Lidstvo už odedávna se snaží poněkud neúspěšně řešit své vnitřní – duševní problémy. Ve všech dávných i nedávných civilizacích, včetně přírodních národů, tomu tak bylo, a protože se jim nepodařilo důsledně vyřešit tento problém, proto dosud i dnešní lidstvo na planetě Zemi má tuto záležitost k řešení. Některým lidem se v minulosti dařilo žít v pozitivním stavu, a tím potíže s duševními problémy měli vyřešeny už zde na Zemi, a mohli se tak po svém zdejším životě přesunout do Nebeských společností.

 

Prvním člověkem, který v roce 1937 vyfotografoval v infračerveném spektru astrální parazity v auře člověka byl JOHANN van POPPEL ve východním Prusku.


Týmu vědců z univerzity v Kapském Městě v Jihoafrické republice se podařil šokující objev. Dostali potvrzení, že naši mysl a tedy i náš život mohou ovládat a ve většině případů ovládají ve velké míře astrální bytosti !  Význam tohoto objevu je tak důležitý, že všechny vědecké studie týkající se tohoto výzkumu byly nejen klasifikované jako přísně tajné, ale byla přijatá i opatření na stažení a odstranění všech dříve vydaných publikací s informacemi o tomto výzkumu. Tedy opatření, aby se výsledky výzkumů zatajily. Proto výsledky utajují před masami lidí, protože jsou sami takto negativně ovládáni a tím ze své pozice nijak nepomáhají řešit tento problém lidstva, neboť nejprve by museli řešit svůj NEGATIVNÍ STAV, který je příčinou tohoto negativního ovládání.

 

Široké veřejnosti je dobře známá metoda manželů Kirlianových, kteří mezi prvními získali záběry energetických polí v okolí biologických objektů. Vědci věnující se výzkumům paranormálních jevů nazývají tato pole aurou objektů.

 

V různých publikacích, od vědecko populárních až po seriózní vědecké práce, můžeme najít mnoho fotografií těchto energetických polí vyhotovených metodou Kirlian, která umožňuje sledovat dynamiku polí. Existuje poměrně mnoho vědeckých prací, které potvrzují vztah dynamiky těchto polí s psycho-fyziologickým stavem člověka.

 

Vědecký tým z univerzity v Kapském Městě v sestavě známých vědců s dlouholetou praxí v paranormálním výzkumu, včetně metody fixace aury, vedl doktor filozofie Ngunga Tobago, který způsobil ve vědeckém světě revoluci v povědomí o významu energetických polí v životě člověka.

 

Vědci vyvinuli způsoby sledování biopolí a vynalezli přístroj (patent USA pod číslem: US 5, 253 984 B1), který umožňuje nejen sledovat dynamiku aury biologických objektů, ale na základě provedených experimentů umožnil odhalení, které způsobilo utajení celého výzkumu (včetně změny čísel patentů).

 

Avšak některé výsledky studií této skupiny vědcův se dostaly na veřejnost, vzhledem na to, že vědecké metody a nástroje v první fázi výzkumu si vyžádaly zapojení velké skupiny lidí, před kterou výsledky experimentů nebylo možné skrýt.

 

Tyto výsledky naznačují, že existuje přímá souvislost mezi tzv. astrálními podstatami – bytostmi a člověkem.

 

 

Nám všem jsou dobře známé pokusy různých badatelů paranormálních jevů pokoušejících se zachytit na film, fotografii tzv. astrální entity, duši, poltergeist atd. Některé z těchto pokusů byly úspěšné, avšak významní vědci stále zpochybňují realitu těchto výsledků. Lidstvo je takto pomocí malé hrstky „významných vědců“ nadále udržováno v nevědomosti.

 

Skupina vědců v Kapském Městě svým výzkumem rozptýlila všechny pochybnosti v této věci, což ve skutečnosti i dokládá fotografiemi získanými pomocí svého patentovaného vynálezu.

 

Vědci za pomocí vylepšené metody Kirlian byli schopní dosáhnout nejen jasný záznam astrálních objektů, ale i studovat jejich dynamické chování, včetně dynamiky emisního spektra a dynamiky tvořících se biopolí astrálních objektů.

