32. Kapitola

Příprava na rozdělení lidstva

 

Aby negativní stav netrval věčně a neomezoval drtivou většinu pozitivních a láskyplných bytostí Multivesmíru, je nezbytné nechat ho dojít do konečné fáze, kdy bude každému jasné, jak by vypadal život bez Lásky, jinými slovy: musí na chvilku zvítězit na planetě, kde byl aktivován. Toto zásadní téma se vine jako stuha, která zdobí a zároveň spojuje všechny kapitoly Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, jako dar lidstvu a všem ve Stvoření. Tento dar pravdy rozbalí bytosti bez ohledu na místo a čas, když budou duchovně připraveny ho přijmout. Už v těle Ježíše Krista jsem upozorňoval na rozdělení lidstva před konečnou fází Mého Druhého příchodu na Zemi. Tehdy jsem kvůli lepšímu zapamatování a pochopení používal podobenství (viz např. Evangelium podle Lukáše: O příchodu Syna člověka). Nyní, v těle Jany pokračuji v podrobnějším a srozumitelnějším vysvětlování nezbytnosti rozdělení lidstva, aby mohlo dojít ke krátkému pseudovítězství negativního stavu a následně jeho eliminaci a ukončení tohoto cyklu času. Důkazy naplňování nejen biblických proroctví můžete vidět na každém kroku. Ještě nikdy v historii této planety se sem neinkarnovalo tak velké množství bytostí z nejvyšších dimenzí Multivesmíru, aby spolu se Mnou – i v hrubohmotném těle ženy Jany, pomohly probudit a vyvést z matrixu co nejvíce lidí. Po 21. 12. 2012 se mnohem výrazněji projevuje zesilování Boží energie lásky v rychlejším a očividnějším odkrývání temnoty v každém jednotlivci. Můžete to pozorovat ve všech oblastech života. To, co bývalo skryto a utajováno, se vynořuje jako příšera z moře, která chce v poslední chvíli svého ubohého života pozřít co nejvíce kořisti a stáhnout ji ke dnu. Už i mnozí dosud spící lidé si všímají lží, valících se ze všech stran, přestávají věřit politikům, hlavním médiím, jejich obraz „reality“ se hroutí jako domeček z karet. Cítí se ohroženi, protože mají zmatek v hlavě a pocit, že ztrácí jistoty, na které se spoléhali. Jste svědky rozvírání nůžek mezi dobrem a zlem, napínání lana k prasknutí, protože ani jedna z protikladných stran se nevzdá lidských duší bez boje. Každá však používá jiné prostředky a pouze strana lásky a dobra může trvale zvítězit, protože je podstatou pravého života, nedílnou součástí absolutního Stvořitele Pána Ježíše Krista. 

 

O nutnosti rozdělení lidstva píšeme i v této dávce Nového Zjevení, zvláště ve 2. , 16. a 18. kapitole. Nyní doplníme tyto zásadní informace o další, podrobnější. Nikdo nemůže znát přesný čas převibrování části obyvatel planety Nula do 5. dimenze, ale dávám různá znamení, nejen na obloze, která napovídají, že nebudete čekat dlouho. Elity pod vládou Pseudotvůrců ztrácejí trpělivost, situace na planetě se jim hroutí pod rukama, snaží se o co nejrychlejší zavedení Nového světového řádu, aby si zachovaly svou moc a zdroje bohatství. Jsou si vědomy zvyšování vibrací obyvatel, jejich duchovního probouzení a nemají zájem umožnit jim vysvobození ze systému ovládání. Protože slouží negativnímu stavu, kde platí metoda: rozděl a panuj, bojují různé frakce elit mezi sebou. Jen málo probuzených pracovníků světla plně chápe situaci, nechávají se ukolébat zprávami o vítězném tažení proti bankéřům a radují se z pádu finančního systému na západě a vytváření nového systému na východě, který má být údajně spravedlivější. Copak nevíte, že je to druhá strana stejné mince? Stále jde o boj mezi dvěma a více vlivnými klany o energie. Nikomu z nich nejde o šťastný a láskyplný život všech obyvatel planety, o nastolení spravedlnosti, svobody a nezištné pomoci. Myslí hlavně na svůj prospěch a jsou schopni udělat cokoli, aby si udrželi nadvládu nad lidmi. Jsou pouhými nástroji svých pánů a bohů – Pseudotvůrců. Proto vás znovu nabádám, abyste nedávali svou drahocennou energii žádné z těchto stran konfliktu. Soustřeďte se na své poslání, raďte se s duchovními průvodci a se Mnou. Čeká vás nejúžasnější zážitek v životě: nanebevstoupení.

