emocionální záchvat nebo vybuchnou do narcistického vzteku. Tento princip vyvíjení energetické kontroly funguje stejně jak u fyzických lidí a v nefyzických entitách, tak u všech negativních duchovních energií, které mají parazitní povahu. Léta sledování temných entit a jejich tendence k ovládaným útokům mi pomohlo vidět, jak manipulují s lidmi ve fyzické sféře, aby získali přístup k jejich energiím.

 

Je to fakt, že mnoho lidí na Zemi je ovlivňováno negativními silami, kterým nerozumí, což posílilo životnost negativních návyků, nízké sebehodnocení a parazitické chování. Když se lidé cítí v nebezpečí a nejistě, snadno se uchýlí k ovládání a manipulaci se sklonem k tomu, aby odsávali energii, a to je obvykle označováno jako psychický upír nebo emoční upír. Z tohoto důvodu byste měli být schopni jasně identifikovat různé typy osobností, které jsou psychickými upíry.

 

Psychický upír je člověk, který je nositelelem energetických parazitů, vyčerpá jiné energie a může úmyslně přecedit jakoukoli pozitivní energii nebo štěstí v něco jiného. Oni se běžně ukazují jako narcističtí, kontrolující, oběti, neustále mluví, nebo dělají drama královny. Obecně mají černé díry prázdnoty, které se snaží zaplnit energií někoho jiného. V důsledku toho mají velké zraněné tělo bolesti a obecně se nikdy necítí spokojeni, potřebují neustálé uklidnění a berou malé věci jako osobní přestupky. Většinou tu nejde o vzájemně prospěšné vztahy, ale jednostranné parazitární odtoky, jsou přátelští, pokud děláte to, co chtějí, a mohou odsávat vaší energii.

 

Manipulační taktiky se používají k tomu, aby se obecně spokojený člověk cítil nanic, nebo aby odevzdal své pozitivní pocity a energii pryč, aby bylo narušeno jeho sebevědomí. Upír může používat chvatné, kritické nebo nepříznivé chování, mohou použít zastrašování a šikanování, aby se někdo cítil v nebezpečí nebo dokonce provinilý, takže je zcela závislý na nich. Obecně tito lidé staví ostatní na okraj, kde má člověk pocit, že musí chodit po špičkách, aby nerušil tuto osobu, ani se nedostal k jejich hněvu. Možná nevíte, co je může kdykoli popudit. Pokud zjistíte, že energie klesne vždy, když určitá osoba vstoupí do místnosti, měli byste se chránit a zesílit svůj 12D štít. Většinou jsou si lidé, kteří jsou upíří, nevědomky vědomi toho, že nasávají energii od druhých a často si úplně neuvědomují, že jsou odpojeni od duševního ducha. Lidé, kteří jsou odpojeni od duše, se cítí prázdni uvnitř, a proto se přirozeně pokusí vykompenzovat ztráty energie tím, že nasávají energii od jiných lidí z vnějšku. Opouštění psychických upírů a jednostranných parazitických vztahů a namísto toho posilování vaší energie jako akt lásky k sobě je dobrou praxí pro začátek účinné duchovní hygieny.

 

Dělejte prosím jen to, co je užitečné pro váš duchovní růst a zbavte se všeho ostatního. Děkuji za vaši odvahu a statečnost, že jste hledačem pravdy. Jsem Bohem, Svrchovaný, Svobodný!

 

Přejeme vám mnoho požehnání lásky, míru a duchovního naplnění během prázdnin a jak se pohybujeme po chaotických uzlech vedoucích planetu do další vyšší harmonie. Posíláme naše požehnání o dokonalém míru každému z vás!

 

Bože milovaný a svatý z naší rodiny Kriste - Sophie

jehož láska obnovuje rozbité srdce tohoto světa:

vylij svou lásku jako jedno srdce,

na ty, kteří se cítí osamělí, opuštěni nebo nemilovaní.

Posil jejich naději na setkání v následujících dnech;

dej jim odvahu a statečnost hledat pravdu

dejí jim schopnost vytvářet opravdové láskyplné přátelství;

a požehnej jim s pohodlím a radostí tvého věčně klidného srdce.

 

Až do dalšího pobytu zůstaňte v světelnosti svého srdce Avatar Christos Sophia. Buďte laskaví k sobě a sobě navzájem. GSF!

 

S milujícím srdcem, Lisa

 

Odkaz: Biofilm: Jak tento štíhlý nátěr způsobuje chronickou únavu, fibromyalgii, podrážděnou střevu a další! 

www.bodyecology.com

 

Přeloženo díky ochotě překladatele, předat tyto informace dalším lidem ze stránek  kontaktérky  www.energeticsynthesis.com

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1