 

Svoje výzkumy začali před několika lety a po slibných výsledcích se rozhodli zlepšit metody svého výzkumu, což následně vedlo k objevu, který otřásl vědeckou komunitou. Získané výsledky potvrzují přímou interakci astrálních entit s aurou lidí !

 

Podrobnější studie dynamiky těchto objektů a jejich interakce odhalila jisté vzorce chování a jejich vztah k lidem. Například byly získány fotografie, kde bylo možno vidět pronikání astrálních entit do aury člověka.

 

 

 

Fotografie astrálních entit byly získány na speciálním zařízení v laboratoři, které bylo zamaskované jako foto-studio a umístěné ve známém ateliéru dizajnu, aby nedošlo k podezření od zkoumaných lidí a zabezpečila se čistota experimentu.

 

Další výzkum odhalil, že energetické pole kolem astrálu – astrální entity má proměnlivou intenzitu. Toto zpočátku vědci přisuzovali k statistické fluktuaci, avšak detailní studie za pomoci silného počítače speciálně vyvinutého algoritmu ukázaly neočekávaný výsledek. 

 

Zjistilo se, že výkyvy mají vztah s bioelektromagnetickou aktivitou mozku člověka, na který tyto entity reagují.

 

Vědci tvrdí, že byli schopni zachytit fáze průniku astrální negativní entity do aury objektu. Z výsledků výzkumu vyplývá, že v první fázi průniku astrální entita synchronizuje své vnitřní rytmy s rytmy “oběte“ a tím získá přístup k auře “oběti“. Po proniknutí do aury – biopole “oběti“ se mění vnitřní rytmy “oběti“ pod vlivem astrální entity !

 

Komplexní studie za účasti psychologů a psychiatrů prokázali jasnou souvislost mezi těmito výkyvy a psychofyziologickými reakcemi lidí zapojených do pokusů. Kromě toho v této fázi byly získány takové výsledky, což okamžitě způsobilo zařazení celého výzkumu mezi přísně tajné.

 

Naproti tomu informace získané v počátečních fázích výzkumu, umožňují vyvodit určité závěry. Ukazuje se, že astrální entity mohou být rozdělené do dvou odlišných typů. Vědci je označili jako “černé“ a “světlé-čisté“. Už tyto názvy naznačují charakter entit. Liší se mezi sebou intenzitou světla, spektrálním složením světla a jeho dynamickými vlastnostmi. Vliv těchto dvou typů entit na lidí je také různý.

 

Černé entity například vykazují stálou aktivitu v infiltračních pokusech, v průniku do lidské aury. Světlé entity zpravidla takovou činnost nevykazují. Výsledný psychofyziologický stav člověka je odlišný při působení černých a světlých entit. Typický výsledek působení černých je nepřiměřená agrese lidí v neadekvátní situaci.

 

 

 

Některé informace získané při výzkumu také ukázaly, že existuje jasný vztah mezi stabilním psychofyziologickým stavem člověka a “čistotou“ jeho aury, stejně jako i možností průniku negativní entity do této aury. Pro potvrzení, anebo vyvrácení těchto poznatků, byly vykonány statistické analýzy na velkých skupinách lidí. Mezi tyto skupiny patřili také skupiny politiků, podnikatelů, vězňů ve vězení a jiných. Ve zkoumané skupině osob byli i samotní vědci.

 

Vzhledem na to, aby byla zjištěna čistota pokusů potřebných pro dokončení studie, tým vědců převlečených za reportéry a zamaskovanou technikou dělal rozhovory s účastníky experimentu na summitu o udržitelném rozvoji v roku 2002 v Johannesburgu. Otázky, které byly položené skupině zkoumaných osob, byly připravené speciálním týmem psychologů, aby navodili přiměřené reakce a odpovědi.

 

Výsledky studií této skupiny šokovaly vědce. Zjistilo se, že téměř všichni politici a podnikatelé, kteří se sešli na summitu, jsou infikováni černými astrálními entitami. Počet infikovaných černými entitami ve skupině politiků a podnikatelů byl větší, než počet mezi vězni !

 

Statistické studie vědců potvrdily zjištění, že mnoho lidí, včetně vědců samotných, i na významných postech v politice, je pod vlivem černých astrálních entit, které ovládají jejich mysl a chování !

 

Mnozí vědci pak nechtěli dále zveřejňovat výsledky výzkumů – viz výše, neboť samotní vědci zde byli napadeni těmito astrálními parazity !

 

Výsledky vědců z Jihoafrické Republiky potvrzují správnost tvrzení ruského akademika Nikolaje Levašova, který vysvětlil už před mnohými lety ve svých knihách a konferencích vliv parazitických astrálních entit nasávajících životní energii člověka. Mezi vlivy, které umožňují průnik do aury člověka a umožňují odebírání životní energie, zařazuje: Alkohol, narkotika, cigarety, pornografii, nízké pudy, jako např. sex bez lásky, destrukční hudbu, strach, stres a jiné záležitosti, které nám systém každodenně podsouvá.

 

 

Z názorů léčitele:

 

Nezajímá mě, zda tu sedí nebo nesedí nějaké číslo, avšak výzkum byl překategorizován do „přísně tajný“, takže stopy byly zameteny tak, aby tomu nikdo nevěřil. Za následek to sice bude mít, že skeptici a ateističtí hlupáčci budou mít zase „navrch“, ale to vůbec nic nemění na tom, že jde o realitu, se kterou například my, v rámci dlouhodobého výzkumu změněných stavů vědomí a magické praxe, přicházíme do styku téměř dennodenně. Naše důkazy jsou však „jen“ (trans)empirického charakteru – tedy ne materiálno-vědecké. K té naší praxi: Obsah článku úplně vystihuje podstatu toho, co jsme zjistili i my, a čemu hovoříme transcendentální (astrální) svět, ve kterém žijí mnohé entity – astrálními larvami počínaje a neskutečně vysoce inteligentními (pozitivními/negativními) bytostmi konče. Astrální larvy se přitom jeví jako ty s nejnižším IQ/EQ, přičemž se však živí stejnou potravou – pocity, emocemi a vášněmi – než jejich inteligenčně vyšší sokové, negativní bytosti (historicky nesprávně) zvané démoni. Od nich pochází i pojem „upír“. Zatím co se astrální larvy „len“ přisávají na energetický obal člověka, démoni, kteří zpočátku působí z dálky – oprese/obsese – je časem mohou napadnout i z jeho vlastního nitra. Bránu do své duše jim přitom otvírá úplná ztráta vůle a energetická nerovnováha. Tomuto vlivu se už hovoří posese (posednutost). V tomto případě „démoni“ už okupují celé mentálně-emocionální portfolio – psychosomatický systém – oběti, která chřadne víc a víc, až poté přichází o fyzickou část existence. My s těmito transempirickými entitami v rámci výzkumu a magické praxe pracujeme jen několik let, zatím co indigenní-přírodní národy – jejich šamani – po tisíciletí. Materiálně orientovaní vědci to však (dosud) považovali za něco nemožné a křesťané za ďábelské. Ve všeobecnosti není žádoucí, jak ze strany negativních astrálních bytostí, tak ze strany ideologie západní civilizace, aby se takové něco bralo jako běžný jev… 

 

 

 

ASTRÁLNÍ LARVY

Astrální larvy rozlišujeme na:

a) larvy kategorické
b) larvy sanegorické

 

Larvy kategorické

 

Tyto larvy většinou bývají odrazem špatných lidských myšlenek a skutků - jsou zhmotněním našich zlozvyků a v podstatě velmi své tvůrce - tedy nás, negativně ovlivňují. Svádí nás k uskutečňování dalších a dalších špatných skutků, na kterých se přiživují.

 

Lidé si je přitahují sami, a to našimi zlozvyky. Například velice aktuální příklad - kouření. Kuřák má po delší době na cigaretách určitou závislost - tedy, že bez nich se cítí nesvůj, může mít určité  stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, je nervózní atd. Víme, co tyto stavy vyvolává ? Proč ten člověk chce další cigaretu ? Co ho nutí tomu, sáhnout po krabičce a zapálit si ? Je to snad jeho vlastní vědomí ? Není, znám plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a nemohou. proč tedy ? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit - to je také příčina, ze které ona larva vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život - potom jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.

 

Alkoholik - také pije, protože má larvu, která se přiživuje na tom, že on holduje alkoholu, bez alkoholu by nemohla existovat a proto u člověka vyvolá závislost, aby mohla dále existovat. Člověk, který propadne pití, málokdy přestane ze své vlastní vůle. Larva z něj saje (a to doslova) jeho psychickou energii a vitální sílu a nutí ho dále v pokračování jeho zlozvyku. Hodně často tato neléčená závislost toto končí smrtí nebo těžkým poškozením organismu.

 

Drogy - uživatel drog jim podlehne velice rychle, namlouvá si zpočátku, že vše je pod kontrolou. Po prvních dávkách se utvoří silná larva, která je čím dál tím silnější, a od svého tvůrce žádá další příděl. Věda si tohle vysvětluje na základě toho, že drogy ovlivňují vědomí a vzniká závislost na základě fyzických a psychických potřeb.

 

Vyvstává zde otázka - co se stane s larvou, když daný člověk se podrobí nějakému léčení - larva sice existuje i nadále, ale cosi ji od svého tvůrce dělí - je to jeho vědomí, které nabylo opět určité samostatnosti a uvědomuje si , že to, co dělal je špatné. Čím více si toto uvědomuje, tím více se od larvy oprošťuje, a larva slábne, až se nakonec rozplyne.

 

Larvy sanegorické

 

Tyto larvy například provází určité pozitivní činnosti či koníčky, kterými se rádi zabýváme a vzbuzují v nás další zájem toto rozšiřovat a pomáhají bojovat i s larvami kategorickými.

 

Vzhled astrálních larev

 

Astrální larvy mohou mít různé tvary, a mohou nabývat i různé velikosti. Jejich rozměry jsou závislé na jejich síle, čím jsou silnější, tím jsou větší a tím nabývají na samostatnosti, chovají se pudově, víceméně, tj. že si utváří instinkt sebezáchovy.

 

Mohou vypadat tak, jak by se dalo očekávat - jako veliké larvy, které mají i takovýto běžný tvar, jako známe z živočišné říše. Potom, je to jejich nejčastější forma - jsou to směsice různých šmouh. Jeví  se jako šmouhy v aurickém obalu člověka. Další vzhled - mohou být ve tvaru víru (např. se takto hodně vytváří u kuřáků...). Jeví se hodně i jako obláček mlhy, ve kterém na nás zlostně mrkají stovky malých očiček ...atd. ... tvarů je hodně jako závislostí a nehezkých myšlenek a představ. Měli bychom se naučit ovládat svou mysl a neprodukovat jich více, než je zdrávo.

 

Každá larva má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce podporuje a oživuje. Astrální larva je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a neustále se zvětšuje. A to obzvláště pokud jsou myšlenky podpořeny emočními pohnutkami. Z pocitové oblasti tvůrce se do života larvy začínají postupně indukovat detaily z tvůrcova přemýšlení a larva tak dostává svoje vlastní poslání. U larvy se časem může dostávat pocit vlastního bytí a snaha o uplatnění. Každá larva se snaží dosáhnout určité samostatnosti a nezávislosti, aby nebyla připoutaná ke svém tvůrci. Chová se vlastně podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, provází ho na každém kroku a zároveň ho nabádá k představám či k jednání ve smyslu dané myšlenky. Larva ponoukáním svého tvůrce dále roste a nabývá na důležitosti, může stále více ovlivňovat tvůrcův život.

 

Tak jako tak, množství „zvyků“, se kterými jsou astrální larvy spjaté, je neomezený. Existují magické operace, které umožňují larvu zničit. Pokud máte ovšem pocit, že i vy máte nějakou astrální larvu, která je zdrojem některého vašeho zlozvyku, nejlepším řešením je zakázat si myslet na dané téma – PRACOVAT NA SOBĚ – budovat v sobě POZITIVNÍ STAV. V pozitivním stavu nemají astrální paraziti místo, neboť jemnovibrační – pozitivní energie je odpuzují. Larva se tak přestane vyživovat, bude čím dál více slábnout, až postupně zmizí. Budování pozitivního stavu v sobě – viz DUCHOVNÍ CESTA na www.andele-nebe.cz

 

 

Materiál ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1