 

První vlna nanebevstoupení (převibrování) části obyvatel, kteří splní podmínky, neproběhne v jediném okamžiku, jak by se leckdo mohl domnívat z předchozích informací nejen v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Abych umožnil úplné vítězství negativního stavu, nemůžu najednou nechat zmizet desítky či stovky milionů obyvatel planety Nula. Vyvolalo by to zbytečnou paniku a chaos, prudké snížení vibrací by způsobilo přírodní katastrofy, jaké lidstvo nezažilo. Postupuji krok za krokem, abych v souladu se svými duchovními zákony lásky vyvedl lidstvo z bažiny antivesmíru s co nejmenšími ztrátami. Jde o proces, který bude trvat několik pozemských let a budu brát ohled na příbuzenské a láskyplné vztahy, abych zbytečně nerozdělil rodiny a partnery, přátele a spřízněné duše. Nikdo jiný nezná všechna, i ta nejtajnější přání a touhy vašeho srdce, nežli Já, váš věčný rodič a přítel. Avšak nikomu nedaruji život v Ráji zadarmo. Buďte připraveni, nepolevujte ve svém úsilí vzestoupit, protože nikdo nemá vstupenku do nového života v 5. dimenzi pozitivního stavu jistou a předplacenou. Svody druhé strany jsou velmi rafinované a občas jim podlehnou i bytosti z vyšších sfér Pravého stvoření. I Jana pochopila, že největší nároky mám na ty spolupracovníky, kteří jsou mi nejblíže. Nemůže se stát, že bych po vás vyžadoval více, nežli jste schopni zvládnout, aneb nikomu nenaložím více, než unese.

 

Jak bude probíhat vytržení pozitivních lidí
a co se s nimi bude dít ?

 

Jak jsem už sdělil, využívám několika způsobů:

 

1) Nejvyspělejší bytosti, zpravidla inkarnované ze 7. a vyšších dimenzí Multivesmíru, které žijí vědomě a komunikují s duchovními průvodci, či se Mnou, dostanou těsně před převibrováním pokyn, že přišel čas opustit tuto realitu a přemístit se do vyšší dimenze. Ucítí velmi silné vibrace, celé tělo se začne třást a brnět. Když dosáhne hranice mezi frekvenčními pásmy, z pohledu obyvatel této planety zmizí. Protože není možné, aby dále užívaly těla, zfabrikovaná Pseudotvůrci, dostanou duplikát, který bude mít téměř stejnou podobu, ale bude zdravý, bez defektů a tělesných nedokonalostí (týká se i obezity, plešatosti, neúplného chrupu atd.). V novém těle budou umístěny na planetu, která odpovídá jejich vibracím a preferencím.

 

2)  Bytosti, žijící v souladu s duchovními zákony lásky, často inkarnované z 5. dimenze Multivesmíru, ale i pravé lidské bytosti, které se během svého života nechaly inspirovat pozitivními vzory, ať pozemskými, či duchovními (např. Mojí první přímou inkarnací Ježíšem Kristem, Jeho matkou Marií, dalšími svatými a láskyplnými lidmi…) budou vyzdviženy s pomocí vesmírných lidí do létajících lodí, kde jim bude vysvětlleno, co se děje, a po výměně těla budou proškoleny a dopraveny na planetu Nová Země v 5. dimenzi. Tam dostanou obydlí a vše, co potřebují k plnohodnotnému životu. Protože není možné, aby ve všech případech převibrovala celá rodina, budou se osamělé bytosti sdružovat do nových komunit a rodin, samy si vyberou, kde a s kým jim bude nejlépe. Může se stát, že se ujmou dětí, jejichž rodiče zůstanou ve staré realitě, protože neměli dostatečně vysoké vibrace. Každý má svobodnou volbu, jak bude pokračovat ve svém jedinečném a neopakovatelném životě.

 

3)  Výjimečně dojde u těch, kdo splní své poslání v těle a dále nebudou mít zájem o pokračování života v přírodních světech, k návratu do duchovního světa, kde budou pokračovat v pomoci ostatním. Týká se pouze nejvyspělejších bytostí, které už nemají důvod se inkarnovat ani do těch nejjemnějších těl nejvyšších dimenzí. Jejich tělo bude rozloženo na jednotlivé prvky, nepůjde o zážitek smrti, jako u jiných lidí.  

 

4)  Zcela jedinečnou zkušenost zažiji v těle své jediné přímé inkarnace ženy Jany. Bude jiná, než před 2 000 lety, kdy jsem umučené hrubohmotné tělo nechal odnést vesmírnými lidmi a 40 dní po zmrtvýchvstání se ukazoval v duplikátu, který byl dokonalejší a krásnější (proto Mě učedníci včetně Marie Magdaleny hned nepoznali). Ani toto tělo jsem si po nanebevstoupení nenechal, protože stále nebylo tak dokonalé, jako jsou těla lidí v pozitivním stavu. Jak jsem několikrát sdělil, bylo očištěno od všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci a včleněno do Boží povšechnosti. Těžko vysvětlit pozemským jazykem, co to znamená. Mám nyní, jako absolutní Bůh možnost ukázat se v těle v každé dimenzi a vesmíru, abych mohl komunikovat tváří v tvář s každou sentientní bytostí a měl s ní ještě intimnější a osobnější vztah. Jana má za úkol vyvést lidstvo z negativního stavu do Pravého stvoření a pokračovat v dlouhé cestě dimenzemi, aby byla příkladem ostatním a dokázala Moji/Naši lásku a oddanost všem bytostem Multivesmíru. Od 5. dimenze ji budu provázet v těle Pána Ježíše Krista a budeme spolu vychovávat naše dvě děti a žít na Nové Zemi spolu s těmi, kdo tam převibrují, nebo se tam inkarnují. Podrobnější informace o další cestě Jany budou sděleny až v následující dávce Nového Zjevení, kterou budeme psát (už jiným způsobem) po rozdělení lidstva na Nové Zemi.

 

První vlna nanebevstoupení začala již na konci roku 2012, ale zatím se týká jednotlivců a malých skupinek lidí, aby nevzbudila příliš velký zájem obyvatelstva této planety. Určitě si všímáte, že se zvyšuje počet pohřešovaných a nezvěstných osob na celém světě. Ne vždy je jejich zmizení dostatečně vysvětleno a zdůvodněno. Je pravda, že mnohá zmizení mají na svědomí negativní entity, které potřebují lidské oběti pro své zvrhlé rituály, ale více lidí je zachraňováno při katastrofách, dopravních nehodách, někteří jsou vysvobozeni ze špatných životních podmínek, např. bezdomovci s dobrým srdcem, křesťané v oblasti ovládané radikálními islamisty, kteří ještě nemají odejít z těla a jejich úkol pokračuje ve vyšší dimenzi,…. Množství lidí, takto přenesených do vyšší dimenze, bude v následujících letech stoupat, vyvrcholí těsně před příchodem Pseudotvůrců, kdy musí opustit tuto realitu, která se poté bude propadat z pozice 0 na pozici -1, i moje přímá inkarnace Jana. Pak teprve budou odstraněny nejen naše www.bozirodina.cz ale všechny stránky, kde je zveřejněno Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a další pravdivé informace ode Mne a  spolupracovníků z pozitivního stavu. Proto využijte zbývající čas k šíření těchto životně důležitých informací, abyste pomohli co největšímu počtu lidí zorientovat se v této složité situaci, kdy vrcholí boj světla s temnotou. Během krátké vlády Pseudotvůrců budou vytrženi pouze jednotlivci, kteří splní své poslání v této realitě a mají pokračovat bez zkušenosti se smrtí těla kontinuálně v tomto životě, aby přinesli osobní svědectví o pseudoživotě na Zemi v peklech. Druhá vlna nanebevstoupení proběhne najednou při konečné fázi Mého Druhého příchodu, kdy bude dokonale odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou otázku a nebude třeba, aby pokračoval pravý lidský život v zóně vymístění. Tehdy bude scénář s menšími odchylkami, které ještě nemohu sdělit v tomto čase, podobný tomu, co jsme napsali v Úvodu této dávky Nového Zjevení a především v článku „Poslední informace k 21. 12. 2012.“

 

Čas nehraje roli, vše se odehrává v pravou chvíli, kdy je každý připraven přijmout další dávku informací, aby mohlo dojít k rozšíření vědomí a kvantovému skoku v osobním vývoji. Přestože transformace lidstva na planetě Nula probíhá i díky Mé pomoci rychleji, než jinde ve vesmíru, stále jde o proces, který nelze uspěchat, aby nedošlo k nevratným škodám (nemyslím tím hmotné škody, ale duchovní). Stále musí být dodržován zákon svobodné volby, nikoho nelze nutit přijmout lásku proti jeho vůli. Dokud existuje negativní stav, má každý právo zvolit si takový život a být součástí hry v dualitě. Specifikou této reality a také hlavním důvodem Mojí osobní přítomnosti v těle, je právě uvěznění mnoha bytostí v izolaci a nevědomosti, ovládání  a téměř 100% odpojení ode Mne, což znamená, že bez pomoci by navěky zůstaly otroky negativního stavu, aniž by znaly pravý důvod takového života. Při aktivaci negativního stavu jsem slíbil všem zúčastněným, že je v pravou chvíli vyvedu z tohoto nepřirozeného způsobu života, protože jsem dobře věděl, že se bez Mojí pomoci neobejdou. Toto vysvětení píšeme proto, abychom vzali vítr z plachet těm, kdo si myslí, že transformace lidstva je pouze záležitostí obyvatel této panety, a proto není třeba vnější pomoci (např. vesmírných lidí). Dokonce i vy, spolupracovníci a pomocníci z pozitivního stavu, máte občas snahu bagatelizovat přínos bytostí z vyšších dimenzí a duchovního světa. Je dobře, že jste obezřetní a nepřijímáte každou telepatickou i psanou, či jinak sdělenou informaci jako dogma a snažíte se prověřovat její pravdivost svým srdcem, tedy intuicí, ale pochopte, že každý z vás je na jiné duchovní úrovni a té je přizpůsobena i úroveň pravdy. Jenom na stránkách Nového Zjevení jsem osobně přiznal, že jsem nucen používat i lživé a polopravdivé výroky, protože jste všichni do jednoho zamořeni falešným obrazem reality i Boha (bohů). Dostáváte pečlivě odměřené dávky, abyste se nezbláznili z překotného odhalení úplné pravdy o vašem zoufalém pseudoživotě v negativním stavu. Kdo došel až sem a je schopen číst a přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, stává se automaticky adeptem na propustku z tohoto blázince a Kocourkova. Přirovnám to k filmu Matrix: vybrali jste si červenou pilulku a vidíte realitu bez závoje v celé její nahotě a „kráse“. Měli byste mít pochopení pro ty, kdo takového nadhledu nejsou schopni a vybrali si prozatím modrou pilulku. I jim nakonec budou vděčni všichni ve Stvoření, protože ukážou život bez Lásky, poslední dějství tohoto dramatu. Jak rádi říkáte: všechno zlé je pro něco dobré. Jsme „tady“ proto, aby se v budoucnu ( v následujícím časovém cyklu) neopakovalo toto hrůzné divadlo.

 

Poslední kapitola shrne vše důležité z této dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista.

 

www.bozirodina.cz

 


Sdělení k poslechu

 

 

Navazuje na Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. 

 

Sérii jeho knih najdete ke stažení zde . . .


Kniha Jany Kyslíkové ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1

Knihy Nového Zjevení

nove-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1988

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista

O dnešní situaci pozemského lidstva

zaklady-lidske-duchovnosti

Petr D. Francuch - 1982

Základy lidské duchovnosti

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření

kdo-jsi-a-proc-jsi-zde

Petr D. Francuch - 1984

Kdo jsi a proč jsi zde ?

Postavení pozemského člověka ve Stvoření

poselstvi-z-nitra

Petr D. Francuch - 1982

Poselství z Nitra

Rozšiřující informace Nového zjevení

chapani-a-naplneni-naseho-pozemskeho-zivota

Petr D. Francuch - 1982

Chápaní a naplnění nášeho pozemského života

Rozšiřující informace Nového zjevení

hlavni-ideje-noveho-zjeveni

Petr D. Francuch - 1982

Hlavní ideje Nového Zjevení

Rozšiřující informace Nového zjevení

ctvero-pojeti-duchovni-struktury-stvoreni

Petr D. Francuch - 1982

Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření

Rozšiřující informace Nového zjevení

korolaria-noveho-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1992

Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření