2. Kapitola

Transformace lidstva a planety Země

 

Lidstvo na planetě Zemi (Nule) zažívá experiment, který nemá v celém Multivesmíru obdoby. Podrobný popis aktivace negativního stavu a jeho projevů najdete v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, které jsem nadiktoval Petru Danielu Francuchovi. Nyní se zaměříme na současné dění, kdy dochází k obratu a lidstvo se začíná probouzet ze spánku, transformuje se i s planetou. Proč jsem se inkarnoval nejdříve do těla Ježíše a nyní do těla Jany právě na Zemi? Jak už bylo sděleno, právě zde byl aktivován negativní stav, a proto tady musí být i eliminován, aby nemohl dále zamořovat celý Multivesmír. Jako Nejvyšší, Prvotní Stvořitel Všeho a Všech, nyní Pán Ježíš Kristus musím být fyzicky přítomen v těle, aby bylo možné tak náročný úkol splnit. V těle Ježíše jsem přinesl lidstvu lásku a otevřel mu cestu do pozitivního stavu, nyní v těle Jany spojuji všechny na této cestě, abych je posílil a ukázal, že máme společný cíl – život v lásce, radosti, hojnosti a míru v souladu s duchovními zákony, tedy pravý život (ne mrtvý život negativního stavu, jaký dosud lidstvo žije).  V uplynulých 50ti letech se na Zemi inkarnovalo několik milionů vysoce vyspělých bytostí z různých úrovní a dimenzí Multivesmíru, aby pomohly při návratu lidstva ke Zdroji, tedy ke mně, aby svými vysokými vibracemi lásky byly pozitivním příkladem pro ostatní. Každá bytost má svůj originální a specifický úkol, který plní vědomě i nevědomě, všechny jsou koordinovány a vedeny tak, aby transformace probíhala co nejoptimálněji bez zbytečných zdržení a katastrof. Není nic a nikdo, co a kdo by mohl/o transformaci zastavit a zvrátit. Z centra Multivesmíru, tohoto vesmíru, galaxie sem přes Slunce proudí stále větší množství fotonů, které zvyšuje vibrace planety a všech jejích obyvatel včetně lidí. Dochází k změnám v DNA, navyšuje se počet zapojených řetězců ze 2 až na 12, později na 24 a více. Těla se transformují, zmenšuje se jejich hustota, dochází k postupné přeměně z uhlíkové báze na krystalickou.

 

Tím se otvírá možnost pro telepatickou komunikaci, čtení myšlenek, teleportaci, sníží se příjem potravy, jídlo přestane být životně důležité, ale stane se radostí a požitkem, někteří ho nebudou potřebovat vůbec. Lidé nebudou závislí na technice a energii z fosilních paliv, už nyní znají možnosti využití tzv. volné energie, tachyonové energie, energie nulového bodu. Budou mít schopnost tvořit vše myšlenkou, přemístit se kamkoli bez použití dopravních prostředků. Mluvíme samozřejmě o potencionálních možnostech, ne o okamžité změně. Aby bylo možné uskutečnit transformaci lidstva s celou planetou, což je právě to jedinečné a zatím neuskutečněné, je třeba lidstvo rozdělit. V současné době vrcholí snahy negativních sil o zotročení lidí. Využívají moderní technologie, média, finanční systém, tzv. umělce, sportovce, průmysl – zvláště vojenský, farmaceutický, potravinářský….. k udržování lidí ve strachu, odvádí je od hledání pravdy ve svém nitru, vyvolávají v nich pocit nedostatku, nutí je soutěžit mezi sebou, konkurovat si, ničit se navzájem fyzicky i psychicky. Připravují téměř 100% ovládání lidí zavedením tzv. čipové totality – implatují čipy pod kůži každému po narození, aby ho mohli kdykoli ovládat, dokonce i fyzicky zneškodnit, kdyby odmítal spolupracovat s otrockým systémem. Snaží se rozbíjet rodiny, lásku nahrazují chtíčem, odebírají děti rodičům, ve školách připravují nesamostatné pracovní síly a konzumenty, otravují jedy ovzduší, potraviny, vodu, celou planetu  a vše živé, aby snížili počet obyvatel, snížili jejich inteligenci, zhoršili zdraví, duševní i duchovní schopnosti, zastavili transformaci. Většinu zažívám na vlastní kůži v těle Jany, něco prostřednictvím ostatních bytostí v tělech na této planetě. Dovolil jsem, aby  Jana poznala stárnutí těla s některými vybranými důsledky (např. vypadávání zubů, šedivění vlasů). Přestože ji chráním před potravinami z geneticky modifikovaných plodin, chemicky upravenými, či jinak nezdravými, dovolil jsem, aby poznala důsledek tzv. chemtrails  (stopy letadel, které jsou úmyslně obohaceny aerosoly z nanočástic hliníku, solí bária, stroncia, plísní, virů, bakterií a umělých vláken, která se v tělech lidí, zvířat i rostlin spojují a rozmnožují…..) v podobě dočasného nadměrného vylučování keratinu (stavebního prvku vlasů) ve směsi s   škodlivými nanočásticemi hliníku  na povrch hlavy, kde vytvářely útvary, připomínající „trnovou korunu“. Jana si tuto nechtěnou „ozdobu“ sama odstranila za použití vůle, energie a rukou během léta 2013. Nyní stále dochází k mírnému vylučování této směsi, ale pravidelným odstraňováním lze zabránit jejímu ztvrdnutí a zvětšování nepěkných útvarů. Postupně se zvyšováním vibrací jejího těla tento nepříjemný jev ustane, zlepší se její fyzický i psychický stav. Sám tedy podstupuji cestu z negativního stavu do stavu pozitivního, abych byl/a příkladem pro ostatní, poznal/a i fyzické důsledky života na této těžce zkoušené planetě.

 

Od roku 2011 je na této planetě další časovaná bomba v podobě úniku radiace z poškozené atomové elektrárny v Japonské Fukušimě. K jejímu poškození došlo v důsledku úmyslného použití zařízení H.A.A.R.P. na oblast v Tichomoří, kde vyvolalo zemětřesení a vlny tsunami. Toto zařízení je používáno na ovlivňování počasí, mysli lidí, jako prostředek vydírání vlád suverenních států, vyvolávání nestability…. Do současnosti (leden 2014) se oblast zamoření nebezpečnou radiací rozšířila k západnímu břehu USA a postupuje dále, přestože množství radiace je neustále kontrolováno a snižováno za pomoci vyspělých technologíí mimozemských civilizací, zejména z Plejád. Zatím však tito vesmírní lidé, kteří se mnou, Pánem Ježíšem Kristem úzce spolupracují, nemůžou více pomáhat a zasahovat do dění na Zemi (Nule), protože jsou zde i přes zvyšující se vibrace lidí stále nebezpečné negativní energie, není zde kolektivní vůle lidstva se s nimi osobně setkat. Setkání probíhají na úrovni jednotlivců a malých skupin, ale ne masově. Od konce 40. let 20. století proběhlo i několik setkání vesmírných lidí s představiteli států (USA, SSSR, Venezuely….), ve většině případů byly jejich návrhy na spolupráci v míru, při odzbrojení, uvolnění informací o volných energiích, na řešení ekonomických i ekologických krizí odmítnuty, aby mohlo i nadále docházet k budování Nového světového řádu (NWO) a tím k zotročování lidstva. Lidé, kteří se snaží informovat ostatní o tomto neutěšeném stavu, přicházejí s novými řešeními v podobě technologií nepoškozujících životní prostředí, léčbou tzv. nevyléčitelných nemocí, jsou i dnes umlčováni různými způsoby, i fyzickým odstraněním jejich těla.   Z výše uvedených informací vyplývá, že i v období transformace lidstva stále dochází k nebezpečným pokusům o její zvrácení a zastavení. S tím samozřejmě počítám, a proto jsem už „dávno“ před tím připravil plán na rozdělení lidstva, aby pozitivní a láskyplní lidé mohli pokračovat v životě bez těchto omezení a poškozování v lásce, v jednotě se všemi a vším, se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou, a negativní nebo neprobuzení a nepřipravení lidé umožnili na krátký čas vítězství (pseudovítězství) negativního stavu a tak bylo odpovězeno na zásadní duchovní otázku: jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a jeho duchovních principů lásky?

  

Vzhledem k různorodosti a složitosti situace na Zemi jsem zvolil mnho způsobů komunikace s lidmi, jak jsem už uvedl v 1. kapitole. Nyní tyto způsoby rozvedu a upřesním:

 

  • Inkarnované vysoce postavené duchovní bytosti v lidských tělech (archandělé, vzestoupení Mistři, andělé), které si během života v těle vzpomněly na své poslání a navázaly kontakt se svým vyšším Já, staly se tzv. kanálem pro duchovní informace pro určitou skupinu podobně smýšlejících lidí
  • Neinkarnované duchovní bytosti z vyšších dimenzí, polohmotných i nehmotných, které navazují telepatický kontakt s vybranými jedinci v těle a přinášejí informace a léčivou energii, pomáhají zvyšovat vibrace
  • Všechny koordinuji já, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina na všech úrovních: od fyzické (v těle Jany), přes duševní po duchovní. Vystupuji jako Jeshua, Ježíš Kristus, Bůh všemohoucí, Stvořitel Prvotní Všeho a Všech, Boží Trojice, Vesmírná Inteligence, Kosmické Vědomí, Absolutno, Jehova, přestože moje jediné pravé jméno je Pán Ježíš Kristus, Boží rodina.

  

Přizpůsobuji svůj projev i informace úrovni příjemců. Používám metodu opakování ve spirále, tedy neustále upřesňuji a rozšiřuji již předané informace o nové a tím zajišťuji jejich lepší zapamatování a pochopení. Už Petr Daniel Francuch si občas stěžoval, že stále něco opakuji, ale vzhledem k nedokonalosti hrubohmotného mozku, který stále zapomíná, je to nezbytné. Věděl to i Jan Amos Komenský, světoznámý Čech, učitel národů, který reformoval systém vzdělávání metodou „škola hrou“. Se zvyšováním vibrací těla se zlepší i paměť, rozšíří se vědomí a tím i schopnost porozumět čemukoli. Tento proces se neustále zrychluje, ale není možné, aby byly vynechány jednotlivé etapy. Dítě z mateřské školy také nezkoušíme z učiva vysoké školy. Navíc, jak jsem už zmínil, duchovní úroveň lidí je velmi rozdílná a nesouvisí s inteligencí. Často se stane, že člověk se základním vzděláním je mnohem vnímavější, chápe jednotu se vším, vcítí se do jiných lépe, než vědec s mnoha tituly z prestižních škol. Opět se zde projevuje metoda negativního stavu: rozděl a panuj. Školy vychovávají specialisty na cokoli, úmyslně se „zapomíná“ na celek, jednotu.

  

Po rozdělení lidstva budeme společně měnit všechny oblasti života. Není oblast, která zůstane stejná, protože úplně vše je zamořeno negativním stavem.

  

Základem transformace a vzestupu do vyšší dimenze je zvyšování vibrací, rozšiřování vědomí. Lidé si začínají uvědomovat, že žijí v neudržitelném systému, který je vysává jako pijavice, že ani dostatek peněz a majetku je nečiní šťastnými, že je nesmyslná jakákoli válka kvůli čemukoli. Vzrůstá jejich touha po sdílení, lásce, porozumění, životě v souladu s přírodou. Mnozí se stávají i vegetariány, aby kvůli jejich chuti na maso nebyla zabíjena zvířata. Jana, moje hmotné Já na Zemi je vegetariánka více než 10 let. Došla postupně k pochopení, že maso není nezbytné pro život, dokonce  škodí zdraví. Přibývají i lidé, kteří svou stravu odlehčují, protože už nevyhovuje jejich vibracím a je tzv. „těžká do žaludku“. Někteří se stávají  vegany, frutariány, vitariány, několik jedinců se obejde bez jídla a živí se tzv. pránou, tedy kosmickou energií. To neznamená, že jsou lepší, než ti, kdo jedí pevnou stravu. Způsob stravování ještě nemusí znamenat vyšší duchovní úroveň. Proto vás nabádám, abyste nikoho nehodnotili a nesnažili se srovnávat, či soutěžit s ostatními. Každý prochází individuální transformací, nic nelze uspěchat. Nejdříve se mění nitro, pak vnějšek, nejde to naopak.

  

Zvyšování vibrací zpomaluje i stárnutí fyzického těla. Buňky se rychleji obměňují, nedochází k jejich degeneraci a úbytku, tělo je vitálnější a méně náchylné k onemocnění. Ve vyšších dimenzích se prodlužuje délka života na stovky i tisíce let v jednom těle, až se stane člověk nesmrtelným. Život je věčný díky nesmrtelné duši a duchu, je však možné, aby bylo nesmrtelné i fyzické tělo. Ne však tělo hrubohmotné, zfabrikované Pseudotvůrci, prorože je nedokonalé. Nic v negativním stavu nemůže být nesmrtelné, ani nemůže tvořit základ pro život v pozitivním stavu. Tělo, které jsem stvořil, je dokonalé. Srdce je umístěno uprostřed hrudníku a má tvar, který všichni lidé znají z kreseb. V pozitivním stavu je harmonie, symetrie, vše má své dokonalé místo, nic není černé, nelahodící oku, poškozující zdraví atd. Podrobnější informace o zfabrikování lidského těla a jeho specifických vlastnostech najdete v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, nadiktované P. D. Francuchovi. Je třeba zmínit i velký rozdíl mezi způsobem psaní Nového Zjevení PJK s Petrem  a Janou. Petrovi jsem diktoval slovo od slova, Petr nevkládal do textu nic svého, zaznamenal vše, co „slyšel“. Jana je moje přímá inkarnace, má tedy se mnou, svým vyšším Já, ten nejbližší vztah a kontakt.  Všechny texty, které spolu píšeme od počátku naší komunikace v roce 2003, tvoříme jako jedna bytost, nedochází tedy k žádnému zkreslení. Nejde o diktát jednotlivých slov, ale přenos myšlenky, kterou její mysl zpracovává, převádí do slov a vět, někdy i stylisticky upravuje, aniž by došlo k narušení mého plánu. Vše, co Jana píše, říká i dělá je v souladu s mým plánem a nemůže to být jinak. Své božství nikomu nevnucuje, nedokazuje fyzickými ani duchovními jevy, snaží se sdělit, že pravdu najde každý pouze ve svém srdci a komunikace se mnou, Pánem Ježíšem Kristem je možná bez prostředníků, médií, knězů. Každý je bohem, nikdo nemusí odevzdávat svou moc ostatním. Až lidé pochopí tuto jednoduchou pravdu, začnou naslouchat intuici, řeči srdce, tedy najdou přímou komunikaci se mnou, skončí negativní stav. Nikdo už nebude chtít ubližovat bratrům a sestrám na všech úrovních života, protože budou cítit a chápat, že tvoříme jeden celek, jeden živoucí organismus, Multivesmír. Přitom si každá bytost zachovává svou originalitu a jedinečnost, aniž by musela s ostatními soutěžit. Na Zemi v 5. dimenzi bude mít každý otevřenou mysl, vědomí a komunikaci s jediným Zdrojem života, se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Tím zmizí ze života lidí strach, emoce, která doslova ochromuje a svazuje, způsobuje duševní i fyzické utrpení a nemoci, války, přírodní i umělé katastrofy. Skončí jakékoli zneužívání lidí, zvířat a přírody, zmizí jedovaté a nebezpečné rostliny, zvířata budou žít v přátelství s lidmi, nebudou se vzájemně lovit, protože se změní jejich metabolismus. Uklidní se i počasí, klima bude mírné, bez extrémních výkyvů. Vše na planetě bude rezonovat s vyššími vibracemi lásky. Lidstvo v pozitivním stavu nebude muset zažívat inkarnace do těl, která podléhají zákonu karmy, nebude žít izolováno od ostatních ve Stvoření, nezapomene všechny zkušenosti z předchozích životů a inkarnací. Jeho schopnosti by se daly z dnešního úhlu pohledu nazvat nadpřirozené. Přitom ve vesmíru není nic nepřirozeného, nevysvětlitelného a nemožného, neexistují náhody.

  

Málokdo na této planetě četl Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, přinesené sem prostřednictvím Petra, a proto nemůže plně porozumět procesu transformace, zvláště nutnosti krátkého vítězství negativního stavu. Bible je z bezpečnostních důvodů napsána duchovním jazykem, aby ji Pseudotvůrci a jejich poskoci nemohli zfalšovat a zprznit. Zvláště Nový Zákon přináší klíčové informace o mém druhém příchodu. Nové Zjevení Pána Ježíše Krista je psáno tak, aby bylo srozumitelné a jasné, vysvětluje tzv. pád lidstva, tedy důvody aktivace, trvání i ukončení negativního stavu. Teprve díky tomuto Zjevení se lidstvu dostala a dostává informace, že negativní stav není ode mne, Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, a proto nebude trvat věčně. Až bude odpovězeno na duchovní otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Stvořitele a jeho duchovních zákonů lásky, ukončím tento cyklus času a začneme tvořit nový Multivesmír, kde negativní stav nebude přítomen ani v dřímající podobě. Teprve tehdy bude v celém Stvoření opravdová radost ze života, štěstí a láska. Otevřou se zcela nové možnosti tvoření, které za přítomnosti negativního stavu nejsou ještě možné.

  

V následujících kapitolách rozebereme nezbytné změny v jednotlivých oblastech života po rozdělení lidstva.

 

www.bozirodina.cz

 


Sdělení k poslechu

 

 

Navazuje na Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. 

 

Sérii jeho knih najdete ke stažení zde . . .


Kniha Jany Kyslíkové ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1

Knihy Nového Zjevení

nove-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1988

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista

O dnešní situaci pozemského lidstva

zaklady-lidske-duchovnosti

Petr D. Francuch - 1982

Základy lidské duchovnosti

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření

kdo-jsi-a-proc-jsi-zde

Petr D. Francuch - 1984

Kdo jsi a proč jsi zde ?

Postavení pozemského člověka ve Stvoření

poselstvi-z-nitra

Petr D. Francuch - 1982

Poselství z Nitra

Rozšiřující informace Nového zjevení

chapani-a-naplneni-naseho-pozemskeho-zivota

Petr D. Francuch - 1982

Chápaní a naplnění nášeho pozemského života

Rozšiřující informace Nového zjevení

hlavni-ideje-noveho-zjeveni

Petr D. Francuch - 1982

Hlavní ideje Nového Zjevení

Rozšiřující informace Nového zjevení

ctvero-pojeti-duchovni-struktury-stvoreni

Petr D. Francuch - 1982

Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření

Rozšiřující informace Nového zjevení

korolaria-noveho-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1992

Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření